Przetarg

Zakup i dostawa wyposażenia serwerowni oraz mebli komputerowych w ramach projektu "Aktywna Szkoła 2"

27-09-2022, 09:44

Dane kontaktowe

SZKOŁA POLICEALNA - MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE im. DANUTY SIEDZIKÓWNY PS. "INKA" W BIAŁEJ PODLASKIEJ
ul. Okopowa 3,21-500 Biała Podlaska
tel. 833436154
e-mail: zamowienia@mszbp.onmicrosoft.com
http:// www.studiummedycznebp.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa wyposażenia serwerowni oraz mebli komputerowych w ramach projektu "Aktywna Szkoła 2"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA POLICEALNA - MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE im. DANUTY SIEDZIKÓWNY PS. "INKA" W BIAŁEJ PODLASKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297490

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Okopowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 833436154

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mszbp.onmicrosoft.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.studiummedycznebp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa wyposażenia serwerowni oraz mebli komputerowych w ramach projektu "Aktywna Szkoła 2"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6128d20a-3e34-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365121

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00077153/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 wyposażenie pracowni informatycznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Aktywna Szkoła 2” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe, Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 15 września 2020 r., Nr CLXXXV/3471/2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ul. Okopowej 3, 21-500 Biała Podlaska; Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych wyznaczonym przez Administratora jest możliwy pod adresem email: info@dn.net.pl. Informacje dotyczące RODO zawarte są w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 7/ZP/AS/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa wyposażenia serwerowni

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32425000-8 - Sieciowy system operacyjny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, której zostanie przyznana największa liczba punktów łącznie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa narzędzi

4.2.6.) Główny kod CPV: 44511000-5 - Narzędzia ręczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, której zostanie przyznana największa liczba punktów łącznie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa mebli

4.2.6.) Główny kod CPV: 39134000-0 - Meble komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, której zostanie przyznana największa liczba punktów łącznie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: zgodnie z art. 113 ustawy Zamawiający wymaga, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania 2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu. 3. Sytuacja ekonomicznej lub finansowa: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu. 4. Zdolności technicznej i zawodowej: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) Opis oferowanego sprzętu/urządzenia potwierdzający wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ).
2) Foldery, katalogi, prospekty z listą parametrów/właściwości technicznych producenta, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę.
3) Oświadczenie wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających sprzęt/urządzenie do obrotu i używania na terytorium RP, o ile sprzęt/urządzenie wymaga takiego dopuszczenia na podstawie przepisów szczególnych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Foldery, katalogi, prospekty z listą parametrów/właściwości technicznych producenta, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę.
2) Oświadczenie wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających sprzęt/urządzenie do obrotu i używania na terytorium RP, o ile sprzęt/urządzenie wymaga takiego dopuszczenia na podstawie przepisów szczególnych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (jak np. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.). Zmiana postanowień umowy będzie dotyczyć zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu jego realizacji, wynagrodzenia (jedynie obniżenia), terminu realizacji itp., i w zależności od wpływu zaistniałej sytuacji na prawidłową realizację umowy lub projektu „Aktywna Szkoła 2” zostanie określona przez Strony i wprowadzona zostanie w formie aneksu. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia problemów finansowych po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych i będzie dotyczyć zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu jego realizacji, wynagrodzenia (jedynie obniżenia), terminu realizacji i w zależności od wpływu zaistniałej sytuacji na prawidłową realizację umowy lub projektu „Aktywna Szkoła 2” zostanie określona przez Strony i wprowadzona zostanie w formie aneksu. 3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia zmian w projekcie „Aktywna Szkoła 2” mające wpływ na przedmiot i warunki umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana będzie dotyczyć zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu jego realizacji, wynagrodzenia (jedynie obniżenia), terminu realizacji i w zależności od wpływu zaistniałej sytuacji na prawidłową realizację umowy lub projektu „Aktywna Szkoła 2” zostanie określona przez Strony i wprowadzona zostanie w formie aneksu. 4. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku nie zrealizowania całego przedmiotu zamówienia w terminie ze względów niezależnych od Zamawiającego. Zmiana będzie dotyczyć zmiany zakresu przedmiotu umowy, sposobu jego realizacji, wynagrodzenia (jedynie obniżenia), terminu realizacji i w zależności od wpływu zaistniałej sytuacji na prawidłową realizację umowy lub projektu „Aktywna Szkoła 2” współfinansowanego ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe, Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 15 września 2020 r., Nr CLXXXV/3471/2020 zostanie określona przez Strony i wprowadzona zostanie w formie aneksu. 5. Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno ze strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy, zmiana danych teleadresowych, zmiana siedziby i nazwy, NIP, REGON, osób reprezentujących strony itp. podobne zmiany nie stanowią istotnej zmiany umowy. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy na zasadach określonych we wzorze umowy
zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-18 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-18 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.