Przetarg

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - wyposażenie - Etap II

06-08-2021, 18:51

Dane kontaktowe

ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W IŁAWIE
ul. Tadeusza Kościuszki 23A ,14-200 Iława
tel. +48 89 648 25 53
e-mail: sekretariat@zpsw.ilawa.pl
http:// https://zpsw.ilawa.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - wyposażenie - Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W IŁAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280055395

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 23A

1.5.2.) Miejscowość: Iława

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 89 648 25 53

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zpsw.ilawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zpsw.ilawa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - wyposażenie - Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d71bc007-f687-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00140242

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00135432/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - wyposażenie - Etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/spilawa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3. Dokumentacja postępowania jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniana na stronie internetowej (zwanej dalej: portalem)
https://portal.smartpzp.pl/spilawa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z portalu możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego);
a) Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11;
b) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek;
c) system operacyjny Windows 7 i późniejsze.
2) oprogramowanie wbudowane w SmartPZP:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre);
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web;
c) oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
3) Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Portalu wynosi 100 MB.
Za pośrednictwem Portalu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany
do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
4) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip,.7zip, .txt,. ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg;
5) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) oferta złożona przez wykonawcę na portalu, nie jest widoczna dla zamawiającego, ponieważ widnieje w portalu jako zaszyfrowana. Możliwość otwarcia oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez portal stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty.
6) czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar, za datę odebrania danych od Wykonawcy uznaje się czas zapisu danych, a następnie wyświetlenia informacji o pozytywnym przyjęciu oferty do portalu,

2. Informacje dotyczące komunikacji za pośrednictwem Portalu:
1) Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub w przypadku posiadania konta w Portalu, logując się, akceptuje warunki korzystania z Portalu, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spilawa/elearning oraz uznaje go za wiążący,
2) szczegółowa instrukcja obsługi portalu SmartPZP, zawierająca instrukcję korzystania z portalu
przez wykonawcę jest zamieszczona pod adresem wskazanym w pkt 1,
3) za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania
na serwerach. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są
w prawym górnym rogu portalu,
4) numer telefonu infolinii technicznej dotyczącej portalu: + 48 22 123 77 97,

3. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej sekcji ogłoszenia szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w §X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor szkoły Beata Lenartowicz;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie jest Pani Wioletta Marszałek, adres e-mail iod@zpsw.ilawa.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
12) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
13) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
14) jednocześnie Starostwo Powiatowe w Iławie przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.011.6.2021.KL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. część 1 - SPRZĘT KOMPUTEROWY- przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
a) monitor interaktywny - 22 szt.,
b) komputery AiO - 20 szt.,
c) skaner A4 - 1 szt.,
d) szczegółowy opis potrzeb zamawiających, ilości dostaw oraz minimalne parametry techniczne w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 5 do SWZ tabela 1,
e) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 30213000-5 Komputery osobiste, 32322000-6 Urządzenia multimedialne,
2. Dotyczy części 1-3: Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model oferowanych produktów i urządzeń, a w przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia modelu oferowanego produktu/urządzenia (np. w przypadku, gdy oznaczenie obejmuje kilka produktów) oprócz producenta i modelu wskaże także nr katalogowy producenta. Wykonawca zamiast informacji, o których mowa wyżej należy wskazać link do strony oferowanych produktów i urządzeń zawierającej kartę techniczną (adresy stron WWW służących do weryfikacji spełniania przez oferowane urządzenia i produkty wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia). Powyższy wymóg ma na celu jednoznaczną identyfikację parametrów oferowanych produktów i urządzeń. Brak podania w załączniku nr 1A-1C do SWZ w pkt 1 tabela w kol. 3 nazwy producenta i/ lub modelu i /lub numeru katalogowego i podania linku do strony internetowej oferowanego produktu/urządzenia zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów, umożliwiających Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację oferowanych produktów i urządzeń spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp. Wymagane dane są wskazane w tabelach formularzy ofertowych.
3. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia dla części 1-3 obejmuje także przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie, rozładunek, wniesienie oraz kompletny montaż sprzętu komputerowego wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami do montażu, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w sposób zapewniający bezpieczną eksploatację.
4. Wszystkie artykuły, urządzenia, produkty wchodzące w skład części 1-3 powinny być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane przez producenta bez ingerencji podmiotów trzecich, z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, nie poleasingowy w oryginalnych opakowaniach producenta bez ingerencji podmiotów trzecich (zgodnie ze słownikiem PWN oznacza - dopiero co zrobiony, nie używany, nie zniszczony, niedawno nabyty, świeżo powstały, nie refabrykonany).

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-30 do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą, wybierze ofertę, która uzyska największą łączną punktację w kryteriach oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. część 2 - PRACOWNIA TERMINALOWA - przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
a) serwer - do obsługi pracowni terminalowej wraz z oprogramowaniem - 1 szt.,
b) zasilacz awaryjny - 1 szt.,
c) terminale - 12 szt.,
d) monitory - 12 szt.,
e) komputer AiO - 1 szt.,
f) przełącznik sieciowy - 2 szt.
g) oprogramowanie do zarządzania pracownią komputerową - 1 lic.,
h) szczegółowy opis potrzeb zamawiających, ilości dostaw oraz minimalne parametry techniczne w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 5 do SWZ tabela 2,
i) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 48821000-9 - Serwery sieciowe 48821000-5 Komputery osobiste, 30231310-3 - Wyświetlacze płaskie; 48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego; 48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne, 31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne, 30232110-8 Drukarki laserowe, 32420000-3 – Urządzenia sieciowe, 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa, 48210000-3 - Pakiety oprogramowania dla sieci;
2. Dotyczy części 1-3: Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model oferowanych produktów i urządzeń, a w przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia modelu oferowanego produktu/urządzenia (np. w przypadku, gdy oznaczenie obejmuje kilka produktów) oprócz producenta i modelu wskaże także nr katalogowy producenta. Wykonawca zamiast informacji, o których mowa wyżej należy wskazać link do strony oferowanych produktów i urządzeń zawierającej kartę techniczną (adresy stron WWW służących do weryfikacji spełniania przez oferowane urządzenia i produkty wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia). Powyższy wymóg ma na celu jednoznaczną identyfikację parametrów oferowanych produktów i urządzeń. Brak podania w załączniku nr 1A-1C do SWZ w pkt 1 tabela w kol. 3 nazwy producenta i/ lub modelu i /lub numeru katalogowego i podania linku do strony internetowej oferowanego produktu/urządzenia zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów, umożliwiających Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację oferowanych produktów i urządzeń spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp. Wymagane dane są wskazane w tabelach formularzy ofertowych.
3. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia dla części 1-3 obejmuje także przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie, rozładunek, wniesienie oraz kompletny montaż sprzętu komputerowego wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami do montażu, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w sposób zapewniający bezpieczną eksploatację.
4. Wszystkie artykuły, urządzenia, produkty wchodzące w skład części 1-3 powinny być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane przez producenta bez ingerencji podmiotów trzecich, z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, nie poleasingowy w oryginalnych opakowaniach producenta bez ingerencji podmiotów trzecich (zgodnie ze słownikiem PWN oznacza - dopiero co zrobiony, nie używany, nie zniszczony, niedawno nabyty, świeżo powstały, nie refabrykonany).

4.2.6.) Główny kod CPV: 48821000-9 - Serwery sieciowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30231310-3 - Wyświetlacze płaskie

30232110-8 - Drukarki laserowe

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

48210000-3 - Pakiety oprogramowania dla sieci

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-30 do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą, wybierze ofertę, która uzyska największą łączną punktację w kryteriach oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. część 3 - KSEROKOPIARKA - przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
a) kserokopiarki A3 - laserowej - 1 szt.,
b) szczegółowy opis potrzeb zamawiających, ilości dostaw oraz minimalne parametry techniczne w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 5 do SWZ tabela 3,
c) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 30232110-8 Drukarki laserowe,
2. Dotyczy części 1-3: Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model oferowanych produktów i urządzeń, a w przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia modelu oferowanego produktu/urządzenia (np. w przypadku, gdy oznaczenie obejmuje kilka produktów) oprócz producenta i modelu wskaże także nr katalogowy producenta. Wykonawca zamiast informacji, o których mowa wyżej należy wskazać link do strony oferowanych produktów i urządzeń zawierającej kartę techniczną (adresy stron WWW służących do weryfikacji spełniania przez oferowane urządzenia i produkty wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia). Powyższy wymóg ma na celu jednoznaczną identyfikację parametrów oferowanych produktów i urządzeń. Brak podania w załączniku nr 1A-1C do SWZ w pkt 1 tabela w kol. 3 nazwy producenta i/ lub modelu i /lub numeru katalogowego i podania linku do strony internetowej oferowanego produktu/urządzenia zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów, umożliwiających Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację oferowanych produktów i urządzeń spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp. Wymagane dane są wskazane w tabelach formularzy ofertowych.
3. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia dla części 1-3 obejmuje także przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie, rozładunek, wniesienie oraz kompletny montaż sprzętu komputerowego wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami do montażu, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w sposób zapewniający bezpieczną eksploatację.
4. Wszystkie artykuły, urządzenia, produkty wchodzące w skład części 1-3 powinny być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane przez producenta bez ingerencji podmiotów trzecich, z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, nie poleasingowy w oryginalnych opakowaniach producenta bez ingerencji podmiotów trzecich (zgodnie ze słownikiem PWN oznacza - dopiero co zrobiony, nie używany, nie zniszczony, niedawno nabyty, świeżo powstały, nie refabrykonany).

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232110-8 - Drukarki laserowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-30 do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą, wybierze ofertę, która uzyska największą łączną punktację w kryteriach oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp :
1) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 lit b niniejszej sekcji (ust. 4 pkt 1 lit. b SWZ), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące ich złożeniem .

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 lit b niniejszej sekcji (ust. 4 pkt 1 lit. b SWZ), zastępuje się je w całości dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy . Termin, o którym mowa w w pkt 2 niniejszej sekcji ( ust. 5 SWZ) stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: uwagi na to, że Zamawiający nie określił żadnych warunków udziału
w postępowaniu, nie wymaga przedłożenia żadnych środków dowodowych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy tylko w zakresie podstaw do wykluczenia

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) linki do stron internetowych (adresy stron WWW służących do weryfikacji spełniania przez oferowane urządzenia i produkty wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia) producentów oferowanych urządzeń i produktów podawane przez Wykonawców w szczegółowych kalkulacjach cenowych - Załącznik nr 1A-1C do SWZ. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych pod warunkiem wskazania w formularzu oferty nazwa producenta i modelu oferowanych produktów (urządzeń);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) linki do stron internetowych (adresy stron WWW służących do weryfikacji spełniania przez oferowane urządzenia i produkty wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia) producentów oferowanych urządzeń i produktów podawane przez Wykonawców w szczegółowych kalkulacjach cenowych - Załącznik nr 1A-1C do SWZ. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych pod warunkiem wskazania w formularzu oferty nazwa producenta i modelu oferowanych produktów (urządzeń);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na formularzu ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1A-1C do SWZ. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,
2) pełnomocnictwo:
a) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów, o których mowa w pkt 3 wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,
b) zapis pkt 3 lit. a stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
c) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania :
a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
4) przedmiotowe środki dowodowe:
a) linki do stron internetowych (adresy stron WWW służących do weryfikacji spełniania przez oferowane urządzenia i produkty wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia) producentów oferowanych urządzeń i produktów podawane przez Wykonawców w szczegółowych kalkulacjach cenowych - Załącznik nr 1A-1C do SWZ. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych pod warunkiem wskazania w formularzu oferty nazwa producenta i modelu oferowanych produktów (urządzeń);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ust. 5 uPzp przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia. Pozostałe wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określono w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono we wzorze umowy(załącznik nr 4 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-17 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/spilawa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-17 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dotyczy sekcji 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia dla części 1-11:
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia 30.10.2021 r do 30.11.2021 r.
2. Termin wskazany w ust. 1 dotyczy wszystkich części zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w spotkaniu koordynującym dostawy. Spotkanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim odbędzie się w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
2021-08-06 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy