Przetarg

Dostawa systemów antenowych wraz z montażem na potrzeby jednostek policji woj. wielkopolskiego

04-08-2022, 14:11

Dane kontaktowe

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
ul. Jana Kochanowskiego 2A ,60-844 Poznań
e-mail: przetargi@po.policja.gov.pl
http:// www.wielkopolska.policja.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa systemów antenowych wraz z montażem na potrzeby jednostek policji woj. wielkopolskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630703410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kochanowskiego 2A

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-844

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@po.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkopolska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa systemów antenowych wraz z montażem na potrzeby jednostek policji woj. wielkopolskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-706bb092-13d9-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00292784

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00092992/28/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.18 Dostawa systemów antenowych wraz z ich montażem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Podstawowe informacje (nazwa
postępowania oraz nr sprawy) oraz link do niniejszego postępowania zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/ , natomiast dokumenty związane z publikacją i przebiegiem niniejszego postępowania
(ogłoszenie i jego zmiany, SWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianami, zawiadomienia, informacje) zamieszczane będą na Platformie.
2. Wszelkie wnioski, oświadczenia i dokumenty należy przekazywać za pośrednictwem Platformy.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał
na Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez
Zamawiającego bezpośrednio na Platformie, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu
SPAM.
6. Minimalne wymagania techniczne i organizacyjne umożliwiające korzystanie z Platformy, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Formaty plików wykorzystywanych do komunikacji z Zamawiającym .pdf, .rtf, .doc, .docx .odt, .ods, .xls, .xlsx, .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf.
8. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający dopuszcza jeden z formatów: .zip lub 7Z. Skompresowane pliki w formacie
.rar. zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
9. Występują ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB (wielkość pliku po
podpisaniu profilem zaufanym nie może być większa niż 10MB), oraz plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do
składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
10. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
11. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu z siedzibą przy ul.
Kochanowskiego 2a w Poznaniu, kod 60-844;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu jest podinsp. Wojciech
Sobczak – tel. 47 771 53 54, e-mail: iod.kwp@po.policja.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa systemów antenowych wraz z montażem na potrzeby jednostek policji woj. wielkopolskiego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia. Okresy te dotyczą również danych osobowych zawartych w ofertach wykonawców, którzy
złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy). Okres przechowywania
danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do
dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto okres przechowywania
danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązany jest oświadczyć na formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, że spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 i 14 RODO względem
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.2380.49.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem systemów antenowych na potrzeby jednostek Policji woj. wielkopolskiego.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 5 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 32352000-5 - Anteny i reflektory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy,
złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 ustawy;
2) art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy;
3) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
2. Oferta, która w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wyniki zostaną przedstawione z dokładnością do 0,01.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiać taki sam
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający zastosuje mechanizm wyboru najkorzystniejszej oferty określony w art. 248
ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia - jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), wykonał lub wykonuje:
1) dostawę wraz z montażem minimum 3 systemów antenowych na wieży kratowej o wysokości min. 20m
(zakres prac może zawierać inne prace związane z wymianą systemów, pracami konserwacyjnymi wieży) oraz,
2) instalację systemów antenowych, w tym minimum 3 systemy antenowe na jednym maszcie
o wysokości minimum 100m (zakres prac może zawierać inne prace związane z wymianą systemów, pracami konserwacyjnymi masztu)
- o łącznej wartości nie mniejszej niż 140 000,00 zł brutto.

2. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże,
że będzie dysponował:
1) co najmniej 2 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacji z uprawnieniami na stanowisku eksploatacji w zakresie obsług, konserwacji, remontów montażu: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV oraz posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie pracy na wysokości;
2) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane konstrukcyjno – budowlane do kierowania i projektowania w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t.j. - Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji -
wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinno być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć karty techniczne, katalogowe lub inne dokumenty sporządzone przez producenta ofertowanych urządzeń i materiałów, które winny potwierdzać wymagania techniczne i funkcjonalne Zamawiającego, określone w opisie przedmiotu zamówienia:
1) wskazane w pkt 4.1 potwierdzające, że bazowa antena panelowa UHF spełniająca wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, tj.: typ anteny, konstrukcja anteny, zakres częstotliwości pracy, polaryzacja, impedancja, zysk, izolacja Port-Port, intermodulacja pasywna PIM, złącza;
2) wskazane w pkt 4.2 potwierdzające, że bazowa antena dookólna spełniająca wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, tj.: typ anteny, zakres częstotliwości, szerokość wiązki w płaszczyźnie E dla spadku 3 dB, impedancja, zysk, intermodulacja pasywna PIM, złącze;
3) wskazane w pkt 4.3 potwierdzające, że koncentryczny ogranicznik przepięć spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, tj.: prąd udarowy, max. Moc przenoszona, zakres częstotliwości pracy, złącza, VSWR, tłumienność;
4) wskazane w pkt 4.4 potwierdzające, że potrójny rozdzielacz mocy spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia tj.: zakres częstotliwości pracy, max. moc wyjściowa, tłumienie przelotowe, złącza, intermodulacja pasywna;
5) wskazane w pkt 4.5 potwierdzające, że kabel koncentryczny spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia tj.: zewnętrzny przewodnik, dielektryk, wewnętrzny przewodnik, nominalny wymiar, impedancja, tłumienność przy f=400MHz;
6) wskazane w pkt 4.6 potwierdzające, że kabel koncentryczny spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, tj.: zewnętrzny przewodnik, dielektryk, wewnętrzny przewodnik, nominalny wymiar, impedancja, tłumienność przy f=400MHz;
7) wskazane w pkt 4.7 potwierdzające, że kabel koncentryczny spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, tj.: zewnętrzny przewodnik, dielektryk, wewnętrzny przewodnik, nominalny wymiar, impedancja, tłumienność przy f=400 MHz;
8) wskazane w pkt 4.8 potwierdzające, że kabel koncentryczny spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, tj.: zewnętrzny przewodnik, dielektryk, wewnętrzny przewodnik, nominalny wymiar, impedancja, tłumienność przy f=400 MHz.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Karty techniczne, katalogowe lub inne dokumenty sporządzone przez producenta ofertowanych urządzeń i materiałów, które winny potwierdzać wymagania techniczne i funkcjonalne Zamawiającego, określone w opisie przedmiotu zamówienia:
1) wskazane w pkt 4.1 potwierdzające, że bazowa antena panelowa UHF spełniająca wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, tj.: typ anteny, konstrukcja anteny, zakres częstotliwości pracy, polaryzacja, impedancja, zysk, izolacja Port-Port, intermodulacja pasywna PIM, złącza;
2) wskazane w pkt 4.2 potwierdzające, że bazowa antena dookólna spełniająca wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, tj.: typ anteny, zakres częstotliwości, szerokość wiązki w płaszczyźnie E dla spadku 3 dB, impedancja, zysk, intermodulacja pasywna PIM, złącze;
3) wskazane w pkt 4.3 potwierdzające, że koncentryczny ogranicznik przepięć spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, tj.: prąd udarowy, max. Moc przenoszona, zakres częstotliwości pracy, złącza, VSWR, tłumienność;
4) wskazane w pkt 4.4 potwierdzające, że potrójny rozdzielacz mocy spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia tj.: zakres częstotliwości pracy, max. moc wyjściowa, tłumienie przelotowe, złącza, intermodulacja pasywna;
5) wskazane w pkt 4.5 potwierdzające, że kabel koncentryczny spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia tj.: zewnętrzny przewodnik, dielektryk, wewnętrzny przewodnik, nominalny wymiar, impedancja, tłumienność przy f=400MHz;
6) wskazane w pkt 4.6 potwierdzające, że kabel koncentryczny spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, tj.: zewnętrzny przewodnik, dielektryk, wewnętrzny przewodnik, nominalny wymiar, impedancja, tłumienność przy f=400MHz;
7) wskazane w pkt 4.7 potwierdzające, że kabel koncentryczny spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, tj.: zewnętrzny przewodnik, dielektryk, wewnętrzny przewodnik, nominalny wymiar, impedancja, tłumienność przy f=400 MHz;
8) wskazane w pkt 4.8 potwierdzające, że kabel koncentryczny spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, tj.: zewnętrzny przewodnik, dielektryk, wewnętrzny przewodnik, nominalny wymiar, impedancja, tłumienność przy f=400 MHz.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony formularz ofertowy o treści określonej w załączniku nr 1 do SWZ.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania:
1) wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy:
a) ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca,
b) ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna wskazywać
pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do
reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się
podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, wszelka korespondencja będzie prowadzona
wyłącznie z pełnomocnikiem;
2) podmiotu, z zasobów którego wykonawca korzysta w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w przypadku,
gdy oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 lub 4 dotyczące tego podmiotu lub zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia
zasobów podpisuje inna osoba niż jego uprawniony przedstawiciel.
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie dotyczącym spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o treści określonej w załączniku nr 2 do SWZ, stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w
postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert i tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe określone w pkt 5.7) ogłoszenia. Oświadczenie to, składa:
1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców w takim zakresie w jakim
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) podmiot udostępniający zasoby w takim zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie dotyczącym braku podstaw wykluczenia o treści
określonej w załączniku nr 3 do SWZ, które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia wykonawcy na
dzień składania ofert i tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe określone
w pkt 5.6) ogłoszenia. Oświadczenie winno być złożone osobno przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - każdy wspólnik spółki cywilnej albo każdy z członków konsorcjum składa oświadczenie we własnym
zakresie.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, z którego będzie wynikał
podział i zakres prac wykonywanych przez poszczególnych wykonawców, o treści określonej w załączniku nr 4 do SWZ;
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji tego zamówienia, o treści określonej w załączniku nr 7 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający o udzielenie zamówienia wraz z ofertą składają odpowiednie dokumenty i oświadczenia
określone w pkt 5.5) - 5.7) ogłoszenia dotyczące każdego z nich.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy na warunkach określonych § 11 umowy - załącznika nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-10