Przetarg

Przebudowa instalacji w budynku archiwum Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, ul. Zamoyskiego 16.

25-06-2021, 10:16

Dane kontaktowe

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
Stefana Okrzei ,85-317 Bydgoszcz
tel. 52 32 33 129
fax. 52 32 129
e-mail: przetargi@bydgoszcz.po.gov.pl
http:// https://www.gov.pl/web/po-bydgoszcz

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa instalacji w budynku archiwum Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, ul. Zamoyskiego 16.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000000282

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Okrzei

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-317

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52 32 33 129

1.5.8.) Numer faksu: 52 32 129

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bydgoszcz.po.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/po-bydgoszcz

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Podmiot resortu sprawiedliwości

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa instalacji w budynku archiwum Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, ul. Zamoyskiego 16.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da7d25e8-d58a-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00095053

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00022558/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa instalacji w budynku archiwum Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, ul. Zamoyskiego 16

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług systemu (Regulamin portalu e-usług).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający nie przewiduje.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PO VII WB 261.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Roboty budowlane związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian i odwodnieniem terenu.
2. Wykonanie instalacji teletechnicznej (automatyka) wraz z montażem urządzeń osuszających, badaniem wilgotności powietrza i temperatury.
3. Wykonanie instalacji teletechnicznej systemu sygnalizacji pożaru (SAP) oraz zalania, wraz z jego uruchomieniem i konfiguracją wszystkich urządzeń logicznych i pasywnych systemu. Testowanie systemu, podłączenie do centrali i punktu powiadamiania umiejscowionego w budynku przy ul. Stefana Okrzei 10..
4. Wykonanie instalacji teletechnicznej systemu sygnalizacji przed włamaniem (SWWiN) wraz z jego uruchomieniem i konfiguracją wszystkich urządzeń logicznych i pasywnych systemu. Testowanie systemu, podłączenie do centrali i punktu powiadamiania umiejscowionego w budynku przy ul. Stefana Okrzei 10..
5. Rozbudowa instalacji elektrycznej (wysokoprądowej).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31625000-3 - Alarmy przeciwpożarowe

31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

"2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej:
50 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) - warunek musi być spełniony na dzień składania ofert.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie."

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia – Załącznik nr 3

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca musi złożyć Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), spełnią ww. warunki udziału w postępowaniu, jeżeli przynajmniej jeden z tych Wykonawców je spełnia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

"1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne w przypadku:
1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
1.2. ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
1.3. zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy,
1.4. siły wyższej,
1.5. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,
1.6. okoliczności wymienionych w Rozdziale 3 Działu VII pzp,
1.7. innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa."

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-12 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-12 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-10

2021-06-25 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane