Przetarg

Wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów przy ul. Budowlanej 1

25-06-2021, 08:32

Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" Sp. z o.o.
ul. Budowlana 1,11-400 Kętrzyn
tel. 897525660
e-mail: komunalnik@e-ketrzyn.pl
http:// www.komunalnikketrzyn.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów przy ul. Budowlanej 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 511008463

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Budowlana 1

1.5.2.) Miejscowość: Kętrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897525660

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: komunalnik@e-ketrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.komunalnikketrzyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka odpadowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów przy ul. Budowlanej 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41cc0c7e-d4db-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00094524

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

projektu „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kętrzynie w ramach osi Priorytetowej 5 – „Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, Działania 5.1- „Gospodarka Odpadowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.komunalnikketrzyn.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pgk-ketrzyn.logintrade.net/rejestracja/?do_not_show_cookie_info=true

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://nazwa_domeny.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE
L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
"Komunalnik" Sp. z o.o. w Kętrzynie z siedzibą przy ul. Budowlanej 1 w Kętrzynie (11-400).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez powyższy adres korespondencyjny oraz adres e-mail: iod@komunalnikketrzyn.pl
Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/04/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów przy ulicy Budowlanej 1 w Kętrzynie w zakres , którego wchodzi:
1) Dostawa i montaż wszystkich urządzeń i instalacji niezbędnych do prawidłowej pracy wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów przy ul. Budowlanej 1 w Kętrzynie,
2) Rozruch i uruchomienie wykonanej instalacji,
3) Przeszkolenie załogi Zamawiającego,
4) Świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego i awaryjnego.
5) Szczegółowe wytyczne zamówienia zawiera opis przedmiotu (OPZ) zamówienia stanowiący Załącznik do SWZ
6) Wizyjny system kontroli winien spełniać wymagania dotyczące monitoringu wizyjnego wynikające z przepisów art. 25 ust. 6a-6c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784.).
7) Wizyjny system kontroli winien spełniać wymagania dotyczące monitoringu wizyjnego wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. 2019 poz. 1755)
2. Parametry techniczne zastosowanych urządzeń, sprzętu i okablowania winny być zgodne z normą PN-EN 62616-4:2015-06:, Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach – część 4.Wytyczne stosowane lub normy, którą przedmiotowa norma zostanie zastąpiona.
3. Zamawiający poleca aby Wykonawca w celu prawidłowego oszacowania przedmiotu zamówienia dokonał wizji lokalnej na obiekcie tj. baza PGK „Komunalnik” Sp. z o.o. ul. Budowlana 1 w Kętrzynie.
4. Okres gwarancji za wady na zrealizowany przedmiot umowy wynosi 3 lata, liczonej od dnia odbioru końcowego.
5. Okres rękojmi na zrealizowany przedmiot umowy wynosi 2 lata, liczonej od dnia odbioru końcowego.
6. Dostarczane urządzenia wchodzące w skład monitoringu musza być fabrycznie nowe i muszą spełniać minimalne wymagania/ parametry określone w OPZ.
7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, oraz opis przedmiotu zamówienia na wykonanie monitoringu znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie lub szczegółowe procesy , które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę , Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne (,,lub równoważne" ). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia , lub szczegółowych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę . Jeżeli jednak Wykonawca stwierdził/ zauważył, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę , aby zasygnalizował Zmawiającemu w formie zapytania wskazując takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/zmiana treści zapytania, Zamawiający dokona poprawy opisu przedmiotu zamówienia i sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwag przy ocenie.
9. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
10. Oferowanie rozwiązania równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno - eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego.
11. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie.
12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać
w ofercie , że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ i OPZ. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiat6w urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 i 8.


13. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
14. Zamawiający we własnym zakresie i na własny koszt przeprowadzi roboty ziemne polegające na wykonaniu wykopów pod rozprowadzenie niezbędnych instalacji do systemu kamer monitoringu oraz zamontuje dodatkowe słupy dostarczone przez wykonawcę (według wskazań wykonawcy) na których będą zamontowane kamery monitoringu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34971000-4 - Urządzenia bezpośredniego monitorowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów według kryterium oceny ofert : Cena 60 pkt ; Termin realizacji zamówienia 40 pkt
Kryterium I - Cena w ofercie przetargowej musi obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia , w kryterium cena Wykonawcy mogą uzyskać maksymalnie 60 pkt.
1) Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:

Wartość oferty najtańszej (brutto)
K I = ….................................................. x 60
Wartość oferty ocenianej (brutto)

Ceny w ofercie muszą być podane w PLN brutto w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Jeżeli zaoferowana cena wydawać się będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub będzie budziła wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, a w szczególności będzie niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwróci się do wykonawcy którego wyżej opisana sytuacja dotyczy o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień (w tym nie załączył stosownych dowodów na ich potwierdzenie) lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta tego Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę.

Kryterium II Termin realizacji zamówienia 40 pkt
Zaoferowany termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 4 miesiące od podpisania umowy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu realizacji 4 miesiące i dłuższego oferta zostanie oceniona na 0 pkt. W przypadku nie wypełnienia w formularzu oferty pozycji dotyczącej terminu realizacji zamówienia Zamawiający uzna , że Wykonawca zaoferował termin maksymalny 4 miesiące od dnia podpisania umowy.
Minimalny termin wykonania zamówienia 2 miesiące od podpisania umowy. W przypadku zaoferowania terminu dostawy 2 miesiące oferta zostanie oceniona na 40 pkt.
Wykonawcy , którzy zaproponują wartość pośrednią , pomiędzy wartością najkorzystniejszą a najmniej korzystną otrzymają liczbę punktów obliczoną wg. wzoru:


K3 = Oferta Najkorzystniejsza
Oferta oceniana x 40


22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zgodnie z art. 432 Ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia wymaga zachowania formy pisemnej.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w punkcie 11 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga posiadania polisy ubezpieczeniowej obejmującej co najmniej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone osobom trzecim, wliczając Zamawiającego i personel Zamawiającego, suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Przed podpisaniem Umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu opłaconą polisę ubezpieczeniową. Wykonawca będzie utrzymywał i opłacał polisy przez cały czas trwania umowy. Zamawiający ma prawo zażądać przedłożenia przez Wykonawcę dowodów opłacenia składek.
4) Jeżeli Wykonawca będzie korzystał przy realizacji Przedmiotu Umowy z Podwykonawców, polisy ubezpieczeniowe muszą również obejmować tych Podwykonawców.

5) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi porównywalne z przedmiotem zamówienia polegające na wykonaniu systemu monitoringu wizyjnego o łącznej wartości min. 60 000,00 zł. netto.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: aktualne na dzień składania ofert (Załącznik nr 2 do SWZ) oświadczenie dotyczące braku występowania przesłanek wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi porównywalne z przedmiotem zamówienia polegające na wykonaniu systemu monitoringu wizyjnego o łącznej wartości min. 60 000,00 zł. netto.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający wymaga posiadania polisy ubezpieczeniowej obejmującej co najmniej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone osobom trzecim, wliczając Zamawiającego i personel Zamawiającego, suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Przed podpisaniem Umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu opłaconą polisę ubezpieczeniową. Wykonawca będzie utrzymywał i opłacał polisy przez cały czas trwania umowy. Zamawiający ma prawo zażądać przedłożenia przez Wykonawcę dowodów opłacenia składek.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Lider konsorcjum) albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymogi zawarte w SWZ jak i przepisy u.p.z.p. dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako wykonawcy składający ofertę wspólną.
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia za jego uprzednią zgodą.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pgk-ketrzyn.logintrade.net/rejestracja/?do_not_show_cookie_info=true

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-06

2021-06-25 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi