Przetarg

„Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK i wyposażenia dla szkół w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” RPDS.10.02.04-02-0014/18

15-10-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy
ul. Głowackiego 4,58-100 Świdnica
tel. 748 523 067
fax. 074 8523067 w. 323
e-mail: gzo@gmina.swidnica.pl
http:// www.gzoswidnica.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 598030-N-2020 z dnia 2020-10-15 r.

Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy: „Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK i wyposażenia dla szkół w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” RPDS.10.02.04-02-0014/18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” RPDS.10.02.04-02-0014/18
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy, krajowy numer identyfikacyjny 89034687000000, ul. ul. Głowackiego  4 , 58-100  Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 523 067, e-mail gzo@gmina.swidnica.pl, faks 074 8523067 w. 323.
Adres strony internetowej (URL): www.gzoswidnica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.gmina.swidnica.pl/start/przetargi/rok-2020

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego
Adres:
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, II piętro, pok. nr 300

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK i wyposażenia dla szkół w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” RPDS.10.02.04-02-0014/18
Numer referencyjny: GZO.OR.271.5.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK i wyposażenia dla szkół w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” RPDS.10.02.04-02-0014/183.2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 zadania:3.2.1. Zadanie nr 1 – zakup, dostawa i montaż drobnego sprzętu3.2.1.1. Przedmiotem zadania jest zakup, dostawa i montaż drobnego sprzętu dla szkół: monitor interaktywny z wbudowanym komputerem, monitor interaktywny, projektor multimedialny z uchwytem sufitowym, mobilne szafy na laptopy przenośne z sekcją zasilania.3.2.1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 zawarty jest w załączniku nr 5 do siwz.3.2.2. Zadanie nr 2 – Zakup i dostawa laptopów 3.2.2.1. Przedmiotem zadania jest zakup i dostawa laptopów o parametrach i ilości określonej w załączniku nr 6 do siwz.3.2.2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 zawarty jest w załączniku nr 6 do siwz.3.2.2.3. Wymagania ogólne dla oprogramowania dostarczanego wraz z laptopami.3.2.2.3.1. Wymagana jest instalacja na dostarczonych laptopach legalnego oprogramowania systemowego, biurowego;3.2.2.3.2. Licencje na system operacyjny, oprogramowanie pakietu biurowego dostarczone razem z zestawem muszą umożliwiać jego wielokrotne użyczenie wraz z przypisanym do nich konkretnym laptopem. Zamawiający przez ten zapis rozumie możliwość przenoszenia licencji wraz z użyczanym sprzętem od Zamawiającego do jednostek podległych gminie (szkół);3.2.2.3.3. Licencje na oprogramowanie dla jednostek podległych gminie powinny uwzględniać fakt, iż są to jednostki oświatowe. Ze względu na czas trwania projektu oraz fakt, że po jego zakończeniu laptopy zostaną przekazane jednostkom na stałe, Zamawiający przewiduje możliwość zakupu licencji bezpośrednio dla szkół.3.2.3.4. Urządzenia muszą posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta sprzętu (lub autoryzowany serwis) kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.3.2.3.5. Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów. Wymagane jest utrzymanie świadczeń gwarancyjnych (przez producenta urządzeń lub jego autoryzowaną placówkę serwisową), także w przypadku niemożliwości ich wypełnienia przez Wykonawcę (np. w przypadku jego bankructwa). 3.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia określonych w załącznikach nr 5, 6 do SIWZ oraz we wzorach umowy stanowiących Załącznik nr 4a, 4b do SIWZ.3.4. Sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie przeznaczone są dla :a) SP Mokrzeszów, Mokrzeszów 23A,b) SP Pszenno, Pszenno, ul. Wrocławska 15,c) SP Lutomia Dolna, Lutomia Dolna 12,d) SP Grodziszcze, Grodziszcze 63 A, e) SP Witoszów, Witoszów Dolny 59-60, f) SP Bystrzyca Górna, Bystrzyca Górna 64Wszystkie powyższe jednostki oświatowe zlokalizowane są w Gminie Świdnica, powiat świdnicki, Województwo Dolnośląskie.3.5. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne, sprzęt, urządzenia, muszą być pierwszego gatunku, fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich oraz wad, a oprogramowania oryginalne.3.6. Korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.3.7. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej, tj. dostępnej na etapie realizacji projektu.3.8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko oraz dokona jego rozładunku i wniesienia w siedzibach beneficjentów projektu wymienionych w pkt. 3.4 oraz dokona montażu i konfiguracji. Opakowanie sprzętu musi gwarantować jego bezpieczny transport i składowanie oraz zabezpieczać przed uszkodzeniem.3.9. Zamawiający w SIWZ określił minimalne okresy gwarancji, które liczone będą od daty odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag. Zamawiający ma prawo bez utraty praw gwarancyjnych, na rozbudowę sprzętu w zakresie przewidzianym przez producenta.3.10. Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)32322000-6 Urządzenia multimedialne,30213100-6 Komputery przenośne, 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy,3.11. Podane przez Zamawiającego nazwy, znaki towarowe, normy mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za towar równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. 5, 6 do SIWZ - formularz cenowy i parametry wymagane i oferowane). Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w zał. Nr 5, 6 do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy proces, które charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5, 6 do SIWZ. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w opisie przedmiotu zamówienia dołączonym do siwz, nie należy traktować jako narzuconych lub sugerowanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki do SIWZ jest odniesienie do norm europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt. 2 i ust.3 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.3.12. Jeżeli w SIWZ nie wskazano wprost, iż dany zapis dotyczy konkretnego zadania, to należy przyjąć iż zapis ten dotyczy każdego z zadań objętego niniejszym zamówieniem.3.13. Jeżeli jakiś dostarczony sprzęt, asortyment wymaga montażu, Wykonawca zobowiązany jest go zamontować w szkole, dla której jest przeznaczony.

II.5) Główny kod CPV: 32322000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213100-6
48000000-8
30236000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie maksymalnie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 2. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje konkurencji w postępowaniu potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.3. Zamawiający informuje, iż w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców (spółka cywilna, konsorcjum) ww. dokumenty oraz oświadczenia muszą być złożone dla każdego z nich.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
7.1. W celu potwierdzenia, że oferowany następujący asortyment, sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:7.1.1. Dla zadania nr 17.1.1.1 Oświadczenie Wykonawcy, że producent oferowanego sprzętu: monitor interaktywny z wbudowanym komputerem, monitor interaktywny, projektor multimedialny z uchwytem sufitowym, mobilne szafy na laptopy przenośne z sekcją zasilania posiada Certyfikat ISO 9001 lub inne równoważne dokumenty.7.1.1.2 Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane następujące urządzenia: monitor interaktywny z wbudowanym komputerem, monitor interaktywny, projektor multimedialny z uchwytem sufitowym, mobilne szafy na laptopy przenośne z sekcją zasilania posiadają stosowne deklaracje zgodności (np. deklaracje zgodności UE lub inne równoważne) oraz oznakowanie CE.7.1.1.3 Oświadczenie Wykonawcy, że całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania będzie pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów oraz że sprzęt i oprogramowanie posiadają stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta sprzętu (lub autoryzowany serwis) kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.7.1.2. Dla zadania nr 27.1.2.1 Oświadczenie wykonawcy, że producent oferowanych laptopów, posiada certyfikat ISO 9001 lub inne równoważne dokumenty potwierdzające stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.7.1.2.2 Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane laptopy, posiadają stosowne deklaracje zgodności (np. deklaracje zgodności UE lub inne równoważne) oraz oznakowanie CE.7.1.2.3. Potwierdzenie (wydruk ze strony Passmark - CPU Mark), że zaoferowane laptopy wyposażone są w procesor uzyskujący wynik co najmniej 7678 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 7.1.2.4. Oświadczenie Wykonawcy, że całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania będzie pochodzić́ z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów oraz że sprzęt i oprogramowanie posiadają stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta sprzętu (lub autoryzowany serwis) kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.7.1.2.5. Wydruk ze strony producenta zaoferowanego modelu laptopa (komputera przenośnego) potwierdzający, iż zaoferowany system operacyjny jest kompatybilny z zaoferowanym laptopem.7.1.2.6. Potwierdzenie (wydruk ze strony Passmark - Video Card Benchmark), że zaoferowane laptopy wyposażone są w kartę graficzną uzyskującą wynik co najmniej 1041 punktów w teście Passmark – Video Card Benchmark według wyników kart graficznych publikowanych na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. 7.2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wymienione dokumenty i oświadczenia na wezwanie Zamawiającego wystosowane na podstawie art. 26 ust.2 upzp. (dla zadania nr 1 lub/i zadania nr 2).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca wraz z ofertą (druk oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – druk oferty musi być wypełniony i podpisany) obowiązany jest złożyć: 1) wypełniony i podpisany formularz ilościowo - cenowy stanowiący zał. nr 1a lub/i zał. nr 1b do siwz (w zależności na które zadanie będzie składana oferta) oraz wymagane i oferowane parametry techniczne (opis przedmiotu zamówienia) potwierdzające spełnianie przez zaproponowany sprzęt, asortyment wymagań określonych przez zamawiającego stanowiący załącznik nr 5 do siwz lub/i załącznik nr 6 do siwz (w zależności na które zadanie będzie składana oferta), 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), 4) Oświadczenie wstępne potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – zał. Nr 2 do siwz. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części III.4 pkt. 1 ppkt.1 niniejszego ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokument, o którym mowa w pkt 2 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej oso-by. Przepis pkt 3 stosuje się. 5. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ i niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w części III.4 pkt 1 ppkt. 1 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
dla zadania nr 11. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian umowy zgodnie z art. 144 ustawy pzp, w tym także w zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących warunków:1) zmiana pozycji asortymentowej, wyszczególnionej w Specyfikacji dostawy – Załączniku nr 5 do SIWZ, gdy nastąpi wycofanie danego asortymentu z produkcji przez producenta i stanie się niedostępny na rynku – Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest do zaoferowania dostępnego na rynku asortymentu, spełniającego co najmniej parametry techniczne określone w Załączniku 5 do SIWZ - zmiana nie może powodować zmiany wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie w tym zakresie;2) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy;3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;4) zmiana treści umowy korzystna dla Zamawiającego, np. zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy,5) wystąpienie innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 6) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto pozostanie bez zmian, zmieni się stawka VAT oraz cena brutto;2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, 2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.4. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zawarcia aneksu na piśmie pod rygorem nieważności.zadanie nr 21. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian umowy zgodnie z art. 144 ustawy pzp, w tym także w zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących warunków:1) zmiana pozycji asortymentowej, wyszczególnionej w Specyfikacji dostawy – Załączniku nr 6 do SIWZ, gdy nastąpi wycofanie danego asortymentu z produkcji przez producenta i stanie się niedostępny na rynku – Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest do zaoferowania dostępnego na rynku asortymentu, spełniającego co najmniej parametry techniczne określone w Załączniku 6 do SIWZ - zmiana nie może powodować zmiany wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie w tym zakresie;2) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy;3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;4) zmiana treści umowy korzystna dla Zamawiającego, np. zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy,5) wystąpienie innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy.2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, 2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.4. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zawarcia aneksu na piśmie pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1 – zakup, dostawa i montaż drobnego sprzętu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.2.1. Zadanie nr 1 – zakup, dostawa i montaż drobnego sprzętu3.2.1.1. Przedmiotem zadania jest zakup, dostawa i montaż drobnego sprzętu dla szkół: monitor interaktywny z wbudowanym komputerem, monitor interaktywny, projektor multimedialny z uchwytem sufitowym, mobilne szafy na laptopy przenośne z sekcją zasilania.3.2.1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 zawarty jest w załączniku nr 5 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6, 48000000-8, 30236000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja dla monitorów interaktywnych20,00
gwarancja dla sprzętu pozostałego20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2 – Zakup i dostawa laptopów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.2.2.1. Przedmiotem zadania jest zakup i dostawa laptopów o parametrach i ilości określonej w załączniku nr 6 do siwz.3.2.2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 zawarty jest w załączniku nr 6 do siwz.3.2.2.3. Wymagania ogólne dla oprogramowania dostarczanego wraz z laptopami3.2.2.3.1. Wymagana jest instalacja na dostarczonych laptopach legalnego oprogramowania systemowego oraz biurowego;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 48000000-8, 30236000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: