Przetarg

Budowa systemu parkingowego na terenie Starostwa Powiatowego w Kielcach w formule zaprojektuj i wybuduj.

28-07-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44,25-211 Kielce
tel. 41 200 12 00
fax. 41 200 12 10
e-mail: zamowienia@powiat.kielce.pl
http:// www.bip.powiat.kielce.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 567086-N-2020 z dnia 2020-07-28 r.

Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach: Budowa systemu parkingowego na terenie Starostwa Powiatowego w Kielcach w formule zaprojektuj i wybuduj.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach, krajowy numer identyfikacyjny 29100937200000, ul. ul. Wrzosowa  44 , 25-211  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 200 12 00, e-mail zamowienia@powiat.kielce.pl, faks 41 200 12 10.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiat.kielce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.powiat.kielce.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiat.kielce.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Oferty pisemne należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, poziom 0, Biuro Obsługi Klienta.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa systemu parkingowego na terenie Starostwa Powiatowego w Kielcach w formule zaprojektuj i wybuduj.
Numer referencyjny: SR-II.272.1.15.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie dla Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce systemu parkingowego, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych dla systemu parkingowego i miejsc parkingowych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie prac objętych opracowaną dokumentacją projektową oraz uzyskanie wszelkich innych wymaganych dla realizacji zadania decyzji, opinii i uzgodnień (jeżeli są wymagane), jak również pozyskanie własnym staraniem i na własny koszt materiałów niezbędnych do uzyskania tych decyzji i uzgodnień;2) Dostawę i montaż urządzeń wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji, wykonanie dodatkowych miejsc postojowych na terenie Starostwa i wykonanie nowego oznakowania w ramach stałej organizacji ruchu w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową wraz ze świadczeniami niebędącymi robotami budowlanymi oraz wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych (organizacja i zabezpieczenie placu budowy) potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia, robót towarzyszących i tymczasowych oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.); 3) Wykonanie rozruchu systemu parkingowego; 4) Przeprowadzenie szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach w zakresie obsługi i konserwacji systemu parkingowego;5) Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej instalacji zasilającej i sterującej urządzeniami oraz nowych miejsc parkingowych i postojowych; 6) Wykonanie aktualizacji Projektu Stałej Organizacji Ruchu;7) Zapewnienie nieodpłatnej usługi serwisowej na zamontowane urządzenia w okresie objętym gwarancją. Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego działań powinny być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. Ponadto, Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za wdrożone rozwiązania projektowe.3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.4. Podane w PFU nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym lub pochodzeniem. W związku z czym, Zamawiający dopuszcza produkty równoważne na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek Załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.5. Wymagany okres gwarancji: minimalny 36 miesięcy. Oferty zawierające krótszy okres gwarancji niż 36 miesięcy zostaną odrzucone.6. Okres oraz warunki rękojmi za wady zostały określone we wzorze Umowy.7. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umów o pracę osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:a) jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z poźn. zm.),b) wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umów o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z poźn. zm.),c) w przypadku ustania zatrudnienia, np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę, osoby, pracodawcę lub z innych przyczyn w trakcie okresu, o którym mowa w lit. b) powyżej, Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić w ich miejsce na pozostały okres realizacji przedmiotu zamówienia, licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby na warunkach, o których mowa w ust. 7,d) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia osób na umowy o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnianie przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania,e) Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, który będzie stanowił Załącznik nr 5 do umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii zanonimizowanych umów o pracę pracowników, skierowanych do realizacji zamówienia. Każdorazowo przy każdej zmianie pracowników realizujących zamówienie, na co najmniej 2 dni robocze przed taką zmianą, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami realizującymi zamówienie. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Wykonawca w terminie do 5 dnia każdego miesiąca i na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób, o których mowa w lit. b), np. przedstawiając oświadczenie tych osób, że są zatrudnione na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami realizującymi zamówienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników realizujących zamówienie na podstawie umów o pracę. Zamawiający przewiduje możliwość powiadomienia inspekcji pracy w razie nabrania wątpliwości co do wypełnienia obowiązków związanych z zatrudnieniem na podstawie umów o pracę.

II.5) Główny kod CPV: 34926000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34990000-3
34996000-5
34996300-8
45000000-7
45213300-6
45213310-9
45223300-9
45230000-8
45233000-9
45233200-1
98351110-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego przez Wykonawcę oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na kwotę minimum 300.000 zł lub równowartość tej kwoty w innej walucie, przy czym kwota wyrażona w walucie obcej zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego na dzień składania ofert.Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, że należycie wykonał co najmniej 1 realizację systemu parkingowego, polegającą na wykonaniu instalacji, montażu urządzeń i uruchomieniu automatycznego systemu parkingowego z elektronicznym poborem opłat o wartości brutto minimum 200.000 zł.Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych, sporządzonego według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp (składa/ją także podmiot/y, na którego/ych zasoby Wykonawca powołuje się w niniejszym postępowaniu);Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;2) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Ze złożeniem oświadczenia – według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Wymagana forma dokumentu – oryginał.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu. W sytuacji, gdy ofertę złoży jeden Wykonawca, Wykonawca ten jest zwolniony ze złożenia ww. oświadczenia;3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według wzoru, określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ;Wymagana forma dokumentu – oryginał;4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – według wzoru, określonego w Załączniku nr 9 do SIWZ.Wymagana forma dokumentu – oryginał.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;Wymagana forma dokumentu – oryginał;2) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę określoną w rozdz. IX ust. 3 SIWZ.Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ (wymagana forma dokumentu – oryginał), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu – oryginał;2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;3) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 12.08.2020r. do godz. 10:00 jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 14.000,00 zł.2. Wadium może być wniesione w:• pieniądzu,• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,• gwarancjach bankowych,• gwarancjach ubezpieczeniowych,• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:Getin Noble Bank S. A. nr 62 1560 0013 2037 3600 2000 0015z dopiskiem: Budowa systemu parkingowego na terenie Starostwa Powiatowego w Kielcach w formule zaprojektuj i wybuduj.Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, które przed upływem terminu składania ofert zostanie zaksięgowane na rachunku Zamawiającego.Uwaga! Zamawiający informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 971 z późn. zm.) wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego, w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego czy też innego banku.4. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale w Starostwie Powiatowym w Kielcach na Biurze Obsługi Klienta, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, poziom 0 przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją w wymaganej wysokości,c) termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą),d) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:Wykonawca, którego ofertę wybrano:• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub• zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub• Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.Uwaga!W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz wprowadzeniem od dnia 16 marca 2020r. do odwołania ograniczonego wejścia do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, Zamawiający informuje, że Wykonawcy, którzy zamierzają złożyć wadium w formie gwarancji lub poręczeń są zobowiązani zgłosić ten fakt za pomocą poczty elektronicznej do jednej z osób wymienionych w rozdz. XVI ust. 4 SIWZ. Zgłoszenie, dotyczące umawiania wizyt Wykonawców musi nastąpić najpóźniej do godziny 13.00 dnia poprzedzającego wizytę. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.Uwaga!Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,c) zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
1) Cena ryczałtowa brutto60,00
2) Gwarantowany czas na usunięcie awarii25,00
3) Okres gwarancji15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.1) W nawiązaniu do art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie:a) stawki podatku od towarów i usług przy czym:- jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie wartości umowy, Zamawiający zwiększy wynagrodzenie o kwotę równą kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto,- jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający zmniejszy wynagrodzenie o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto;b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych jeżeli zmiany te lit. a) – d) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.2) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku tej zmiany, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.3) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) i c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku tej zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących umowę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących umowę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.4) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym umowę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących umowę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.5) Zmiana postanowień umownych w przypadku wystąpienia działania siły wyższej:a) jeżeli działanie siły wyższej uniemożliwia, utrudnia lub opóźnia wykonywanie przez którąkolwiek ze Stron jej zobowiązań określonych w umowie lub ma na nią inny negatywny wpływ, Strona ta winna powiadomić drugą Stronę, przekazując jej pismo informujące o zaistnieniu takiego zdarzenia i jego okolicznościach tak szybko, jak to możliwe po jego zaistnieniu (co do zasady, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, chyba że ze względu na zaistnienie siły wyższej, dotrzymanie tego terminu było obiektywnie niemożliwe). W przypadkach, w których dostarczenie zawiadomienia na piśmie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione ze względu na okoliczności niezależne od Stron, zawiadomienie może zostać dokonane e-mailem, faksem, a w szczególnych przypadkach – również telefonicznie (w tym ostatnim jednak przypadku – powinno być potwierdzone na piśmie tak szybko, jak to będzie obiektywnie możliwe w celu potwierdzenia daty zaistnienia siły wyższej, jej natury oraz skutków). Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że opóźnienie zostało spowodowane przez zdarzenie, za które nie ponosi odpowiedzialności, będące poza kontrolą Wykonawcy i Podwykonawcy oraz że nie istnieje żaden alternatywny, racjonalny i możliwy do akceptacji sposób realizacji przedmiotu zamówienia;b) Strona, która wystosowała pismo, o którym mowa w lit. a) powyżej, będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z umowy, dopóki będzie trwać działanie siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem siły wyższej;c) żadne opóźnienie lub brak realizacji przez którąkolwiek ze Stron spowodowane przez działanie siły wyższej nie będzie:- stanowić niewykonania lub naruszenia postanowień umowy lub- stanowić podstaw dla którejkolwiek ze Stron do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie lub o dokonanie dodatkowych płatności z tego powodu;d) jeżeli realizacja umowy stanie się niemożliwa, wstrzymana lub opóźniona nieprzerwanie o okres dłuższy niż dziewięćdziesiąt (90) dni lub o łączny okres dłuższy niż sto osiemdziesiąt (180) dni z powodu jednego lub większej liczby zdarzeń stanowiących siłę wyższą w okresie obowiązywania umowy, wówczas Strony podejmą negocjacje w celu uzgodnienia zadowalającego ich wzajemnie rozwiązania, a jeśli takie porozumienie nie zostanie osiągnięte w terminie kolejnych 30 dni od dnia rozpoczęcia negocjacji, wówczas każda ze Stron będzie mogła rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.Uwaga! Poniżej definicja siły wyższej:Siła wyższa stanowi zdarzenie zewnętrzne pozostające poza kontrolą Zamawiającego lub Wykonawcy, którego nie można uniknąć i przewidzieć pomimo należytej staranności Strony dotkniętej jej działaniem oraz takie zdarzenie, które nie jest bezpośrednim lub pośrednim wynikiem zaniedbania którejkolwiek ze Stron w wypełnianiu jej zobowiązań wynikających z umowy (siła wyższa). Siła wyższa obejmuje między innymi następujące zdarzenia:a. eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne;b. wojna lub działania wojenne;c. bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaż;d. akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, regionalnym, z wyłączeniem sporów pracowniczych u Stron.2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie zmiany osoby Podwykonawcy, w trybie art. 36b ustawy Pzp.3. Strony przewidują również możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie zmiany osoby Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1.4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia od Zamawiającego z tytułu realizacji umowy w przedłużonym okresie, na co Wykonawca wyraża zgodę, chyba że wynika to z winy umyślnej Zamawiającego.5. Wszystkie zmiany treści umowy wymagają zgody Stron i następują w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.6. W celu zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących umowę wraz z określeniem zakresu (części etatu) w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia, odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), b) i c) lub2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących umowę wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę z określeniem zakresu (części etatu) w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia, odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d).Jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa powyżej.7. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa powyżej, Strona, która otrzymała wniosek przekaże drugiej Stronie informację o zakresie w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa powyżej. W takim przypadku, powyższe zapisy stosuje się odpowiednio.8. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia części jawnej oferty od części stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1010 z późn. zm.), nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa jest zobowiązany dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:- ma charakter techniczny, technologiczny organizacyjny przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,- nie została ujawniona do wiadomości publicznej lub nie jest łatwo dostępna,- podjęto, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania jej poufności.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH