Przetarg

"Przeglądy konserwacyjne bezprzerwowych zasilaczy UPS oraz stacji ładowania akumulatorów XILLAR"

06-08-2021, 11:58

Dane kontaktowe

32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku
9 - go Maja 95,98-100 Łask
tel. 261 554 591/592/593
e-mail: 32bltprz@ron.mil.pl
http:// https://32blt.wp.mil.pl/pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Przeglądy konserwacyjne bezprzerwowych zasilaczy UPS oraz stacji ładowania akumulatorów XILLAR"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730097572

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 9 - go Maja 95

1.5.2.) Miejscowość: Łask

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 261 554 591/592/593

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 32bltprz@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://32blt.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Przeglądy konserwacyjne bezprzerwowych zasilaczy UPS oraz stacji ładowania akumulatorów XILLAR"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd0e8978-f5c6-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00139776

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003942/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Konserwacja i naprawa zasilaczy UPS

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/32_blot

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/32_blot

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Uczestnictwo w postepowaniu wymaga założenia konta użytkownika w sposób określony w „Regulaminie platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)”, dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej
(platformazakupowa.pl):
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
włączona obsługa JavaScript,
zainstalowany program Adobe
Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

Instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Do przygotowania oferty oraz złożenia ewentualnych wyjaśnień oraz dokumentów uzupełniających na etapie badania i oceny ofert, konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania kontaktu z Zamawiającym w sprawie wyjaśnień w zakresie złożonej oferty i śledzenia komunikatów prywatnych oraz publicznych w postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z przetwarzaniem danych osobowych Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, 98-100 Łask, ul. 9-go Maja 95.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest Pan Paweł Rogala, tel. 261 554 639, email: p.rogala@ron.mil.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeglądy konserwacyjne bezprzerwowych zasilaczy UPS oraz stacji ładowania akumulatorów XILLAR, nr 29/TP2 /2021.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”.
5. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych Wykonawcy lub osób występujących w jego imieniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Wykonawcy przysługuje:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 29/TP2/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zasilacze UPS produkcji firmy „Centrum Elektroniki Stosowanej”. Szczegółowy opis, standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, rodzaj i ilość określa załączona do SWZ dokumentacja, składająca się z:
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ
Formularza cenowego - załącznik nr 3 do SWZ
1.Przedmiot zamówienia będzie realizowany w miejscu zabudowania sprzętu na terenie Zamawiającego, 32 Baza Lotnictwa Taktycznego, w kompleksie: Gucin 58A, 98-113 Buczek oraz 98-100 Łask, Wronowice 1B.
2.W przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów i części zamiennych muszą one być fabrycznie nowe, nie może być to sprzęt i materiały po naprawie, regeneracji, renowacji, itp. Dokumentacja eksploatacyjno-techniczna w języku polskim.
3.Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie sprzętu i materiałów zgodnie z parametrami określonymi przez producenta.
4.W związku ze specyfiką wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do:
4.1.ustalenia z osobami funkcyjnymi wskazanymi przez Zamawiającego harmonogramu prac, który nie będzie kolidował ze szkoleniem lotniczym
i innymi zadaniami jednostki;
4.2.przestrzegania zasad wjazdu na teren jednostki;
4.3.bezwzględnego wykonywania poleceń służby dyżurnej i innych osób funkcyjnych jednostki;
5.W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie lub odwołania prac
w konkretnym dniu po powiadomieniu Wykonawcy.
6.W przypadku wykrycia w trakcie przeglądu niesprawności urządzenia, której usunięcie nie wchodzi w zakres umowy:
6.1.Wykonawca zdiagnozuje uszkodzenie i określi sposób oraz koszt naprawy (zakup części zamiennych + robocizna), które przedstawi Zamawiającemu;
6.2.Powyższe zestawienie musi być dostarczone do Zamawiającego najpóźniej wraz z protokołami wykonania przeglądu;
7.Pojazdy Wykonawcy po terenie Zamawiającego mogą poruszać się tylko
i wyłącznie po wyznaczonych drogach, określonych podczas instruktażu przed rozpoczęciem prac z zachowaniem środków ostrożności i bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
8.Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego pojazdy w mieniu Zamawiającego.
9.Wykonawcy zabrania się używać na terenie Jednostki Wojskowej urządzeń latających, zdolnych do przetwarzania obrazu i dźwięku.
10. Ilościowy i jakościowy odbiór usługi będącej przedmiotem umowy będzie dokonywany przez Zamawiającego w miejscu jego wykonania osobno dla każdego urządzenia (protokół sporządza Wykonawca) i zbiorczo (protokół odbioru robót Zamawiającego – sporządzony przez Zamawiającego).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 91 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zasilacze UPS produkcji firmy „SIEL”. Szczegółowy opis, standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, rodzaj i ilość określa załączona do SWZ dokumentacja, składająca się z:
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ
Formularza cenowego - załącznik nr 3 do SWZ
1.Przedmiot zamówienia będzie realizowany w miejscu zabudowania sprzętu na terenie Zamawiającego, 32 Baza Lotnictwa Taktycznego, w kompleksie: Gucin 58A, 98-113 Buczek oraz 98-100 Łask, Wronowice 1B.
2.W przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów i części zamiennych muszą one być fabrycznie nowe, nie może być to sprzęt i materiały po naprawie, regeneracji, renowacji, itp. Dokumentacja eksploatacyjno-techniczna w języku polskim.
3.Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie sprzętu i materiałów zgodnie z parametrami określonymi przez producenta.
4.W związku ze specyfiką wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do:
4.1.ustalenia z osobami funkcyjnymi wskazanymi przez Zamawiającego harmonogramu prac, który nie będzie kolidował ze szkoleniem lotniczym
i innymi zadaniami jednostki;
4.2.przestrzegania zasad wjazdu na teren jednostki;
4.3.bezwzględnego wykonywania poleceń służby dyżurnej i innych osób funkcyjnych jednostki;
5.W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie lub odwołania prac
w konkretnym dniu po powiadomieniu Wykonawcy.
6.W przypadku wykrycia w trakcie przeglądu niesprawności urządzenia, której usunięcie nie wchodzi w zakres umowy:
6.1.Wykonawca zdiagnozuje uszkodzenie i określi sposób oraz koszt naprawy (zakup części zamiennych + robocizna), które przedstawi Zamawiającemu;
6.2.Powyższe zestawienie musi być dostarczone do Zamawiającego najpóźniej wraz z protokołami wykonania przeglądu;
7.Pojazdy Wykonawcy po terenie Zamawiającego mogą poruszać się tylko
i wyłącznie po wyznaczonych drogach, określonych podczas instruktażu przed rozpoczęciem prac z zachowaniem środków ostrożności i bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
8.Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego pojazdy w mieniu Zamawiającego.
9.Wykonawcy zabrania się używać na terenie Jednostki Wojskowej urządzeń latających, zdolnych do przetwarzania obrazu i dźwięku.
10. Ilościowy i jakościowy odbiór usługi będącej przedmiotem umowy będzie dokonywany przez Zamawiającego w miejscu jego wykonania osobno dla każdego urządzenia (protokół sporządza Wykonawca) i zbiorczo (protokół odbioru robót Zamawiającego – sporządzony przez Zamawiającego).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 91 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zasilacze UPS produkcji firmy „SILTEC” Szczegółowy opis, standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, rodzaj i ilość określa załączona do SWZ dokumentacja, składająca się z:
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ
Formularza cenowego - załącznik nr 3 do SWZ
1.Przedmiot zamówienia będzie realizowany w miejscu zabudowania sprzętu na terenie Zamawiającego, 32 Baza Lotnictwa Taktycznego, w kompleksie: Gucin 58A, 98-113 Buczek oraz 98-100 Łask, Wronowice 1B.
2.W przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów i części zamiennych muszą one być fabrycznie nowe, nie może być to sprzęt i materiały po naprawie, regeneracji, renowacji, itp. Dokumentacja eksploatacyjno-techniczna w języku polskim.
3.Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie sprzętu i materiałów zgodnie z parametrami określonymi przez producenta.
4.W związku ze specyfiką wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do:
4.1.ustalenia z osobami funkcyjnymi wskazanymi przez Zamawiającego harmonogramu prac, który nie będzie kolidował ze szkoleniem lotniczym
i innymi zadaniami jednostki;
4.2.przestrzegania zasad wjazdu na teren jednostki;
4.3.bezwzględnego wykonywania poleceń służby dyżurnej i innych osób funkcyjnych jednostki;
5.W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie lub odwołania prac
w konkretnym dniu po powiadomieniu Wykonawcy.
6.W przypadku wykrycia w trakcie przeglądu niesprawności urządzenia, której usunięcie nie wchodzi w zakres umowy:
6.1.Wykonawca zdiagnozuje uszkodzenie i określi sposób oraz koszt naprawy (zakup części zamiennych + robocizna), które przedstawi Zamawiającemu;
6.2.Powyższe zestawienie musi być dostarczone do Zamawiającego najpóźniej wraz z protokołami wykonania przeglądu;
7.Pojazdy Wykonawcy po terenie Zamawiającego mogą poruszać się tylko
i wyłącznie po wyznaczonych drogach, określonych podczas instruktażu przed rozpoczęciem prac z zachowaniem środków ostrożności i bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
8.Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego pojazdy w mieniu Zamawiającego.
9.Wykonawcy zabrania się używać na terenie Jednostki Wojskowej urządzeń latających, zdolnych do przetwarzania obrazu i dźwięku.
10. Ilościowy i jakościowy odbiór usługi będącej przedmiotem umowy będzie dokonywany przez Zamawiającego w miejscu jego wykonania osobno dla każdego urządzenia (protokół sporządza Wykonawca) i zbiorczo (protokół odbioru robót Zamawiającego – sporządzony przez Zamawiającego).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 91 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zasilacze UPS produkcji różnych firm; Szczegółowy opis, standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, rodzaj i ilość określa załączona do SWZ dokumentacja, składająca się z:
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ
Formularza cenowego - załącznik nr 3 do SWZ
1.Przedmiot zamówienia będzie realizowany w miejscu zabudowania sprzętu na terenie Zamawiającego, 32 Baza Lotnictwa Taktycznego, w kompleksie: Gucin 58A, 98-113 Buczek oraz 98-100 Łask, Wronowice 1B.
2.W przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów i części zamiennych muszą one być fabrycznie nowe, nie może być to sprzęt i materiały po naprawie, regeneracji, renowacji, itp. Dokumentacja eksploatacyjno-techniczna w języku polskim.
3.Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie sprzętu i materiałów zgodnie z parametrami określonymi przez producenta.
4.W związku ze specyfiką wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do:
4.1.ustalenia z osobami funkcyjnymi wskazanymi przez Zamawiającego harmonogramu prac, który nie będzie kolidował ze szkoleniem lotniczym
i innymi zadaniami jednostki;
4.2.przestrzegania zasad wjazdu na teren jednostki;
4.3.bezwzględnego wykonywania poleceń służby dyżurnej i innych osób funkcyjnych jednostki;
5.W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie lub odwołania prac
w konkretnym dniu po powiadomieniu Wykonawcy.
6.W przypadku wykrycia w trakcie przeglądu niesprawności urządzenia, której usunięcie nie wchodzi w zakres umowy:
6.1.Wykonawca zdiagnozuje uszkodzenie i określi sposób oraz koszt naprawy (zakup części zamiennych + robocizna), które przedstawi Zamawiającemu;
6.2.Powyższe zestawienie musi być dostarczone do Zamawiającego najpóźniej wraz z protokołami wykonania przeglądu;
7.Pojazdy Wykonawcy po terenie Zamawiającego mogą poruszać się tylko
i wyłącznie po wyznaczonych drogach, określonych podczas instruktażu przed rozpoczęciem prac z zachowaniem środków ostrożności i bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
8.Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego pojazdy w mieniu Zamawiającego.
9.Wykonawcy zabrania się używać na terenie Jednostki Wojskowej urządzeń latających, zdolnych do przetwarzania obrazu i dźwięku.
10. Ilościowy i jakościowy odbiór usługi będącej przedmiotem umowy będzie dokonywany przez Zamawiającego w miejscu jego wykonania osobno dla każdego urządzenia (protokół sporządza Wykonawca) i zbiorczo (protokół odbioru robót Zamawiającego – sporządzony przez Zamawiającego).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 91 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zasilacze UPS produkcji firmy „CAMCO”; Szczegółowy opis, standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, rodzaj i ilość określa załączona do SWZ dokumentacja, składająca się z:
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ
Formularza cenowego - załącznik nr 3 do SWZ
1.Przedmiot zamówienia będzie realizowany w miejscu zabudowania sprzętu na terenie Zamawiającego, 32 Baza Lotnictwa Taktycznego, w kompleksie: Gucin 58A, 98-113 Buczek oraz 98-100 Łask, Wronowice 1B.
2.W przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów i części zamiennych muszą one być fabrycznie nowe, nie może być to sprzęt i materiały po naprawie, regeneracji, renowacji, itp. Dokumentacja eksploatacyjno-techniczna w języku polskim.
3.Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie sprzętu i materiałów zgodnie z parametrami określonymi przez producenta.
4.W związku ze specyfiką wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do:
4.1.ustalenia z osobami funkcyjnymi wskazanymi przez Zamawiającego harmonogramu prac, który nie będzie kolidował ze szkoleniem lotniczym
i innymi zadaniami jednostki;
4.2.przestrzegania zasad wjazdu na teren jednostki;
4.3.bezwzględnego wykonywania poleceń służby dyżurnej i innych osób funkcyjnych jednostki;
5.W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie lub odwołania prac
w konkretnym dniu po powiadomieniu Wykonawcy.
6.W przypadku wykrycia w trakcie przeglądu niesprawności urządzenia, której usunięcie nie wchodzi w zakres umowy:
6.1.Wykonawca zdiagnozuje uszkodzenie i określi sposób oraz koszt naprawy (zakup części zamiennych + robocizna), które przedstawi Zamawiającemu;
6.2.Powyższe zestawienie musi być dostarczone do Zamawiającego najpóźniej wraz z protokołami wykonania przeglądu;
7.Pojazdy Wykonawcy po terenie Zamawiającego mogą poruszać się tylko
i wyłącznie po wyznaczonych drogach, określonych podczas instruktażu przed rozpoczęciem prac z zachowaniem środków ostrożności i bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
8.Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego pojazdy w mieniu Zamawiającego.
9.Wykonawcy zabrania się używać na terenie Jednostki Wojskowej urządzeń latających, zdolnych do przetwarzania obrazu i dźwięku.
10. Ilościowy i jakościowy odbiór usługi będącej przedmiotem umowy będzie dokonywany przez Zamawiającego w miejscu jego wykonania osobno dla każdego urządzenia (protokół sporządza Wykonawca) i zbiorczo (protokół odbioru robót Zamawiającego – sporządzony przez Zamawiającego).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 91 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

System XILLAR firmy „C&T Elmech, Szczegółowy opis, standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, rodzaj i ilość określa załączona do SWZ dokumentacja, składająca się z:
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ
Formularza cenowego - załącznik nr 3 do SWZ
1.Przedmiot zamówienia będzie realizowany w miejscu zabudowania sprzętu na terenie Zamawiającego, 32 Baza Lotnictwa Taktycznego, w kompleksie: Gucin 58A, 98-113 Buczek oraz 98-100 Łask, Wronowice 1B.
2.W przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów i części zamiennych muszą one być fabrycznie nowe, nie może być to sprzęt i materiały po naprawie, regeneracji, renowacji, itp. Dokumentacja eksploatacyjno-techniczna w języku polskim.
3.Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie sprzętu i materiałów zgodnie z parametrami określonymi przez producenta.
4.W związku ze specyfiką wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do:
4.1.ustalenia z osobami funkcyjnymi wskazanymi przez Zamawiającego harmonogramu prac, który nie będzie kolidował ze szkoleniem lotniczym
i innymi zadaniami jednostki;
4.2.przestrzegania zasad wjazdu na teren jednostki;
4.3.bezwzględnego wykonywania poleceń służby dyżurnej i innych osób funkcyjnych jednostki;
5.W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie lub odwołania prac
w konkretnym dniu po powiadomieniu Wykonawcy.
6.W przypadku wykrycia w trakcie przeglądu niesprawności urządzenia, której usunięcie nie wchodzi w zakres umowy:
6.1.Wykonawca zdiagnozuje uszkodzenie i określi sposób oraz koszt naprawy (zakup części zamiennych + robocizna), które przedstawi Zamawiającemu;
6.2.Powyższe zestawienie musi być dostarczone do Zamawiającego najpóźniej wraz z protokołami wykonania przeglądu;
7.Pojazdy Wykonawcy po terenie Zamawiającego mogą poruszać się tylko
i wyłącznie po wyznaczonych drogach, określonych podczas instruktażu przed rozpoczęciem prac z zachowaniem środków ostrożności i bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
8.Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego pojazdy w mieniu Zamawiającego.
9.Wykonawcy zabrania się używać na terenie Jednostki Wojskowej urządzeń latających, zdolnych do przetwarzania obrazu i dźwięku.
10. Ilościowy i jakościowy odbiór usługi będącej przedmiotem umowy będzie dokonywany przez Zamawiającego w miejscu jego wykonania osobno dla każdego urządzenia (protokół sporządza Wykonawca) i zbiorczo (protokół odbioru robót Zamawiającego – sporządzony przez Zamawiającego).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 91 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający nie wymaga przedstawienia podmiotowych środków dowodowych.
2. Weryfikacja Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie oświadczenia o braku podstaw wykluczenia - załącznik nr 2 SWZ.
3. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.
3.1. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp przez składającego ofertę.
3.2. Dokumenty zastrzeżone Wykonawca wydziela (umieszczając je w osobnym pliku) i oznacza jako „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
3.3. Wykonawca zastrzegający informacje zawarte w swojej ofercie musi załączyć uzasadnienie, dlaczego nie mogą być one udostępnione innym podmiotom. Zastrzeżenie dokumentów dokonane bez uzasadnienia, będzie traktowane jako bezskuteczne.
3.4. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z obowiązujących aktów prawnych, m.in. zapisy art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych, tj. dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1 do SWZ;
2. oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu przygotowany zgodnie ze wzorem – załącznik nr 2 do SWZ; (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców)
3. formularz cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SWZ,
4. pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów, złożone w oryginale albo w formie kopii poświadczonej notarialnie – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania - jeśli dotyczy.
5. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeśli dotyczy.
6. oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –załącznik nr 5 do SWZ- jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (np. konsorcja, spółki cywilne):
1. Sposób weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia – załącznik nr 2 do SWZ każdy z Wykonawców składa osobno.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są ustanowić lidera/pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu przetargowym oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Powyższe nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4. W powyższym przypadku oświadczenie według wzoru z załącznika nr 5 do SWZ składają wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
5. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w RODZIALE 7. zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności opisanych w art. 455 u Pzp. Wszelkie zmiany w umowie muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/32_blot w zakładce przedmiotowego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą na piśmie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty drogą elektroniczną, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. [2] Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.[3] Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Przez uchylenia się od zawarcia umowy zamawiający rozumie „dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy”.[4] Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. [5] Zamawiający preferuje zawarcie umowy na odległość. Umowa zostanie zawarta w następujący sposób:[5.1] Zamawiający przesyła do wykonawcy umowę w formie elektronicznej; [5.2] Wykonawca sprawdza poprawność zawartych w umowie danych, parafuje każdą stronę, składa odręczny podpis, pieczęć i wysyła do zamawiającego;[5.3] umowa zostaje podpisana i zarejestrowana przez Zamawiającego – wówczas umowa nabiera mocy prawnej;[5.4] Zamawiający informuje o powyższym fakcie wykonawcę drogą elektroniczną i odsyła trzeci egzemplarz umowy pocztą.
Termin realizacji zamówienia 13 tygodni (tj. 91 dni) od podpisania umowy dla każdej części.
2021-08-06 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi