Przetarg

Doposażenie pracowni przedmiotowych Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń

27-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Myślenice
Rynek 8/9,32-400 Myślenice
tel. 126392300
fax. 126392305
e-mail: bzp@myslenice.pl
http:// www.myslenice.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 617230-N-2020 z dnia 2020-11-27 r.

Gmina Myślenice: Doposażenie pracowni przedmiotowych Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ (POWR.02.10.00-00-3029/20-00).
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Myślenice, krajowy numer identyfikacyjny 351555418, ul. Rynek  8/9 , 32-400  Myślenice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126392300, e-mail bzp@myslenice.pl, faks 126392305.
Adres strony internetowej (URL): www.myslenice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.myslenice.pl/samorzad/urzad/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.myslenice.pl/samorzad/urzad/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://e-propublico.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Gmina Myślenice Rynek 8/9 32-400 Myślenice Polska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie pracowni przedmiotowych Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń
Numer referencyjny: BZP/271/66/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
6


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wyposażenie pracowni szkolnych. Szczegółowy opis w załączniku nr 1 (formularz oferty-wycena)

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32344000-6
38651000-3
39160000-1
39162200-7
39711130-9
39715100-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców  0
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-08, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część 1 - Pracownia matematyczna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Komplet magnetycznych przyrządów tablicowych.2 tablice magnetyczne do pracowni matematyki (kwadraty, koła-ułamki, figury geometryczne).3 Komplet pokazowych przyrządów pomiarowych do pracownimatematyki (termometr, zegar, waga i odważniki, tangram demonstracyjny, klockisześcienne).4 termometr dla ucznia do pracowni matematycznej.5 domino matematyczne dla ucznia do pracowni matematycznej.6 szkieletowe modele graniastosłupów i ostrosłupów do pracowni matematycznej.7 zestaw modeli brył rozkładanych z siatkami.8 taśma miernicza dla ucznia do pracowni matematycznej.9 zestaw do pomiaru masy, temperatury, długości do pracowni matematycznej.10 zestaw kostek matematycznych do pracowni matematycznej. 1 Komplet magnetycznych przyrządów tablicowych.2 tablice magnetyczne do pracowni matematyki (kwadraty, koła-ułamki, figury geometryczne).3 Komplet pokazowych przyrządów pomiarowych do pracownimatematyki (termometr, zegar, waga i odważniki, tangram demonstracyjny, klockisześcienne).4 termometr dla ucznia do pracowni matematycznej.5 domino matematyczne dla ucznia do pracowni matematycznej.6 szkieletowe modele graniastosłupów i ostrosłupów do pracowni matematycznej.7 zestaw modeli brył rozkładanych z siatkami.8 taśma miernicza dla ucznia do pracowni matematycznej.9 zestaw do pomiaru masy, temperatury, długości do pracowni matematycznej.10 zestaw kostek matematycznych do pracowni matematycznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162200-7, 39162100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Serwis posprzedażowy oraz pomoc techniczna10,00
Okres gwarancji30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część 2 - Pracownia przyrodnicza
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 mikroskopy uczniowskie do pracowni.2 lupy o średnicy min 90 mm o zasilaniu bateryjnym do pracowni przyrodniczej.3 preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowej do pracowni przyrodniczej.4 zestaw przyrządów pomiarowych dla ucznia: taśma miernicza, stoper, termometr z sondą, termometr laboratoryjny, waga elektroniczna, kompas.5 zestaw przyrządów dla ucznia: termometr zaokienny, waga szalkowa z odważnikami.6 zestaw przyrządów: deszczomierz, barometr, wiatromierz, higrometr, stetoskop, zestaw soczewek.7 ciśnieniomierz.8 zestaw skał i minerałów.9 zestaw modeli szkieletów: ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka, człowieka.10 modele budowy człowieka: serca, skóry człowieka, oka, tułów człowieka 40 cz., klatki piersiowej człowieka, do demonstracji pracy płuc człowieka, ucho człowieka, nerki.11 plansze edukacyjne: rośliny, grzyby trujące, wskaźniki biologiczne środowiska, zmysły człowieka, budowa kwiatu, rodzaje liści i korzeni, rodzaje dziobów, pazurów i klucze tropów, etapy rozwoju człowieka, rodzaje chmur, obieg wody w przyrodzie.12 przewodniki edukacyjne: las, do rozpoznawania drzew, rośliny i zwierzęta.13 model budowy DNA i mózgu.14 zestaw przewodników do rozpoznawania ptaków, zwierząt, motyli, owadów, grzybów.15 mały atlas anatomiczny.16 zestaw atlasów: pogoda i klimat, ptaki w Polsce, owady, grzyby, minerałów kamienie szlachetne i skały, zwierząt i roślin chronionych w Polsce. 1 mikroskopy uczniowskie do pracowni.2 lupy o średnicy min 90 mm o zasilaniu bateryjnym do pracowni przyrodniczej.3 preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowej do pracowni przyrodniczej.4 zestaw przyrządów pomiarowych dla ucznia: taśma miernicza, stoper, termometr z sondą, termometr laboratoryjny, waga elektroniczna, kompas.5 zestaw przyrządów dla ucznia: termometr zaokienny, waga szalkowa z odważnikami.6 zestaw przyrządów: deszczomierz, barometr, wiatromierz, higrometr, stetoskop, zestaw soczewek.7 ciśnieniomierz.8 zestaw skał i minerałów.9 zestaw modeli szkieletów: ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka, człowieka.10 modele budowy człowieka: serca, skóry człowieka, oka, tułów człowieka 40 cz., klatki piersiowej człowieka, do demonstracji pracy płuc człowieka, ucho człowieka, nerki.11 plansze edukacyjne: rośliny, grzyby trujące, wskaźniki biologiczne środowiska, zmysły człowieka, budowa kwiatu, rodzaje liści i korzeni, rodzaje dziobów, pazurów i klucze tropów, etapy rozwoju człowieka, rodzaje chmur, obieg wody w przyrodzie.12 przewodniki edukacyjne: las, do rozpoznawania drzew, rośliny i zwierzęta.13 model budowy DNA i mózgu.14 zestaw przewodników do rozpoznawania ptaków, zwierząt, motyli, owadów, grzybów.15 mały atlas anatomiczny.16 zestaw atlasów: pogoda i klimat, ptaki w Polsce, owady, grzyby, minerałów kamienie szlachetne i skały, zwierząt i roślin chronionych w Polsce.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162200-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Serwis posprzedażowy oraz pomoc techniczna10,00
Okres gwarancji30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Część 3 - Pracownie fizyczno-chemiczna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 równia pochyła z zestawem obciążników.2 zestaw siłomierzy i komplet do badania II zasady dynamiki.3 zestaw: statyw demonstracyjny, podstawowy zestaw do elektrostatyki.4 maszyna elektrostatyczna.5 rozbrajacz.6 zestaw przewodów elektrycznych.7 zestaw do badania prądu elektrycznego.8 zestaw do demonstracji pola magnetycznego i magnesy stałe.9 transformator rozbieralny.10 zestaw do badania rozszerzalności cieplnej metali.11 zestaw do termodynamiki: kalorymetr, termometr alkoholowy.12 zestaw do demonstracji fal na pow. wody (kuweta drgań),sprężyny do demonstracji fal poprzecznych i podłużnych.13 ława optyczna.14 zestaw przyrządów pomiarowych dla ucznia: stoper, taśma miernicza kalkulator.15 zestaw przyrządów pomiarowych: waga elektroniczna, waga szalkowa, odważniki, kompas, palnik spirytusowy, ładowarka do baterii, zasilacz na baterie.16 menzurka plastikowa z podziałką.17 doposażenie pracowni w odzież i sprzęt ochronny: fartuchy 15 szt, okulary ochronne 15 szt, rękawice, gaśnica, apteczka.18 sprzęt laboratoryjny do pracowni: tace lab, butelki, stojaki, szczypce, probówki zlewki, pipety szalki, termometry, krystalizator, łyżki laboratoryjne, moździerz sączki itp..19 płytka typów metali.20 plansze edukacyjne: układ okresowy, tabela rozpuszczalności, budowa atomu.21 odczynniki chemiczne. 1 równia pochyła z zestawem obciążników.2 zestaw siłomierzy i komplet do badania II zasady dynamiki.3 zestaw: statyw demonstracyjny, podstawowy zestaw do elektrostatyki.4 maszyna elektrostatyczna.5 rozbrajacz.6 zestaw przewodów elektrycznych.7 zestaw do badania prądu elektrycznego.8 zestaw do demonstracji pola magnetycznego i magnesy stałe.9 transformator rozbieralny.10 zestaw do badania rozszerzalności cieplnej metali.11 zestaw do termodynamiki: kalorymetr, termometr alkoholowy.12 zestaw do demonstracji fal na pow. wody (kuweta drgań),sprężyny do demonstracji fal poprzecznych i podłużnych.13 ława optyczna.14 zestaw przyrządów pomiarowych dla ucznia: stoper, taśma miernicza kalkulator.15 zestaw przyrządów pomiarowych: waga elektroniczna, waga szalkowa, odważniki, kompas, palnik spirytusowy, ładowarka do baterii, zasilacz na baterie.16 menzurka plastikowa z podziałką.17 doposażenie pracowni w odzież i sprzęt ochronny: fartuchy 15 szt, okulary ochronne 15 szt, rękawice, gaśnica, apteczka.18 sprzęt laboratoryjny do pracowni: tace lab, butelki, stojaki, szczypce, probówki zlewki, pipety szalki, termometry, krystalizator, łyżki laboratoryjne, moździerz sączki itp..19 płytka typów metali.20 plansze edukacyjne: układ okresowy, tabela rozpuszczalności, budowa atomu.21 odczynniki chemiczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162200-7, 22114000-2, 39162100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Serwis posprzedażowy oraz pomoc techniczna10,00
Okres gwarancji30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Część 4 - Pracownia geograficzna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 tellurium.2 zestaw modeli budowy geologicznej ziemi (jaskini, wulkanu, kanionu itp.).3 zestaw demonstracyjny: skamieniałości 2szt., gleby 2 szt., paliwa 1 szt.4 zestaw doświadczalny: obieg wody w przyrodzie - 1, magnetyzm kuli ziemskiej - 2.5 mały rocznik statystyczny.6 multimedialny atlas świata.7 zestaw map świata: kontynenty, fizyczna, polityczna, strefy klimatyczne - w zestawie 11 szt.map.8 mapy Polski: fizyczna, surowce mineralne, Małopolska, 3 szt..9 globus geograficzny.10 atlasy geograficzne. 1 tellurium.2 zestaw modeli budowy geologicznej ziemi (jaskini, wulkanu, kanionu itp.).3 zestaw demonstracyjny: skamieniałości 2szt., gleby 2 szt., paliwa 1 szt.4 zestaw doświadczalny: obieg wody w przyrodzie - 1, magnetyzm kuli ziemskiej - 2.5 mały rocznik statystyczny.6 multimedialny atlas świata.7 zestaw map świata: kontynenty, fizyczna, polityczna, strefy klimatyczne - w zestawie 11 szt.map.8 mapy Polski: fizyczna, surowce mineralne, Małopolska, 3 szt..9 globus geograficzny.10 atlasy geograficzne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162200-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Serwis posprzedażowy oraz pomoc techniczna10,00
Okres gwarancji30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Część 5 - Małe AGD i audio
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Odtwarzacz cd do pracowni obsługiwany format audio co najmniej MP3, WMA, radio z pamięcią, łączność Bleutooth, NFC, złącza USB, AUX, mikrofon .2 Czajnik bezprzewodowy z regulacją temperatury do pracowni przyrodniczej, pojemność 1,5 litra, moc max. 2200W, podtrzymywanie ciepła.3 Lodówka z zamrażalnikiem do pracowni przyrodniczej o pojemności do 100 litrów, wolnostojąca, jednodrzwiowa.4 Aparat fotograficzny do pracowni przyrodniczej, rozdzielczość co namjmniej 20 Mpix, zbliżenie optyczne 50 razy, ogniskowa 24 do 1200mm, optyczny stabilizator obrazu. 1 Odtwarzacz cd do pracowni obsługiwany format audio co najmniej MP3, WMA, radio z pamięcią, łączność Bleutooth, NFC, złącza USB, AUX, mikrofon .2 Czajnik bezprzewodowy z regulacją temperatury do pracowni przyrodniczej, pojemność 1,5 litra, moc max. 2200W, podtrzymywanie ciepła.3 Lodówka z zamrażalnikiem do pracowni przyrodniczej o pojemności do 100 litrów, wolnostojąca, jednodrzwiowa.4 Aparat fotograficzny do pracowni przyrodniczej, rozdzielczość co namjmniej 20 Mpix, zbliżenie optyczne 50 razy, ogniskowa 24 do 1200mm, optyczny stabilizator obrazu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32344200-8, 38651000-3, 39711130-9, 39715100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Serwis posprzedażowy oraz pomoc techniczna10,00
Okres gwarancji30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Część 6 - Meble szkolne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Szafa na pomoce do pracowni matematycznej dwudrzwiowa z półkami (wymiary proponowane 800x600x1781).2 szafa do przechowywania pomocy do pracowni przyrodniczej dwudrzwiowa z półkami (wymiary proponowane 800x600x1781)3 stolik trapezowy do pracowni przyrodniczej wymiary blatu 1300x 650x567.4 szafa metalowa z odciągiem na odczynniki, stół demonstracyjny metalowy z blatem z płyty kwasoodpornej do pracowni przyrodniczej.5 stół uczniowski 3 osobowy z blatem ceramicznym do pracowni przyrody wymiary 180cmx60cm wysokość 76 cm. 1 Szafa na pomoce do pracowni matematycznej dwudrzwiowa z półkami (wymiary proponowane 800x600x1781).2 szafa do przechowywania pomocy do pracowni przyrodniczej dwudrzwiowa z półkami (wymiary proponowane 800x600x1781)3 stolik trapezowy do pracowni przyrodniczej wymiary blatu 1300x 650x567.4 szafa metalowa z odciągiem na odczynniki, stół demonstracyjny metalowy z blatem z płyty kwasoodpornej do pracowni przyrodniczej.5 stół uczniowski 3 osobowy z blatem ceramicznym do pracowni przyrody wymiary 180cmx60cm wysokość 76 cm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39160000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Serwis posprzedażowy oraz pomoc techniczna10,00
Okres gwarancji30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: