Przetarg

Dostawa wraz z wdrożeniem Systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych ReCourt, na siedmiu salach rozpraw

03-10-2022, 13:54

Dane kontaktowe

Sąd Okręgowy w Łodzi
Plac Dąbrowskiego 5,90-921 Łódź
e-mail: zamowienia@lodz.so.gov.pl
http:// www.lodz.so.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wraz z wdrożeniem Systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych ReCourt, na siedmiu salach rozpraw

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7251042790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Dąbrowskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-921

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lodz.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sąd powszechny - sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wraz z wdrożeniem Systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych ReCourt, na siedmiu salach rozpraw

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9dc3f0a-430b-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374706

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje w Dziale XII SWZ. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych iorganizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Posiadają Państwo:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu postępowania oraz jego załączników;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa), gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Państwu:
• prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.XXVII.262-19/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem aktualnej wersji Systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych ReCourt na siedmiu salach rozpraw zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 1.0. do SWZ.
2. Zakres prac obejmuje:
a. dostawę i montaż sprzętu wraz z wdrożeniem systemu oraz testy zainstalowanego systemu (projekt, instalacja oraz wszystkie związane z tym procedury);
b. dostawę materiałów niezbędnych do wykonania prac;
c. przekazanie dokumentacji technicznej;
d. świadczenie usługi serwisu i wsparcia technicznego Systemu.
3. Instalacja i konfiguracja infrastruktury podpisu elektronicznego, w tym w szczególności:
a. Instalacja i konfiguracja dostarczonych czytników kart na salach.
b. Instalacja i konfiguracja oprogramowania klienckiego do kart mikroprocesorowych na salach rozpraw.
c. Instalacja i integracja komponentu do podpisu cyfrowego z Oprogramowaniem ReCourt na salach rozpraw.
d. wykonanie testów akceptacyjnych.
4. Usługa wsparcia technicznego i serwis Systemu.
4.1. W ramach umowy Wykonawca zapewnia świadczenie usług serwisu oraz wsparcia technicznego dla Systemu na warunkach opisanych w Załączniku nr 1.0. do SWZ.
4.2. Usługa serwisu oraz wsparcia technicznego dla Systemu obejmuje w szczególności:
a. zapewnienie sprawnego, prawidłowego i wolnego od wad funkcjonowania Systemu w lokalizacji Zamawiającego;
b. usuwanie wszelkich wad, błędów, awarii i uszkodzeń Systemu oraz ich skutków w lokalizacji Zamawiającego;
c. udzielanie konsultacji oraz pomocy technicznej dla Systemu, świadczonych na rzecz Zamawiającego;
d. realizację modyfikacji oprogramowania Systemu na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości;
e. uaktualnianie środowiska Systemu, tzn. aktualizacji oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania Systemu zgodnie z ogłaszanymi poprawkami producentów oprogramowania i urządzeń (sterowniki, systemy operacyjne, bazy danych);
f. oraz pozostałe czynności określone w zał. nr 1 do umowy.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną określono w Załączniku nr 1.0. do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32341000-5 - Mikrofony

32342410-9 - Sprzęt dźwiękowy

30213000-5 - Komputery osobiste

32232000-8 - Sprzęt wideokonferencyjny

79421200-3 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający ustala, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.
2. Opis sposobu obliczenia ceny określa Dział XIX SWZ oraz Formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2.0. do SWZ.
3. Koszty pracy powinny być skalkulowane z uwzględnieniem przepisów o minimalnym wynagrodzeniu.
4. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SWZ.
5. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej ofercie Wykonawca ma obowiązek:
7.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
7.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
7.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
7.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
8. Zamawiający informuje, że nie jest czynnym podatnikiem VAT.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy błędów w oprogramowaniu oraz awarii sprzętu (N)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
• Zamawiający nie definiuje warunku udziału w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
• Zamawiający nie definiuje warunku udziału w tym zakresie;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
• Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł.
Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek zostanie spełniony jeśli przynajmniej jeden z Wykonawców będzie dysponował dokumentem potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, aktualnym na dzień składania ofert.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
• Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych dostaw z wdrożeniem – Załącznik 7.0. do SWZ, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) dostawy z wdrożeniem – tj. dwie odrębne umowy, (każda z nich wykonana na rzecz jednego odbiorcy w ramach jednej umowy), polegające na dostawie wraz z wdrożeniem Systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych ReCourt na salach rozpraw, o wartości każdej z nich co najmniej 250 000,00 zł brutto, wykonanych / wykonywanych na rzecz jednostek sądów powszechnych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Uwaga: W przypadku usług wciąż wykonywanych, Zamawiający wymaga aby zrealizowana już część umowy spełniała warunki postawione przez Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.2. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem 3.0. do SWZ;
1.2.1. oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.2., stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe;
1.2.2. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.2., składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
1.3. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie przepisów wskazanych w z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)– Załącznik 3.1. do SWZ;
1.4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 uPzp. – Załącznik 4.0. do SWZ.
1.5. Aktualne na dzień składania ofert Zobowiązanie i Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – zgodnie z Załącznikiem 5.0 do SWZ. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1.2., także Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;
1.6. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dla podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, składane na podstawie przepisów wskazanych w z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) – Załącznik 5.1. do SWZ;
1.7. Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
1.7.1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1.7., jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
1.8. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp - Załącznik 8.0. do SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
− art. 108 ust. 1 pkt 1 uPzp;
− art. 108 ust. 1 pkt 2 uPzp;
− art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
− art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
− art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp,
− art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp
oraz
− w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
• Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł.
Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek zostanie spełniony jeśli przynajmniej jeden z Wykonawców będzie dysponował dokumentem potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, aktualnym na dzień składania ofert.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
• Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych dostaw z wdrożeniem – Załącznik 7.0. do SWZ, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) dostawy z wdrożeniem – tj. dwie odrębne umowy, (każda z nich wykonana na rzecz jednego odbiorcy w ramach jednej umowy), polegające na dostawie wraz z wdrożeniem Systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych ReCourt na salach rozpraw, o wartości każdej z nich co najmniej 250 000,00 zł brutto, wykonanych / wykonywanych na rzecz jednostek sądów powszechnych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- Pełnomocnictwo*jeżeli dotyczy upoważniające do złożenia oferty;
- Pełnomocnictwo*jeżeli dotyczy dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- Formularz ofertowy - Załącznik 2.0. do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w Dziale X ust. 1 i 3 SWZ – Załącznik 3.0. i 3.1. do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie w odniesieniu do wymogów:
3.1. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ, wystarczy, że jeden lub kilku z konsorcjantów spełni wymagany przez Zamawiającego warunek (Zamawiający dopuszcza sumowanie);
3.2. WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH LUB DOŚWIADCZENIA, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których nie wszyscy spełniają warunek dotyczący doświadczenia, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy - Załącznik 4.0. do SWZ. Tylko Wykonawca spełniający warunek może zrealizować zadania do których ww. warunek jest wymagany.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z treścia załacznika 6.0. do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.