Alkam SecurityAlkam Security

Przetarg

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót elektrycznych oraz robót sanitarnych w zasobie stanowiącym własność Gminy Miasta Radomia.

20-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu
ul. Garbarska ,26-600 Radom
tel. 48 383 57 50
fax. 48 383 57 48 w. 231
e-mail: bip@bip.mzlradom.pl
http:// http://bip.mzlradom.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 541864-N-2020 z dnia 2020-05-20 r.

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu: Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót elektrycznych oraz robót sanitarnych w zasobie stanowiącym własność Gminy Miasta Radomia.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu, krajowy numer identyfikacyjny 14122677500000, ul. ul. Garbarska  , 26-600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 383 57 50, e-mail bip@bip.mzlradom.pl, faks 48 383 57 48 w. 231.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.mzlradom.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.mzlradom.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.mzlradom.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty w formie pisemnej należy składać w sekretariacie (parter) Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu w poniedziałek- piątek w godz. 7.30 do 15.30
Adres:
Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu ul. Garbarska 55/57 26-600 Radom

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót elektrycznych oraz robót sanitarnych w zasobie stanowiącym własność Gminy Miasta Radomia.
Numer referencyjny: PN/001/05/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót elektrycznych oraz sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Radomia. 2. Zamawiający w celu usprawnienia wykonywania zamówienia podzielił go na dwie części.3. Zakres pierwszej części zamówienia obejmuje: wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót elektrycznych oraz wykonywanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Radomia w nieruchomościach powierzonych w zarząd Zamawiającemu.4. Zakres drugiej części zamówienia obejmuje: wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury i na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Radomia w nieruchomościach powierzonych w zarząd Zamawiającemu oraz badanie szczelności instalacji gazowej w budynkach i lokalach.5. Zamawiający posiada w swoim zarządzie 150 budynków a w nich 1 735 lokali (mieszkalnych i użytkowych) oraz 2 353 lokali mieszkalnych/użytkowych stanowiących własność gminy, które znajdują się w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe.6. Przewidywany w przedmiarach zakres robót ma charakter pomocniczy, służy tylko do porównania ofert i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości prac czy też zmianę zakresu prac poprzez dodanie nowych pozycji (nie ujętych w przedmiarze robót) z powodu konieczności dostosowania robót do bieżących potrzeb Zamawiającego Ilość terenów oraz budynków i lokali będących w zarządzie Zamawiającego w ciągu roku może ulec zmianie z powodu ich sprzedaży lub przyjęcia w zarząd nowych nieruchomości. 7. Zamawiający ustalił minimalną i maksymalną ilość powierzchni w budynkach, w których będą świadczone usługi:1) minimalną wartość powierzchni do obsługi - stanowi ilość powierzchni będącej w zarządzie Zamawiającego w dniu 14.maja 2020r. minus 10% powierzchni budynków mieszkalnych oraz budynków o innym przeznaczeniu2) maksymalną ilość powierzchni do obsługi - stanowi ilość powierzchni wskazanej przez Zamawiającego w Formularzach oferty (Załącznik 1A , 1B do SIWZ) w pkt 3 w tabeli 8. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedną lub dwie części.9. W celu obliczenia ceny oferty Zamawiający podaje szacunkową ilość robót ujętą w przedmiarach – Załącznik nr 10A , 10B do SIWZSposób obliczenia ceny oferty Zamawiający podał w rozdz. XV SIWZ.10. Zasób Gminy, na którym będzie realizowany przedmiot umowy - aktualny na dzień ogłoszenia postępowania - określa załącznik nr 9 do SIWZ.11. Przez usługi konserwacji Zamawiający rozumie czynności polegające na wykonywaniu drobnych napraw poszczególnych elementów budynków niezbędnych do utrzymania obiektu budowlanego i jego otoczenia w należytym stanie technicznym, obejmujące likwidację przyczyn mogących spowodować przedwczesne niszczenie obiektu lub jego elementów i urządzeń.12. Przez awarie Zamawiający rozumie nagłe, niezamierzone uszkodzenie elementu budynku, instalacji lub urządzenia technicznego, mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu budowlanego (budynku lub obiektu małej architektury) oraz narazić właścicieli lub najemców na straty materialne.13. Przez usuwanie awarii (roboty awaryjne) Zamawiający rozumie czynności podejmowane przez Wykonawcę polegające na usuwaniu przyczyn i skutków awarii.14. Zakres usługi oraz obowiązki Wykonawcy zawarte są we wzorze umowy oraz w wykazie czynności realizowanych w zakresie konserwacji i usuwania awarii stanowiącym jeden z załączników do wzoru umowy (wzór umowy - załącznik nr 8A i 8B SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 50700000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50711000-2
50800000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania, w wysokości do: 50% wartości zamówienia podstawowego, realizowanych w nieruchomościach stanowiących zasób Gminy Miasta Radomia, powierzonych w zarząd Zamawiającego.2. Zamówienie, o którym mowa powyżej, może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego (części pierwszej i drugiej) i będzie udzielone na zasadach określonych w umowach podstawowych, po przeprowadzeniu negocjacji, z zastrzeżeniem możliwości zmiany stawek jednostkowych ujętych w kosztorysie ofertowym, wartości godzinowej stawki robocizny kosztorysowej, wielkości wskaźnika narzutów kosztów pośrednich, wskaźnika narzutu zysku (podanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy podstawowej) w następujący sposób: po 31.03.2021 o max. 4 %, a po 31.12.2021 o max. 10%.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-07-01   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: od dnia 1 lipca 20120r. do 30.06. 2021 z zastrzeżeniem, że ulegnie rozwiązaniu przed tym terminem w razie zrealizowania przedmiotu umowy za wynagrodzeniem stanowiącym wartość oferty Wykonawcy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dla części pierwszej (usługi konserwacji elektrycznej) jeżeli wykaże, żea) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał lub wykonuje należycie w ramach jednej lub kilku umów usługę konserwacji oraz usuwania awarii (w ramach całodobowego pogotowia technicznego) w zakresie elektrycznych instalacji budynkowych, trwającą przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych w budynkach, lokalach mieszkalnych i / lub użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej budynków, lokali mieszkalnych i / lub użytkowych – 75 000 m2 wykonywane w tym samym czasookresie. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek mogą spełnić łącznie, tzn. spełnienie warunku będzie polegało na wykazaniu przez co najmniej jednego z Wykonawców występujących wspólnie całego warunku w całości.b) dysponuje osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadającymi:• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)); osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót,• co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU „D” dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,- sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżejw zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno- pomiarowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 ze zm.),• co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI „E” dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,- sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno- pomiarowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 ze zm.).Warunek zostanie uznany za spełniony również wtedy, gdy jedna osoba będzie posiadała uprawnienia w kilku specjalnościach.W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek mogą spełnić łącznie, tzn. spełnienie warunku będzie polegało na wykazaniu przez np. trzech Wykonawców występujących wspólnie, dysponowania minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w jednej z wymaganych specjalności i łącznie Wykonawcy we wszystkich specjalnościach lub na wykazaniu przez co najmniej jednego z Wykonawców dysponowania osobami/ osobą posiadającą uprawnienia budowlane w trzech wymaganych specjalnościach.dla części drugiej (usługi konserwacji sanitarnej) jeżeli wykaże, żea) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał lub wykonuje należycie usługi konserwacji oraz usuwania awarii w ramach całodobowego pogotowia technicznego w zakresie sanitarnych instalacji budynkowych trwające przez okres, co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych w budynkach, lokalach mieszkalnych i / lub użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej budynków, lokali mieszkalnych i / lub użytkowych – 75 000 m2 wykonywane w ramach jednej lub kilku umów w tym samym czasookresie,b) dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia w tym:• co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.); osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót,• co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającą kwalifikacje do eksploatacji urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe, a w szczególności dla:- urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa ,- aparatury kontrolno –pomiarowej, urządzeń sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych powyżej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 ze zm.); osoba ta będzie wykonywać próby szczelności instalacji gazowych.Warunek zostanie uznany za spełniony również wtedy, gdy jedna osoba będzie posiadała uprawnienia w kilku specjalnościach
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, należy przedłożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej w pkt 1.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu w wykazie należy wskazać roboty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu dot. posiadania zdolności technicznej i zawodowej Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: 1) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust 1 SIWZ. 2) w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwo. 3. Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, jest zobowiązany przekazać oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 142 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy, zmianę wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.2. Zamawiający w drodze pisemnego aneksu przewiduje możliwość zmian terminu obowiązywania umowy poprzez jego wydłużenie o maksymalny okres 3 miesięcy - w przypadku nie wykorzystania kwoty brutto (o której mowa w § 9 ust. 1 umowy) przeznaczonej na sfinansowanie umowy do dnia 30.06.2021 r. 3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem zmiany, o której mowa w § 18 ust. 6 umowy ( tj. dotyczącej osób do kontaktów w sprawie realizacji umowy oraz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia) 4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty zmiany dotyczące:1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,2) danych teleadresowych lub rejestrowych Stron umowy,3) danych pracowników realizujących przedmiot umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> JĘZYK POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót elektrycznych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres pierwszej części zamówienia obejmuje: wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót elektrycznych oraz wykonywanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Radomia w nieruchomościach powierzonych w zarząd Zamawiającemu.2. Zamawiający posiada w swoim zarządzie 150 budynków a w nich 1 735 lokali (mieszkalnych i użytkowych) oraz 2 353 lokali mieszkalnych/użytkowych stanowiących własność gminy, które znajdują się w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe.3.Przewidywany w przedmiarach zakres robót ma charakter pomocniczy, służy tylko do porównania ofert i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości prac czy też zmianę zakresu prac poprzez dodanie nowych pozycji (nie ujętych w przedmiarze robót) z powodu konieczności dostosowania robót do bieżących potrzeb Zamawiającego Ilość terenów oraz budynków i lokali będących w zarządzie Zamawiającego w ciągu roku może ulec zmianie z powodu ich sprzedaży lub przyjęcia w zarząd nowych nieruchomości. 4. Zamawiający ustalił minimalną i maksymalną ilość powierzchni w budynkach, w których będą świadczone usługi:1) minimalną wartość powierzchni do obsługi - stanowi ilość powierzchni będącej w zarządzie Zamawiającego w dniu 14.maja 2020r. minus 10% powierzchni budynków mieszkalnych oraz budynków o innym przeznaczeniu2) maksymalną ilość powierzchni do obsługi - stanowi ilość powierzchni wskazanej przez Zamawiającego w Formularzach oferty (Załącznik 1A do SIWZ) w pkt 3 w tabeli 5. W celu obliczenia ceny oferty Zamawiający podaje szacunkową ilość robót ujętą w przedmiarach – Załącznik nr 10A do SIWZSposób obliczenia ceny oferty Zamawiający podał w rozdz. XV SIWZ.6. Zasób Gminy, na którym będzie realizowany przedmiot umowy - aktualny na dzień ogłoszenia postępowania - określa załącznik nr 9 do SIWZ.7. Przez usługi konserwacji Zamawiający rozumie czynności polegające na wykonywaniu drobnych napraw poszczególnych elementów budynków niezbędnych do utrzymania obiektu budowlanego i jego otoczenia w należytym stanie technicznym, 8. Przez awarie Zamawiający rozumie nagłe, niezamierzone uszkodzenie elementu budynku, instalacji lub urządzenia technicznego, mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu budowlanego (budynku lub obiektu małej architektury) oraz narazić właścicieli lub najemców na straty materialne.9. Przez usuwanie awarii (roboty awaryjne) Zamawiający rozumie czynności podejmowane przez Wykonawcę polegające na usuwaniu przyczyn i skutków awarii.10. Zakres usługi oraz obowiązki Wykonawcy zawarte są we wzorze umowy oraz w wykazie czynności realizowanych w zakresie konserwacji i usuwania awarii stanowiącym jeden z załączników do wzoru umowy (wzór umowy - załącznik nr 8A SIWZ).11. Gwarancja dla części pierwszej (usług konserwacji elektrycznej):1) na użyte materiały zgodnie z gwarancją producenta, nie mniej niż 24 miesiące,2) 12 miesięcy na pozostałe usługi napraw, konserwacji i usuwania awarii w zakresie elektrycznych instalacji budynkowych,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50700000-2, 50711000-2, 50800000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-07-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres drugiej części zamówienia obejmuje: wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury i na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Radomia w nieruchomościach powierzonych w zarząd Zamawiającemu oraz badanie szczelności instalacji gazowej w budynkach i lokalach.2. Zamawiający posiada w swoim zarządzie 150 budynków a w nich 1 735 lokali (mieszkalnych i użytkowych) oraz 2 353 lokali mieszkalnych/użytkowych stanowiących własność gminy, które znajdują się w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe.3. Przewidywany w przedmiarach zakres robót ma charakter pomocniczy, służy tylko do porównania ofert i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości prac czy też zmianę zakresu prac poprzez dodanie nowych pozycji (nie ujętych w przedmiarze robót) z powodu konieczności dostosowania robót do bieżących potrzeb Zamawiającego Ilość terenów oraz budynków i lokali będących w zarządzie Zamawiającego w ciągu roku może ulec zmianie z powodu ich sprzedaży lub przyjęcia w zarząd nowych nieruchomości. 4. Zamawiający ustalił minimalną i maksymalną ilość powierzchni w budynkach, w których będą świadczone usługi:1) minimalną wartość powierzchni do obsługi - stanowi ilość powierzchni będącej w zarządzie Zamawiającego w dniu 14.maja 2020r. minus 10% powierzchni budynków mieszkalnych oraz budynków o innym przeznaczeniu2) maksymalną ilość powierzchni do obsługi - stanowi ilość powierzchni wskazanej przez Zamawiającego w Formularzach oferty (Załącznik 1B do SIWZ) w pkt 3 w tabeli 5. W celu obliczenia ceny oferty Zamawiający podaje szacunkową ilość robót ujętą w przedmiarach – Załącznik nr 10B do SIWZSposób obliczenia ceny oferty Zamawiający podał w rozdz. XV SIWZ.6. Zasób Gminy, na którym będzie realizowany przedmiot umowy - aktualny na dzień ogłoszenia postępowania - określa załącznik nr 9 do SIWZ.7. Przez usługi konserwacji Zamawiający rozumie czynności polegające na wykonywaniu drobnych napraw poszczególnych elementów budynków niezbędnych do utrzymania obiektu budowlanego i jego otoczenia w należytym stanie technicznym, obejmujące likwidację przyczyn mogących spowodować przedwczesne niszczenie obiektu lub jego elementów i urządzeń.8. Przez awarie Zamawiający rozumie nagłe, niezamierzone uszkodzenie elementu budynku, instalacji lub urządzenia technicznego, mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu budowlanego (budynku lub obiektu małej architektury) oraz narazić właścicieli lub najemców na straty materialne.9. Przez usuwanie awarii (roboty awaryjne) Zamawiający rozumie czynności podejmowane przez Wykonawcę polegające na usuwaniu przyczyn i skutków awarii.10. Zakres usługi oraz obowiązki Wykonawcy zawarte są we wzorze umowy oraz w wykazie czynności realizowanych w zakresie konserwacji i usuwania awarii stanowiącym jeden z załączników do wzoru umowy (wzór umowy - załącznik nr 8B SIWZ).11. Gwarancja dla części drugiej (usług konserwacji sanitarnej ):1) usługi napraw, konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnych instalacji budynkowych – 24 miesiące,2) użyte materiały zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie mniej niż 24 miesiące,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50700000-2, 45232460-4, 50800000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-07-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: