Przetarg

Usługa związana z utrzymaniem w ruchu i bieżącą konserwacją oraz drobne naprawy urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

11-08-2021, 10:45

Dane kontaktowe

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
ul. Bursztynowa 2,04-749 Warszawa
tel. 22 47 35 127
fax. 22 613 19 92
e-mail: zamowienia@mssw.pl
http:// www.mssw.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa związana z utrzymaniem w ruchu i bieżącą konserwacją oraz drobne naprawy urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010669853

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bursztynowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-749

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 47 35 127

1.5.8.) Numer faksu: 22 613 19 92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mssw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mssw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa związana z utrzymaniem w ruchu i bieżącą konserwacją oraz drobne naprawy urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b311e4b-fa78-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00145171

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mssw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mssw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
1.1 dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
1.2 dopuszcza się podpisywanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj:
2.1 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2.2 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
2.3 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsłgująca TLS 1.2., najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
2.4 włączona obsługa JavaScript;
2.5 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”
3. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
3.1 plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu– zegarem Głównego Instytutu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Zamawiający informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, adres: ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy o współpracy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@mssw.pl
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarcie umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacja usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
7. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO Zamawiający informuje, że:
a) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
b) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy,
d) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: U-29/P/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem w ruchu, bieżącą konserwacją i drobnymi naprawami urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.
2. Utrzymanie w ruchu, konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych będzie wykonywana:
- przez dwóch pracowników zatrudnionych w dni robocze od godz. 700 do 1500 w tym: dyżurnego elektromontera w godzinach 700 do 1900 w dni robocze oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy od godz. 700 do 1900
- usuwanie awarii w urządzeniach i instalacjach zasilających codziennie w godz. 1900 do 700 będzie realizowane przez elektromonterów Pogotowia Energetycznego Wykonawcy.
3. Zapewnienie ciągłości zasilania do takich obiektów jak: sale operacyjne, OIT, sale porodowe, gabinety zabiegowe, SOR itp. w ciągu max 20 min.
4. Dla pozostałych obiektów Szpitala czas na usunięcie awarii do 60 min.
5. Dla zapewnienia szybkiego usuwania awarii wykonawca musi posiadać samochód „Pogotowie Energetyczne” z wyposażeniem niezbędnym dla obsługi linii kablowych i stacji elektro –energetycznych o ogólnym napięciu od 1 kV do 110 kV oraz lokalizacji uszkodzeń kabli elektroenergetycznych
6. Zakres bieżącej konserwacji:
- wymianę zużytego/uszkodzonego osprzętu elektrycznego (gniazd ,włączników ,opraw oświetleniowych)
- wymianę zużytych/uszkodzonych elementów rozdzielni elektrycznych ,
- wymianę zużytych źródeł światła ,
- okresowe przeprowadzenie rozruchu agregatów prądotwórczych ,
- comiesięczna kontrola układów pomiarowych ,
7. Wykonanie drobnych prac elektrycznych na polecenie Zamawiającego .
8. Szczegółowy wykaz obiektów związanych z utrzymaniem, bieżącą konserwacją i drobnymi naprawami urządzeń i instalacji elektrycznych zawiera Załącznik nr 4 do SWZ
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany zakresu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on wcześniej przewidzieć.
10. Realizacja usługi następować będzie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
13. Termin płatności wynosi 60 dni od prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej do Zamawiającego.
14. Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów opisanych w rozdziale XV niniejszej SWZ.
15. Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 1 do SWZ, który jest integralną częścią niniejszej dokumentacji. Zapisy zawarte w SWZ należy traktować jako warunki udzielenia zamówienia.
16. Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
2. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców.
3. Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej.
Ad. 2.4.
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków posiadania zdolności technicznej
i zawodowej Wykonawca wykaże minimum 2 usługi odpowiadające przedstawionego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia wraz z rozdzielniami SN o wartości nie mniejszej niż 80% wartości składanej oferty.

2. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wykonawca wykaże się dysponowaniem, co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia SEP do 15 kV, uprawnienia do pracy na wysokościach, uprawnienia do obsługi agregatorów 500kVa, uprawnienia budowlane zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz wykaże się dysponowaniem samochodem z wyposażeniem niezbędnym dla obsługi linii kablowych i stacji elektro – energetycznych o ogólnym napięciu od 1 kV do 110 kV oraz lokalizacji uszkodzeń kabli elektroenergetycznych

Spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie oceniał:
Ad1) minimum 2 usługi odpowiadające wielkością przedstawionego przez Zamawiającego przedmiotu
zamówienia wraz z rozdzielniami SN o wartości nie mniejszej niż 80% wartości składanej oferty
– spełnia
mniej niż 2 usługi odpowiadające wielkością przedstawionego przez Zamawiającego przedmiotu
zamówienia wraz z rozdzielniami SN o wartości mniejszej niż żądana przez Zamawiającego
– nie spełnia

Ad2) dysponuje minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia SEP do 15 kV, uprawnienia do pracy na wysokościach, uprawnienia do obsługi agregatorów 500kVa, uprawnienia budowlane zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – spełnia

nie dysponuje minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia SEP do 15 kV, uprawnienia do pracy na wysokościach, uprawnienia do obsługi agregatorów 500kVa, uprawnienia budowlane zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – nie spełnia

dysponuje samochodem z wyposażeniem niezbędnym dla obsługi linii kablowych i stacji elektro – energetycznych o ogólnym napięciu od 1 kV do 110 kV oraz lokalizacji uszkodzeń kabli elektroenergetycznych - spełnia

nie dysponuje samochodem z wyposażeniem niezbędnym dla obsługi linii kablowych i stacji elektro – energetycznych o ogólnym napięciu od 1 kV do 110 kV oraz lokalizacji uszkodzeń kabli elektroenergetycznych – nie spełnia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dokumentów
- Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykonawca zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy p.z.p. nie jest obowiązany do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, jeżeli:
- Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, (adres internetowy należy wskazać w Oświadczeniu, o których mowa w rozdziale V pkt. 1 ppkt 1.2).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących środków dowodowych
- wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

W celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:
a) wykazu osób posiadających uprawnienia SEP do 15 kV, uprawnienia do pracy na wysokościach, uprawnienia do obsługi agregatorów 500kVa, uprawnienia budowlane zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ,

b) wykazu samochodu z wyposażeniem niezbędnym dla obsługi linii kablowych i stacji elektro – energetycznych o ogólnym napięciu od 1 kV do 110 kV oraz lokalizacji uszkodzeń kabli elektroenergetycznych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty:
1.1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do SWZ
1.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale IV SWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.2.
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunku udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.2.
3. Pełnomocnictwa - jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.
4. Inne oświadczenia niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikającej z SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj.: przy ocenie spełnienia warunków, zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne spełnienie tego warunku dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

DOPUSZCZALNOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA TAKICH ZMIAN
1. Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych w niniejszym przepisie oraz w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcie stosowania przepisów ustawy. Wprowadzenie powyższej zmiany wymaga podpisania aneksu za zgodą obydwu Stron.
2. Ponadto Strony dopuszczają zmiany w umowie w następujących przypadkach:
a) zmiana stron umowy na zasadach określonych w kodeksie Cywilnym;
b) zmiana cen jednostkowych brutto na niższe niż zaoferowane;
c) zmiana urzędowa stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian (obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów o zmianie stawki podatku VAT);
d) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych);
e) zmiana zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych);
f) zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych zdrowotne (zgodnie z art.436 pkt 4 lit. b
ustawy Prawo zamówień publicznych);
g) konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności obiektywnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli Stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta ma być złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://mssw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-17

2021-08-11 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi