Przetarg

Dostawa urządzeń multimedialnych z przeznaczeniem do wyposażenia sal dydaktycznych w budynkach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

11-08-2021, 12:45

Dane kontaktowe

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162,02-554 Warszawa
tel. 22 564 9570, 9571, 9587
e-mail: dzp@sgh.waw.pl
http:// sgh.waw.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzeń multimedialnych z przeznaczeniem do wyposażenia sal dydaktycznych w budynkach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001502

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 162

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-554

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 564 9570, 9571, 9587

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@sgh.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sgh.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń multimedialnych z przeznaczeniem do wyposażenia sal dydaktycznych w budynkach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9a0eed7-fa86-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00145590

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00082303/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 Systemy do obsługi audio video

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sgh.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sgh.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) dostępnej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, w tym dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl poprzez zakładkę „Pytania / Informacje”. Za datę wpływu wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest: Urszula Kurek, email: dzp@sgh.waw.pl lub inna osoba zastępująca.
4. Wykonawca przystępując do postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://sgh.eb2b.com.pl/ oraz uznaje go za wiążący.
5. Zamawiający, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452; dalej jako „Rozporządzenie”) określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES;
2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4mb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program do otwierania plików w formacie PDF, np. Acrobat Reader.
7. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 50 MB w formatach: .pdf.
8. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:
1) plik załączony przez wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela Platformy, gdyż istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępne jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/ Informacje” poprzez polecenie „Dodaj pytanie / komentarz”. Wyjaśnianie treści SWZ oraz jej ewentualna zmiana odbywać się będą zgodnie z art. 284 Ustawy.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
11. Korzystanie z Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne.
12. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdziale VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, określone zostały w Rozdziale XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADZL.25.44.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń multimedialnych z przeznaczeniem do wyposażenia sal dydaktycznych w budynkach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie tj. Dostawa kamer typ 1, ujętych w Opisie przedmiotu zamówienia /Specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu stanowiącej stanowiących załączniki do SWZ.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zostały wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia /Specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu odpowiednio do danej części zamówienia w n/w załącznikach do SWZ:
1) Załącznik nr 2.1 dla części 1 – Dostawa kamer typ 1
Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy (dalej „wzór umowy”), stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony sprzęt na własny koszt i ryzyko (transport wraz z wyładunkiem do wskazanego przez Zamawiającego miejsca) w dniach od poniedziałku do piątku do siedziby Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162.
W rmach realizacji klauzuli środowiskowej, dostarczanie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w ramach poszczególnych zleceń będzie odbywało się poza godzinami szczytu, tj. w godzinach 10.00 – 14.00.
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych oraz prawnych oraz roszczeń osób trzecich, nie może nosić znamion użytkowania oraz musi być pełnowartościowy w pierwszym gatunku, tzn. bez odkształceń, nieuszkodzone mechanicznie, kompletne. Sprzęt musi być opakowany przez producenta oraz posiadać znaki umożliwiające jego identyfikację.
Oferowany sprzęt musi posiadać minimum 24-miesięczną gwarancję udzieloną przez producenta. Zamawiający wymaga dołączenia kart gwarancyjnych lub innych dokumentów dla dostarczonego sprzętu objętego gwarancją.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32333200-8 - Kamery wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej części, zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

2. Zamawiający będzie przyznawał punktację w kryterium ceny w następujący sposób:

1) Cena: 90 % - C

a) Opis sposobu oceny ofert dla kryterium C:


Liczba punktów (max 90 pkt.) = cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej x 90


b) Uwagi:
• punktacja wyliczona będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W kryterium C, oferta może otrzymać maksymalnie 90 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt,
• do oceny ofert w przedmiotowym kryterium Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto z formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

2) Termin dostawy: 10 % - T

a) Opis sposobu oceny ofert dla kryterium T:


Liczba punktów (max 10 pkt.) = najkrótszy termin dostawy/termin dostawy oferty badanej x 10

c) Uwagi:
• punktacja wyliczona będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W kryterium T, oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt,
• do oceny ofert w przedmiotowym kryterium Zamawiający przyjmie termin dostawy wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
• jeżeli Wykonawca nie poda w treści oferty informacji o terminie dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje termin dostawy wynoszący 21 dni.
3. Liczby punktów, o których mowa w ust. 2 będzie stanowić końcową ocenę oferty w danej części zamówienia.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:
1) została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny;
2) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie;
3) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 Ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń multimedialnych z przeznaczeniem do wyposażenia sal dydaktycznych w budynkach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie tj. Dostawa kamer typ 2, ujętych w Opisie przedmiotu zamówienia /Specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu stanowiącej stanowiących załączniki do SWZ.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zostały wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia /Specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu odpowiednio do danej części zamówienia w n/w załącznikach do SWZ:
1) Załącznik nr 2.2 dla części 2 – Dostawa kamer typ 2
Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy (dalej „wzór umowy”), stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony sprzęt na własny koszt i ryzyko (transport wraz z wyładunkiem do wskazanego przez Zamawiającego miejsca) w dniach od poniedziałku do piątku do siedziby Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162.
W rmach realizacji klauzuli środowiskowej, dostarczanie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w ramach poszczególnych zleceń będzie odbywało się poza godzinami szczytu, tj. w godzinach 10.00 – 14.00.
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych oraz prawnych oraz roszczeń osób trzecich, nie może nosić znamion użytkowania oraz musi być pełnowartościowy w pierwszym gatunku, tzn. bez odkształceń, nieuszkodzone mechanicznie, kompletne. Sprzęt musi być opakowany przez producenta oraz posiadać znaki umożliwiające jego identyfikację.
Oferowany sprzęt musi posiadać minimum 24-miesięczną gwarancję udzieloną przez producenta. Zamawiający wymaga dołączenia kart gwarancyjnych lub innych dokumentów dla dostarczonego sprzętu objętego gwarancją.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32333200-8 - Kamery wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej części, zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

2. Zamawiający będzie przyznawał punktację w kryterium ceny w następujący sposób:

1) Cena: 90 % - C

a) Opis sposobu oceny ofert dla kryterium C:


Liczba punktów (max 90 pkt.) = cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej x 90


b) Uwagi:
• punktacja wyliczona będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W kryterium C, oferta może otrzymać maksymalnie 90 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt,
• do oceny ofert w przedmiotowym kryterium Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto z formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

2) Termin dostawy: 10 % - T

a) Opis sposobu oceny ofert dla kryterium T:


Liczba punktów (max 10 pkt.) = najkrótszy termin dostawy/termin dostawy oferty badanej x 10

c) Uwagi:
• punktacja wyliczona będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W kryterium T, oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt,
• do oceny ofert w przedmiotowym kryterium Zamawiający przyjmie termin dostawy wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
• jeżeli Wykonawca nie poda w treści oferty informacji o terminie dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje termin dostawy wynoszący 21 dni.
3. Liczby punktów, o których mowa w ust. 2 będzie stanowić końcową ocenę oferty w danej części zamówienia.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:
1) została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny;
2) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie;
3) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 Ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń multimedialnych z przeznaczeniem do wyposażenia sal dydaktycznych w budynkach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie tj. Dostawa kamer typ 3, ujętych w Opisie przedmiotu zamówienia /Specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu stanowiącej stanowiących załączniki do SWZ.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zostały wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia /Specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu odpowiednio do danej części zamówienia w n/w załącznikach do SWZ:
1) Załącznik nr 2.3 dla części 3 – Dostawa kamer typ 3;
Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy (dalej „wzór umowy”), stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony sprzęt na własny koszt i ryzyko (transport wraz z wyładunkiem do wskazanego przez Zamawiającego miejsca) w dniach od poniedziałku do piątku do siedziby Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162.
W rmach realizacji klauzuli środowiskowej, dostarczanie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w ramach poszczególnych zleceń będzie odbywało się poza godzinami szczytu, tj. w godzinach 10.00 – 14.00.
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych oraz prawnych oraz roszczeń osób trzecich, nie może nosić znamion użytkowania oraz musi być pełnowartościowy w pierwszym gatunku, tzn. bez odkształceń, nieuszkodzone mechanicznie, kompletne. Sprzęt musi być opakowany przez producenta oraz posiadać znaki umożliwiające jego identyfikację.
Oferowany sprzęt musi posiadać minimum 24-miesięczną gwarancję udzieloną przez producenta. Zamawiający wymaga dołączenia kart gwarancyjnych lub innych dokumentów dla dostarczonego sprzętu objętego gwarancją.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32333200-8 - Kamery wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej części, zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

2. Zamawiający będzie przyznawał punktację w kryterium ceny w następujący sposób:

1) Cena: 90 % - C

a) Opis sposobu oceny ofert dla kryterium C:


Liczba punktów (max 90 pkt.) = cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej x 90


b) Uwagi:
• punktacja wyliczona będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W kryterium C, oferta może otrzymać maksymalnie 90 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt,
• do oceny ofert w przedmiotowym kryterium Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto z formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

2) Termin dostawy: 10 % - T

a) Opis sposobu oceny ofert dla kryterium T:


Liczba punktów (max 10 pkt.) = najkrótszy termin dostawy/termin dostawy oferty badanej x 10

c) Uwagi:
• punktacja wyliczona będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W kryterium T, oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt,
• do oceny ofert w przedmiotowym kryterium Zamawiający przyjmie termin dostawy wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
• jeżeli Wykonawca nie poda w treści oferty informacji o terminie dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje termin dostawy wynoszący 21 dni.
3. Liczby punktów, o których mowa w ust. 2 będzie stanowić końcową ocenę oferty w danej części zamówienia.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:
1) została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny;
2) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie;
3) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 Ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń multimedialnych z przeznaczeniem do wyposażenia sal dydaktycznych w budynkach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie tj. Dostawa kolumn głośnikowych, ujętych w Opisie przedmiotu zamówienia /Specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu stanowiącej stanowiących załączniki do SWZ.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zostały wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia /Specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu odpowiednio do danej części zamówienia w n/w załącznikach do SWZ:
1) Załącznik nr 2.4 dla części 4 – Dostawa kolumn głośnikowych
Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy (dalej „wzór umowy”), stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony sprzęt na własny koszt i ryzyko (transport wraz z wyładunkiem do wskazanego przez Zamawiającego miejsca) w dniach od poniedziałku do piątku do siedziby Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162.
W rmach realizacji klauzuli środowiskowej, dostarczanie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w ramach poszczególnych zleceń będzie odbywało się poza godzinami szczytu, tj. w godzinach 10.00 – 14.00.
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych oraz prawnych oraz roszczeń osób trzecich, nie może nosić znamion użytkowania oraz musi być pełnowartościowy w pierwszym gatunku, tzn. bez odkształceń, nieuszkodzone mechanicznie, kompletne. Sprzęt musi być opakowany przez producenta oraz posiadać znaki umożliwiające jego identyfikację.
Oferowany sprzęt musi posiadać minimum 24-miesięczną gwarancję udzieloną przez producenta. Zamawiający wymaga dołączenia kart gwarancyjnych lub innych dokumentów dla dostarczonego sprzętu objętego gwarancją.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej części, zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

2. Zamawiający będzie przyznawał punktację w kryterium ceny w następujący sposób:

1) Cena: 90 % - C

a) Opis sposobu oceny ofert dla kryterium C:


Liczba punktów (max 90 pkt.) = cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej x 90


b) Uwagi:
• punktacja wyliczona będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W kryterium C, oferta może otrzymać maksymalnie 90 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt,
• do oceny ofert w przedmiotowym kryterium Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto z formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

2) Termin dostawy: 10 % - T

a) Opis sposobu oceny ofert dla kryterium T:


Liczba punktów (max 10 pkt.) = najkrótszy termin dostawy/termin dostawy oferty badanej x 10

c) Uwagi:
• punktacja wyliczona będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W kryterium T, oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt,
• do oceny ofert w przedmiotowym kryterium Zamawiający przyjmie termin dostawy wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
• jeżeli Wykonawca nie poda w treści oferty informacji o terminie dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje termin dostawy wynoszący 21 dni.
3. Liczby punktów, o których mowa w ust. 2 będzie stanowić końcową ocenę oferty w danej części zamówienia.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:
1) została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny;
2) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie;
3) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 Ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń multimedialnych z przeznaczeniem do wyposażenia sal dydaktycznych w budynkach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie tj. Dostawa mikrofonów, ujętych w Opisie przedmiotu zamówienia /Specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu stanowiącej stanowiących załączniki do SWZ.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zostały wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia /Specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu odpowiednio do danej części zamówienia w n/w załącznikach do SWZ:
1) Załącznik nr 2.5 dla części 5 – Dostawa mikrofonów
Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy (dalej „wzór umowy”), stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony sprzęt na własny koszt i ryzyko (transport wraz z wyładunkiem do wskazanego przez Zamawiającego miejsca) w dniach od poniedziałku do piątku do siedziby Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162.
W rmach realizacji klauzuli środowiskowej, dostarczanie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w ramach poszczególnych zleceń będzie odbywało się poza godzinami szczytu, tj. w godzinach 10.00 – 14.00.
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych oraz prawnych oraz roszczeń osób trzecich, nie może nosić znamion użytkowania oraz musi być pełnowartościowy w pierwszym gatunku, tzn. bez odkształceń, nieuszkodzone mechanicznie, kompletne. Sprzęt musi być opakowany przez producenta oraz posiadać znaki umożliwiające jego identyfikację.
Oferowany sprzęt musi posiadać minimum 24-miesięczną gwarancję udzieloną przez producenta. Zamawiający wymaga dołączenia kart gwarancyjnych lub innych dokumentów dla dostarczonego sprzętu objętego gwarancją.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej części, zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

2. Zamawiający będzie przyznawał punktację w kryterium ceny w następujący sposób:

1) Cena: 90 % - C

a) Opis sposobu oceny ofert dla kryterium C:


Liczba punktów (max 90 pkt.) = cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej x 90


b) Uwagi:
• punktacja wyliczona będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W kryterium C, oferta może otrzymać maksymalnie 90 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt,
• do oceny ofert w przedmiotowym kryterium Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto z formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

2) Termin dostawy: 10 % - T

a) Opis sposobu oceny ofert dla kryterium T:


Liczba punktów (max 10 pkt.) = najkrótszy termin dostawy/termin dostawy oferty badanej x 10

c) Uwagi:
• punktacja wyliczona będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W kryterium T, oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt,
• do oceny ofert w przedmiotowym kryterium Zamawiający przyjmie termin dostawy wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
• jeżeli Wykonawca nie poda w treści oferty informacji o terminie dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje termin dostawy wynoszący 21 dni.
3. Liczby punktów, o których mowa w ust. 2 będzie stanowić końcową ocenę oferty w danej części zamówienia.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:
1) została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny;
2) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie;
3) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 Ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń multimedialnych z przeznaczeniem do wyposażenia sal dydaktycznych w budynkach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie tj. Dostawa wzmacniaczy, ujętych w Opisie przedmiotu zamówienia /Specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu stanowiącej stanowiących załączniki do SWZ.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zostały wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia /Specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu odpowiednio do danej części zamówienia w n/w załącznikach do SWZ:
1) Załącznik nr 2.6 dla część 6 – Dostawa wzmacniaczy
Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy (dalej „wzór umowy”), stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony sprzęt na własny koszt i ryzyko (transport wraz z wyładunkiem do wskazanego przez Zamawiającego miejsca) w dniach od poniedziałku do piątku do siedziby Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162.
W rmach realizacji klauzuli środowiskowej, dostarczanie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w ramach poszczególnych zleceń będzie odbywało się poza godzinami szczytu, tj. w godzinach 10.00 – 14.00.
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych oraz prawnych oraz roszczeń osób trzecich, nie może nosić znamion użytkowania oraz musi być pełnowartościowy w pierwszym gatunku, tzn. bez odkształceń, nieuszkodzone mechanicznie, kompletne. Sprzęt musi być opakowany przez producenta oraz posiadać znaki umożliwiające jego identyfikację.
Oferowany sprzęt musi posiadać minimum 24-miesięczną gwarancję udzieloną przez producenta. Zamawiający wymaga dołączenia kart gwarancyjnych lub innych dokumentów dla dostarczonego sprzętu objętego gwarancją.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32343000-9 - Wzmacniacze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej części, zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

2. Zamawiający będzie przyznawał punktację w kryterium ceny w następujący sposób:

1) Cena: 90 % - C

a) Opis sposobu oceny ofert dla kryterium C:


Liczba punktów (max 90 pkt.) = cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej x 90


b) Uwagi:
• punktacja wyliczona będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W kryterium C, oferta może otrzymać maksymalnie 90 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt,
• do oceny ofert w przedmiotowym kryterium Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto z formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

2) Termin dostawy: 10 % - T

a) Opis sposobu oceny ofert dla kryterium T:


Liczba punktów (max 10 pkt.) = najkrótszy termin dostawy/termin dostawy oferty badanej x 10

c) Uwagi:
• punktacja wyliczona będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W kryterium T, oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt,
• do oceny ofert w przedmiotowym kryterium Zamawiający przyjmie termin dostawy wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
• jeżeli Wykonawca nie poda w treści oferty informacji o terminie dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje termin dostawy wynoszący 21 dni.
3. Liczby punktów, o których mowa w ust. 2 będzie stanowić końcową ocenę oferty w danej części zamówienia.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:
1) została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny;
2) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie;
3) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 Ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń multimedialnych z przeznaczeniem do wyposażenia sal dydaktycznych w budynkach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie tj. Dostawa zestawów głośnomówiących, ujętych w Opisie przedmiotu zamówienia /Specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu stanowiącej stanowiących załączniki do SWZ.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zostały wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia /Specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu odpowiednio do danej części zamówienia w n/w załącznikach do SWZ:
1) Załącznik nr 2.7 dla część 7 – Dostawa zestawów głośnomówiących
Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy (dalej „wzór umowy”), stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony sprzęt na własny koszt i ryzyko (transport wraz z wyładunkiem do wskazanego przez Zamawiającego miejsca) w dniach od poniedziałku do piątku do siedziby Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162.
W rmach realizacji klauzuli środowiskowej, dostarczanie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w ramach poszczególnych zleceń będzie odbywało się poza godzinami szczytu, tj. w godzinach 10.00 – 14.00.
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych oraz prawnych oraz roszczeń osób trzecich, nie może nosić znamion użytkowania oraz musi być pełnowartościowy w pierwszym gatunku, tzn. bez odkształceń, nieuszkodzone mechanicznie, kompletne. Sprzęt musi być opakowany przez producenta oraz posiadać znaki umożliwiające jego identyfikację.
Oferowany sprzęt musi posiadać minimum 24-miesięczną gwarancję udzieloną przez producenta. Zamawiający wymaga dołączenia kart gwarancyjnych lub innych dokumentów dla dostarczonego sprzętu objętego gwarancją.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej części, zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

2. Zamawiający będzie przyznawał punktację w kryterium ceny w następujący sposób:

1) Cena: 90 % - C

a) Opis sposobu oceny ofert dla kryterium C:


Liczba punktów (max 90 pkt.) = cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej x 90


b) Uwagi:
• punktacja wyliczona będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W kryterium C, oferta może otrzymać maksymalnie 90 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt,
• do oceny ofert w przedmiotowym kryterium Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto z formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

2) Termin dostawy: 10 % - T

a) Opis sposobu oceny ofert dla kryterium T:


Liczba punktów (max 10 pkt.) = najkrótszy termin dostawy/termin dostawy oferty badanej x 10

c) Uwagi:
• punktacja wyliczona będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W kryterium T, oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt,
• do oceny ofert w przedmiotowym kryterium Zamawiający przyjmie termin dostawy wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
• jeżeli Wykonawca nie poda w treści oferty informacji o terminie dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje termin dostawy wynoszący 21 dni.
3. Liczby punktów, o których mowa w ust. 2 będzie stanowić końcową ocenę oferty w danej części zamówienia.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:
1) została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny;
2) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie;
3) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 Ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zgodnie z art. 274 ust. 1 Ustawy, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających brak podstaw wykluczenia;
2) wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć za pośrednictwem Platformy poprzez zakładkę „Pytania/Informacje” następujące dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
a) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ,
b) odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego lub informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy*,
* wskazany termin 3 miesięcy określony został w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa rozdziale XIV ust. 1 pkt 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3) – 6) Ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), 8), 9) i 10) Ustawy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione, na zasadach określonych w rozdziale XIV ust. 3 – 10, dokumenty wymienione w rozdziale XIV ust. 1:
1) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SWZ);
2) Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, potwierdzającą, zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w SWZ, sporządzoną z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 – 2.7 do SWZ (w zależności, na którą część wykonawca składa ofertę) – stanowiącą integralną treść oferty;
/UWAGA: Dokument wskazany w pkt. 2 powyżej stanowi integralną treść oferty i nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 128 ust. 1 Ustawy. Niezłożenie wymaganego dokumentu lub złożenie dokumentu niespełniającego wymagań określonych w SWZ, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy/.
3) Dowody dot. „samooczyszczenia” (jeżeli dotyczy);
4) Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (dotyczy wykonawcy również prowadzącego działalność w formie spółki cywilnej);
/Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów/
5) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy);
7) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy.
2. Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę ponoszą, w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego, solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z wykonawców nie zachodzą przesłanki podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w ust. 1 rozdziału XIII SWZ.
4. Zgodnie z art. 117 ust. 3 i 4 Ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani wypełnić oświadczenie w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
7. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zmian, które nie spowodują istotnych zmian w treści oferty Wykonawcy.
2. Niezależnie od powyższego, dopuszcza się możliwość zmiany:
a) zmiany modelu oferowanego sprzętu lub jego części z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model lub jego część został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany, lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę nie wyższą od ustalonej w umowie;
b) zmiany terminu realizacji dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy czym całkowity termin dostawy nie może być dłuższy niż 21 dni licząc od dnia planowanej dostawy określonej w § 3 ust. 1 umowy;
c) zmiany terminu realizacji dostawy, o których mowa w § 3 ust. 1, z przyczyn niezawinionych przez strony;
d) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, w przypadku, gdy ma zastąpić go nowy wykonawca, w wyniku sukcesji, wstępując wprawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile wobec nowego Wykonawcy, nie zachodzą podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian, a także nie ma to na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. Każdej ze stron przysługuje prawo wystąpienia do drugiej strony z wnioskiem o zmianę zapisów umowy określającym rodzaj i sposób wprowadzenia zmian w sytuacji ziszczenia się przesłanek/przesłanki określonych w niniejszym paragrafie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-08-11 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy