Przetarg

Serwis i przegląd biernych zabezpieczeń ppoż. oraz – roczny przegląd systemów ppoż. w budynku przy ul. Smardzewskiej 16, wymiana detektorów CO, wymiana części składowych bramy garażowej

09-08-2021, 07:11

Dane kontaktowe

Agencja Mienia Wojskowego
Nowowiejska 26A ,00-911 Warszawa
tel. 61 660 67 00
fax. 61 660 67 01
e-mail: dzp.po@amw.com.pl
http:// https://amw.com.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Serwis i przegląd biernych zabezpieczeń ppoż. oraz – roczny przegląd systemów ppoż. w budynku przy ul. Smardzewskiej 16, wymiana detektorów CO, wymiana części składowych bramy garażowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011263946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 26A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-911

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 61 660 67 00

1.5.8.) Numer faksu: 61 660 67 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp.po@amw.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Serwis i przegląd biernych zabezpieczeń ppoż. oraz – roczny przegląd systemów ppoż. w budynku przy ul. Smardzewskiej 16, wymiana detektorów CO, wymiana części składowych bramy garażowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a70ec6ef-f50f-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00140459

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001874/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.96 Przegląd i konserwacja systemów alarmowych stanowiących własność AMW, Przegląd systemu ppoż. hali garażowej i drzwi p-poż budynku Smardzewska 16 oraz oddymiania klatki schodowej - OR Poznań

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma” lub
„Platforma Zakupowa”). Strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://amw.eb2b.com.pl,która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy lub przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail) na adres:dzp.po@amw.com.pl, za wyjątkiem przypadków wskazanych w SWZ. Oferty oraz oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą należy składać tylko i wyłącznie przy
użyciu Platformyhttps://amw.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.2. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://amw.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.3. Instrukcja korzystania z Platformy:1) w
zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera niniejsze postępowanie o nr DZP-OP.2610.272.2021 oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie; 2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do24h (8h roboczych). 3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy.
Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę; 4) w zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania (SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po
kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.5) Zakładka „Załączniki” służy również Wykonawcom do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą. 6) Za datę wpływu oferty, wniosków,
zawiadomień, dokumentów, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie. 7) Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził (sugerujemy codziennie) zmiany jakich w trakcie postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji jakie
Zamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert. 4. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s, 2) komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0. 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę
formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf). 5. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje składane za pośrednictwem Platformy, należy wczytać jako załączniki, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”.
6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę (składane przez Wykonawcę do upływu terminu składania ofert), przekazywane są na Platformę przy użyciu zakładki „Załączniki” 7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez
Wykonawcę po terminie składania ofert (np. na wezwanie Zamawiającego), składane są na Platformę przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. c.d w sekcji IX

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26 A, 00-911 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochrona danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, ul.
Nowowiejska 26A, 00 - 911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych
procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Posiada Pan/Pani: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pan/Pani: - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-OP.2610.272.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Serwis i przegląd biernych zabezpieczeń ppoż. oraz – roczny przegląd systemów ppoż. w budynku przy ul. Smardzewskiej 16, wymiana detektorów CO, wymiana części składowych bramy garażowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31625000-3 - Alarmy przeciwpożarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

35121700-5 - Systemy alarmowe

71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu
.Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: S= C+T. Maksymalna liczba punktów wynosi 100, przy założeniu, że 1 pkt. odpowiada 1 %.Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty uzyskane w powyższych kryteriach
zostaną zsumowane. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że osoba/osoby, która/które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia będą posiadały:
• co najmniej 1 osoba ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające między innymi do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji oraz spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu 1 kV;
oraz:
co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia z zakresu ochrony p.poż tj. osoba wykonująca czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, o których mowa w Rozdziale 2 art. 4.2a Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U.2021.869 j.t.), polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a–5 i 8 ustawy, są obowiązane posiadać tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa albo tytuł zawodowy inżyniera i dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r. 2b. Osoby niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a–5 i 8 ustawy, wykonujące czynności wyłącznie w zakresie wynikającym z ust. 1, powinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy– zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa powyżej stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. 2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w
pkt.1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:1) wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą(załącznik nr 2 do SWZ) formularz cenowy (załącznik nr 2/1 ) oraz aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy– zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Do oferty należy dołączyć: 1.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2.Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku wynagrodzenie ulega zmianie o różnicę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT; 2) w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej. Możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, w przypadku gdy po zawarciu umowy, zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależne od Stron, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. W takiej sytuacji Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania Przedmiotu Umowy. Za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań (w szczególności klęski żywiołowe, strajki, wojny, ataki terrorystyczne, pandemia, epidemia lub zagrożenia takim atakiem, inne użycie przemocy, jak również zmiany przepisów prawa). Do siły wyższej nie zalicza się zdarzenia zawinionego przez Stronę albo przez osobę trzecią, za którą Strona odpowiada, braku środków finansowych.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która to zmiana zacznie obowiązywać po dniu zawarcia niniejszej umowy, wynagrodzenie Wykonawcy brutto ulegnie odpowiedniej zmianie poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.
3. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. 4. W przypadku konieczności wykonania napraw , o którym mowa w § 1 ust. 3 Strony dopuszczają zmianę umowy w drodze aneksu do niej w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie z tego tytułu zostanie ustalone na podstawie KNR (Katalog Nakładów Rzeczowych) przy zastosowaniu stawek i narzutów zastosowanych w przy zastosowaniu średnich cen materiałów publikowanych przez Sekocenbud obowiązujących na kwartał w którym została podpisana umowa wg. wydania opublikowanego jako najnowsze, obowiązujące w kwartale podpisania umowy). W przypadku wykonania napraw termin realizacji umowy ulegnie wydłużeniu o ilość dni roboczych koniecznych do wykonania napraw. Zmiana wynagrodzenia z tego tytułu nie może przewyższyć 50% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 1 ust. 3 8. *W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego strony dopuszczają także zmianę istotnych postanowień umowy w związku z zaistnieniem okoliczności faktycznych, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzmieniu od 1 lipca 2020 r., na zasadach wskazanych w tej ustawie, o ile okoliczności te będą miały wpływ na realizację obowiązków umownych Stron. Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania się o w/w okolicznościach mających wpływ na realizację umowy. (* - zapis ust. 8 zostanie dostosowany do przepisów ustawy regulujących prawa i obowiązki stron umowy w zakresie zmiany umowy o zamówienie publiczne obowiązujących na dzień zawarcia umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://amw.eb2b.com.pl/ przy użyciu zakładki „Załączniki”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d sekcji wymagania techniczne i org. dot. korespondencji elektronicznej: 8. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej itp., także składane są na Platformę przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. 9. Wykonawcy mogą kierować zapytania
do Zamawiającego, także mailowo na adres: dzp.po@amw.com.pl z dopiskiem: „Postępowanie nrDZP-OP.2610.272.2021”. Zapytania kierowane na inne adresy mailowe Zamawiającego – nie będą rozpatrywane. 10. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 100 MB. 11. Dokumenty przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej w formie elektronicznej są sporządzane, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie(Dz. U. z 2020 r., poz. 2542) – zwane dalej jako „Rozporządzenie” – w związku z art.
18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.), odsyłającym do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247 z późn. zm.) oraz zgodnie z formatami podpisu elektronicznego określonymi w tych przepisach prawa – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt., .xades, .pades, .txt, .xls, .xlsx, .zip. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf. 12. Zalecenia zamawiającego odnośnie podpisu elektronicznego:a) odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:- dla
dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES; -dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.b) odnośnie podpisu osobistego: - dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony), - dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.c) odnośnie podpisu zaufanego: - wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB
(Szczegółowe informacje dotyczące podpisu zaufanego można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) .Jeżeli jest to możliwe, zalecane jest stosowanie podpisu otaczającego – wewnętrznego – który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu).13. Informacja na temat specyfikacji połączenia,
formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:1) szyfrowanie za pomocą protokołu TLS; 2) formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8; 3) wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy; 4) pliki oferty wczytane przez wykonawcę na Platformę i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane, możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
5) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.
2021-08-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi