Przetarg

Rozbudowa wizyjnego systemu kontroli na terenie Instalacji Komunalnej w Czartorii,

12-01-2022, 17:54

Dane kontaktowe

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Akademicka 22,18-400 Łomża
tel. 668422143
e-mail: sekretariat@zgo.lomza.eu
http:// www.zgo.lomza.eu

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa wizyjnego systemu kontroli na terenie Instalacji Komunalnej w Czartorii,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361102927

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Akademicka 22

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 668422143

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgo.lomza.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo.lomza.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa wizyjnego systemu kontroli na terenie Instalacji Komunalnej w Czartorii,

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57537425-73be-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00015585

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zgo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zgo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
3. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zgo
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
6. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.
7. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
8. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
9. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
• Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
• system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
• oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
10. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
11. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
12. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., 18-400 Łomża, ul. Akademicka 22, e-mail: sekretariat@zgo.lomza.eu – reprezentowany przez Prezesa Zarządu;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego opisanego w SWZ prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa PZP”;
4) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
5)obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
2. Osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
3. Osobie fizycznej nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ZGO.LOMZA/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa wizyjnego systemu kontroli CCTV na terenie Instalacji Komunalnej w Czartorii, gm. Miastkowo dz. 234 oraz dostarczenie materiałów do jej wykonania. Zamówienie obejmuje opracowanie projektu wykonawczego, budowę, uruchomienie, testowanie, przeszkolenie pracowników Zamawiającego i oddanie do użytku wizyjnego systemu kontroli na terenie Instalacji Komunalnej, Czartoria 1, 18-413 Miastkowo.
Zakres zamówienia obejmuje m.in. :
1) opracowanie projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień,
2) rozbudowę istniejącej światłowodowej sieci transmisji danych od Studni kablowej Sk-2 do słupa oświetleniowego nr 9 (EOP – 9m). Sieć światłowodowa prowadzona będzie w istniejącej kanalizacji kablowej typu DVR – 110 przedstawionej na Schemacie kanalizacji kablowej oraz na Planie sytuacyjnym cz.1 i cz.2 (załączniki do niniejszej SWZ).
3) wykonanie punktów kamerowych na istniejących słupach oświetleniowych. Kamery umieszczone zostaną na słupach od nr 3 do 9 wg Schematu kanalizacji kablowej oraz Planu sytuacyjnego cz.1 i cz.2,
4) instalację, podłączenie, uruchomienie i skonfigurowanie 7 Kamer IP typ 1 oraz 8 Kamer IP typ 2 (zestawienie materiałów i robót - pkt 16 niniejszego opisu zamówienia),
5) wykonanie przyłączy zasilających DC,
6) dostarczenie, przyłączenie, uruchomienie i skonfigurowanie kamer,
7) dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie cyfrowego systemu rejestracji danych z odpowiednią ilością pamięci dyskowej, opartego o serwer wraz z oprogramowaniem VMS oraz na wbudowanej odpowiedniej wielkości macierzy dyskowej składającej się z dysków twardych przeznaczonych do pracy ciągłej 24/7/52. Minimalny czas rejestracji zdarzeń wynosi 30 dni. Dane zawarte na dyskach muszą zostać zabezpieczone przed nieoczekiwaną awarią nośników.
8) wyposażenie PD (punktu dostępowego) w niezbędne urządzenia sieciowe i zasilające wraz z oprzyrządowaniem,
9) wyposażenie Centrum Systemu CS i Stanowisko operatora w niezbędne urządzenia,
10) skonfigurowanie i uruchomienie wizyjnego systemu kontroli,
11) przeprowadzenie testów sprawdzające działanie punktów kamerowych,
12) przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie obsługi instalacji,
13) wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji, w tym:
a. zestawienie wszystkich uzgodnień i pozwoleń uzyskanych przed i w trakcie realizacji budowy,
b. wszelkie protokoły sporządzone w trakcie budowy,
c. świadectwa homologacji, certyfikaty jakości, atesty techniczne na wszystkie materiały i urządzenia użyte w trakcie budowy,
d. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zawierająca dokładne dane o przebiegu tras kablowych z podaniem domiarów geodezyjnych poziomych i pionowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robot budowlanych – na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP – polegającego na powtórzeniu podobnych robot budowlanych o wartości do 100% zamówienia podstawowego. Takie zamówienie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia. Udzielenie zamówienia będzie możliwe, jeżeli Zamawiający będzie
dysponował stosownymi środkami finansowymi. Warunki udziału w postępowaniu - na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP są określone w SWZ nr 1/ZGO.LOMZA/22; warunki umowy na jakich zostanie ona zawarta z wykonawcą określone są w załączniku nr 3 do SWZ nr 1/ZGO.LOMZA/22.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zakres prac - do 100% wartości zamówienia w prowadzonym postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu - na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP są określone w SWZ nr 1/ZGO.LOMZA/22; warunki umowy na jakich zostanie ona zawarta z wykonawcą określone są w załączniku nr 3 do SWZ nr 1/ZGO.LOMZA/22.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy PZP, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu:
2.1. dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie;
2.2. dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie;
2.3. dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
2.3.1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych);
2.3.2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał środki finansowe na wykonanie przedmiotowego zamówienia lub posiadał zdolność kredytową na kwotę co najmniej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem złożenia tej informacji Zamawiającemu;

2.4. dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że:
Posiadają wiedzę i doświadczenie – wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał z należytą starannością:
co najmniej 4 (cztery) zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem robotom, stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegających na wykonaniu instalacji monitoringu wizyjnego, każde zamówienie o wartości brutto co najmniej 60 000,00 PLN, słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych brutto.

Jeżeli wykonawca wykaże doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie – rzeczywiście nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonywanego przez niego zakresu prac oraz żądania od niego przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynikać będzie zakres obowiązków wykonawcy i zakres wystawionych przez niego faktur.
W związku z obowiązkiem osobistego wykonania kluczowego zadania zastrzeżonym w Rozdziale 7. ust. 5 pkt 1 wykonawca (co najmniej jeden z członków konsorcjum) musi samodzielnie wykazać posiadanie własnego doświadczenia określonego w pkt 2.4.1. lit. a, aby spełnić warunki udziału w postępowaniu - i w tym zakresie nie może polegać na doświadczeniu innych wykonawców ani podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć:
1) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 ze zm.) albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami, potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z płaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00 PLN;
2) Wykaz robót budowlanych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę min. 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy PZP - w celu potwierdzenia zgodności cech i walorów technicznych urządzeń oferowanych przez Wykonawcę, wymienionych w ofercie (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ) – z wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych tj. kart katalogowych, certyfikatów, specyfikacji technicznej lub innych dokumentów w języku polskim potwierdzających zgodność z cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych tj. kart katalogowych, certyfikatów, specyfikacji technicznej lub innych dokumentów w języku polskim potwierdzających zgodność cech urządzeń oferowanych przez Wykonawcę z cechami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Karty katalogowe, certyfikaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty w języku polskim potwierdzające zgodność cech urządzeń oferowanych przez Wykonawcę z cechami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2 500 zł (słownie: dwóch tysiące pięćset złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą wskazany w rozdziale 29. SWZ.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach.
1) pieniądzu - przelewem, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 81 8762 0009 0009 1688 2000 0010 z dopiskiem: „Wadium – Rozbudowa wizyjnego systemu kontroli – nr referencyjny 1/ZGO.LOMZA/22”
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie
prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy, na jakich wykonawca może zawrzeć umowę z Zamawiającym, zostały określone w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Wykonawca akceptuje treść projektowanych warunków umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Przyjęcie przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy PZP, w tym art. 455 ustawy PZP oraz w zakresie i na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-02 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma komunikacji elektronicznej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-02 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy to 2% wartości kwoty umowy - najkorzystniejszej ceny ofertowej.
Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza ubezpieczenia kontraktu od wszelkich ryzyk budowy