Przetarg

,,Wyposażenie Centrum Wielu Kultur”

14-09-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Barczewo
Plac Ratuszowy 1,11-010 Barczewo
tel. 89 514 84 39,
fax. 89 514 85 62
e-mail: ola.hodt@barczewo.pl,
http:// https://barczewo.bip.net.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 584653-N-2020 z dnia 2020-09-14 r.

Gmina Barczewo: ,,Wyposażenie Centrum Wielu Kultur”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
2.5 Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, działanie 6.1 Infrastruktura Kultury, poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury oraz ze środków z budżetu państwa
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Barczewo, krajowy numer identyfikacyjny 51074357400000, ul. Plac Ratuszowy  1 , 11-010  Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 514 84 39, , e-mail ola.hodt@barczewo.pl, , faks 89 514 85 62.
Adres strony internetowej (URL): https://barczewo.bip.net.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://barczewo.bip.net.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://barczewo.bip.net.pl/?c=217 oraz https://platformazakupowa.pl/pn/barczewo

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
https://platformazakupowa.pl/pn/barczewo

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Barczewie, pok. nr 1, parter – Biuro Obsługi Interesanta – w godz. Poniedziałek 8:00 – 16:00 oraz Wtorek – Piątek 7:00 – 15:00 lub nadsyłać na adres: Urząd Miejski w Barczewie Plac Ratuszowy 1 11 – 010 Barczewo lub Ofertę w formie elektronicznej należy zamieścić na Platformie zakupowej znajdującej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/barczewo
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Wyposażenie Centrum Wielu Kultur”
Numer referencyjny: BI.271.14.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zgodnie z pkt. 3 SIWZ: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia Centrum Wielu Kultur znajdującego się w Barczewie przy ul. Słowackiego 5. Zamówienie zostało podzielone na 4 części opisane poniżej.Część nr 1Wyposażenie CWK – kioski multimedialne – 6 kompletówZakup i montaż ekranów dotykowych – 3 kompletySzczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 1a do SIWZ.Część nr 2 Wyposażenie kuchni/pomieszczeń socjalnych – 3 kompletySzczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 1b do SIWZ.Część nr 3Wyposażenie multimedialne sal konferencyjnej i projekcyjnej (rzutniki multimedialne, ekrany zwijane oraz zestawy głośników do Sali konferencyjnej oraz zestaw nagłośnienia do sal kinowych małych w Sali projekcyjnej) – 2 kompletyWyposażenie multimedialne sal instruktorskich (2 komplety telewizorówz głośnikami oraz 3 komplety rzutników multimedialnych wraz z ekranami zwijanymi i głośnikami) – 5 kompletów.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 1c do SIWZ.Część 4 Wyposażenie kabiny tyflologicznej – 1 kompletSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 1d do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 32322000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30200000-1
39141000-2
48520000-9
48900000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zgodnie z pkt. 3 SIWZ 3.3 Podwykonawstwo:3.3.1 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia Podwykonawcom.3.3.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.3.3.3 Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.3.3.4 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 5 do siwz części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podania nazw Podwykonawców. 3.3.5 Szczegółowe postanowienia w zakresie podwykonawstwa określone zostaływ projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. 3.4 Przedmiot zamówienia dostosowany będzie do potrzeb wszystkich użytkowników,w tym zapewniony będzie dostęp dla osób niepełnosprawnych.3.7 Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części. 3.8 Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub na więcej części w zależnościod wyboru, wypełniając odpowiednią część formularza ofertowego. Pozostałe, niewypełnione części formularza ofertowego, wykonawca zobligowany jest przekreślić w sposób wyraźny.3.15 Zamawiający informuje, iż stosownie do możliwości, jakie daje art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,nie podlega wykluczeniu tj. zbada oświadczenie wstępne w zakresie braku podstawdo wykluczenia, a następnie zażąda przedłożenia pozostałych dokumentów w trybieart. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy składający ofertę dla części 1 zamówienia:Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej jedną dostawę o wartości minimum 50 000,00 zł brutto (każda dostawa) polegającą na dostawie kiosków multimedialnych/ekranów multimedialnych.Wykonawcy składający ofertę dla części 2 zamówienia:Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej jedną dostawę zabudowy kuchennejo wartości minimum 15 000,00 zł brutto (każda dostawa).Wykonawcy składający ofertę dla części 3 zamówienia:Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej jedną dostawę o wartości minimum 50 000,00 zł brutto (każda dostawa) polegającą na dostawie urządzeń multimedialnych.Wykonawcy składający ofertę dla części 4 zamówienia:Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej jedną dostawę o wartości minimum 15 000,00 zł brutto (każda dostawa) polegającą na dostawie specjalistycznego sprzętu dla osób niewidomych lub niedowidzących.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z pkt. 6 SIWZ 6.3.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziałuw postępowaniu, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:A) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;B) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.3.1.A siwz, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu.C) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkanianie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.1.B siwz, zastępujesię je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. D) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z pkt. 6 SIWZ 6.3.2 W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziałuw postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:A) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 latprzed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane,z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeliz uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg wzoru załącznik nr 8 do siwz.;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z pkt 6 SIWZ6.1.3 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – wg wzoru załącznik nr 7 do siwz – w sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp).6.1.4 Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podania nazw Podwykonawców – wg wzoru załącznik nr 5 do siwz – w sytuacji gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom lub w sytuacji opisanej w pkt 5.11 siwz (art. 22a ust. 4 Pzp). 6.4 Inne dokumenty i oświadczenia:6.4.1 Formularz oferty wraz z załącznikami odpowiednimi dla poszczególnych części zamówienia – wg wzoru załącznik nr 2 do siwz, wg. wzoru załącznik 1, 2, 3, 4 do oferty.6.4.2 Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazujące osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, w sytuacji gdy zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). 6.5 W zakresie nieuregulowanym siwz, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Okres rękojmi i gwarancji za wady40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami § 9 wzoru umowy ZMIANY UMOWY 1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisamiustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności: 1) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych,niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych;2) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiającyprzewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian: a) w przypadku wprowadzenia na rynek nowej wersji oprogramowania/sprzętu składając go się na Przedmiot Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę wersji oprogramowania/sprzętu składającego się na Przedmiot Umowy pod warunkiem, że nowa wersja spełnia wymagania określone w SIWZ;b) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiednie-goministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresuświadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;c) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanegooprogramowania/sprzętu składającego się na Przedmiot Umowy Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie Przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu oprogramowania/sprzętu składającego się na Przedmiot Umowy innym zastępczym przedmiotu Umowy, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad;d) konieczności dostarczenia innego, niż określonego w Umowie urządzenialub oprogramowania, niepowodująca zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniemprodukcji określonego w Umowie urządzenia/oprogramowania lub wycofania go z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające parametry nie gorszeod zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie; e) pojawienia się na rynku urządzenia producenta sprzętu nowszej generacji lub nowej wersjioprogramowania, o lepszych parametrach i pozwalających na zaoszczędzenie kosztóweksploatacji pod warunkiem, że te zmiany nie spowodują zwiększenia ceny;f) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy,po uprzedniej akceptacji Zamawiającego;g) wystąpienia siły wyższej.2. W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawamożliwe jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie odpowiedniej zmiany terminu realizacji, w szczególności:1) konieczność zmiany terminu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest koniecznaw celu prawidłowego wykonania Umowy, w szczególności ze względu na zaistnienieokoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2;2) zmiana terminu określonego w §2 ust. 1, w przypadku gdy zmianie ulegnie końcowy termin realizacji projektu za zgodą Instytucji przyznającej dofinansowanie oraz jeśli zmiana terminu realizacji Umowy będzie konieczna;3) ze względu na okoliczności niezależne od Wykonawcy, np. opóźnienie w dostawie z zagranicy, kontrola celna, opóźnienie lub zatrzymanie transportu wynikające,np. z powodów warunków atmosferycznych.3. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych rejestrowych lub adresowych oraz ich danychkontaktowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-24, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z pkt. 7 SIWZ7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI7.1 W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywasię za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście,za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznejw rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615),z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 7.3. – 7.6. 7.2 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w siwz. 7.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uważa się za złożone z zachowaniem terminu, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.7.4 Dokumenty lub oświadczenia, które należy uzupełnić na wezwania Zamawiającegow trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp mające potwierdzać spełnienie warunków udziałuw postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia z postępowania składanesą w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. InformacjaElektroniczna kopia dokumentu to skan oświadczenia lub dokumentu papierowego,a następnie potwierdzenie go za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.7.5 Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali siwz pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłyniedo Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść złożonych wniosków wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest zamieszczona niniejsza siwz.7.6 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej siwz, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 7.7 Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Tomasz Michałowski/Aleksandra Hodte-mail – aleksandra.hodt@barczewo.pl lub kontakt za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/barczewo7.8 Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale siwz. Oznacza to,że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim,w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. Zgodnie z pkt. 17 SIWZ17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA17.1 Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawnyw uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołaniei skarga do Sądu.17.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenie oferty odwołującego Wykonawcy; 4) opisu przedmiotu zamówienia; 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.17.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie wykonania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktycznei prawne uzasadniające wniesienie odwołania.17.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanymza pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy wraz z dowodem uiszczenia wpisu.17.5 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminudo wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treściąprzed upływem tego terminu.17.6 Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolnyod pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.17.7 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.Zgodnie z pkt. 19 SIWZ19. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 19.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, adres e-mail umb@barczewo.pl , tel. 895148303, kontaktz osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@barczewo.pl 19.2 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODOw celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wyposażenie Centrum Wielu Kultur”, znak: BI.271.14.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 19.3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; 19.4 dane osobowe będą przechowywane przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania, a następnie przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w przypadku zadania realizowanego przy udziale środków finansowych pochodzących z UE przez okres zgodny z umową o dofinansowanie projektu. 19.5 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 19.6 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowanew sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;19.7 posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;19.8 nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniudo przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: ,,Wyposażenie Centrum Wielu Kultur”Część nr 1 Wyposażenie CWK – kioski multimedialne – 6 kompletów, Zakup i montaż ekranów dotykowych – 3 komplety
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 1Wyposażenie CWK – kioski multimedialne – 6 kompletówZakup i montaż ekranów dotykowych – 3 kompletySzczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 1a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6, 30200000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Okres rękojmi i gwarancji za wady40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: ,,Wyposażenie Centrum Wielu Kultur” Część nr 2 Wyposażenie kuchni/pomieszczeń socjalnych – 3 komplety
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 2 Wyposażenie kuchni/pomieszczeń socjalnych – 3 kompletySzczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 1b do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39141000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Okres rękojmi i gwarancji za wady40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: ,,Wyposażenie Centrum Wielu Kultur” Część nr 3 Wyposażenie multimedialne sal konferencyjnej i projekcyjnej (rzutniki multimedialne, ekrany zwijane oraz zestawy głośników do Sali konferencyjnej oraz zestaw nagłośnienia do sal kinowych małych w Sali projekcyjnej) – 2 komplety Wyposażenie multimedialne sal instruktorskich (2 komplety telewizorów z głośnikami oraz 3 komplety rzutników multimedialnych wraz z ekranami zwijanymi i głośnikami) – 5 kompletów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 3Wyposażenie multimedialne sal konferencyjnej i projekcyjnej (rzutniki multimedialne, ekrany zwijane oraz zestawy głośników do Sali konferencyjnej oraz zestaw nagłośnienia do sal kinowych małych w Sali projekcyjnej) – 2 kompletyWyposażenie multimedialne sal instruktorskich (2 komplety telewizorówz głośnikami oraz 3 komplety rzutników multimedialnych wraz z ekranami zwijanymi i głośnikami) – 5 kompletów.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 1c do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6, 48520000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Okres rękojmi i gwarancji za wady40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: ,,Wyposażenie Centrum Wielu Kultur”Część 4 Wyposażenie kabiny tyflologicznej – 1 komplet
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 4 Wyposażenie kabiny tyflologicznej – 1 kompletSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 1d do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 48900000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Okres rękojmi i gwarancji za wady40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: