Alkam SecurityAlkam Security

Przetarg

Dostawa części zamiennych

23-03-2020, 00:00

Dane kontaktowe

32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku
Gucin 58 A,98-113 Buczek
tel. 261 554 591
fax. 261 554 709
e-mail: 32bltprz@ron.mil.pl
http:// https://32blt.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 525849-N-2020 z dnia 2020-03-23 r.

32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku: Dostawa części zamiennych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, krajowy numer identyfikacyjny 73009757200000, ul. Gucin  58 A , 98-113  Buczek, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 261 554 591, e-mail 32bltprz@ron.mil.pl, faks 261 554 709.
Adres strony internetowej (URL): https://32blt.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://32blt.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/eonz-dostawa-czesci-zamiennych/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://32blt.wp.mil.pl/pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy przesłać na adres zamawiającego podany w punkcie 1.1.1. SIWZ lub składać osobiście (również przesyłki kurierskie) w siedzibie zamawiającego podany w pkt. 1.1.2. SIWZ, biuro przepustek
Adres:
32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, ul. 9 Maja 95, 98-100 Łask (dla wysyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej) lub Gucin 58a, 98-113 Buczek (adres dla przesyłek kurierskich i doręczeń osobistych)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa części zamiennych
Numer referencyjny: 22/PN/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów mechanicznych oraz sprzętu przeładunkowego i agregatów.2. Całość przedmiotu zamówienia została podzielona na 5 części zgodnie z pkt 18. SIWZ.3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części. 4. Ilość i asortyment zgodnie z formularzem cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ.5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, że oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia w ramach wybranej części.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.7. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach producenta.8. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot umowy był oznaczony w sposób umożliwiający identyfikację. Przedmiot umowy, którego identyfikacja nie będzie możliwa nie będzie przyjęty.9. Wszystkie dostarczone części muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane, zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości i parametrów techniczno – eksploatacyjnych, podczas przechowywania w warunkach magazynowych. 10. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego na koszt wykonawcy. 11. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego telefonicznie (osobę odpowiedzialną za odbiór przedmiotu umowy) na minimum 2 dni (dwa) przed planowanym terminem dostawy.12. W przypadku, gdy dostarczony asortyment (w części lub całości) nie będzie odpowiadał opisowi określonemu w SIWZ (Formularz cenowy), Zamawiający odmówi przyjęcia asortymentu, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia go zgodnego z przedmiotem zamówienia w terminie trwania umowy na swój koszt.13. Ilościowy odbiór przedmiotu zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego w miejscu jego dostawy tj. magazyn, który położony jest w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego, 98 – 113 Buczek, Gucin 58a w godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00)14. Przedmioty zamówienia nie posiadające opakowań producenta powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie transportu i rozładunku – przeładunku.15. Zamawiający wymaga, aby dostawa produktów została zrealizowana jednorazowo na podstawie zawartej umowy.16. Na części obowiązywać będzie gwarancja producenta. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towarów. Przedmiot zamówienia musi posiadać minimum 24 miesięczny, maksimum – 36 miesięczny okres gwarancji, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.

II.5) Główny kod CPV: 34300000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
31431000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zmieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże zmawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg załącznika nr 3 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1. formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ; 2. formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ; 3. pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w formie kopii poświadczonej notarialnie; 4. oraz załączniki i dokumenty wymienione w treści pkt. 6.2 – 6.13 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 300,00 PLN dla całości zamówienia lub:1.1 dla części 1 – 400,00 PLN;1.2 dla części 2 – brak wadium;1.3 dla części 3 – 450,00 PLN;1.4 dla części 4 – 300,00 PLN;1.5 dla części 5 – 150,00 PLN.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się złożenie wadium w różnej formie prawnej, wedle zasad podanych w ustawie Pzp (art. 45 ust. 6).3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Jednostki Wojskowej 1158 nr 38 1010 1371 0024 1113 9120 1000 z adnotacją: Wadium, nr referencyjny 22/PN/2020”. Nr NIP …… (podać nr NIP Wykonawcy).4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 01.04.2020 r. do godz. 1100.5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie odrzucona

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-01, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Części zamienne do pojazdów osobowych i dostawczych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów mechanicznych oraz sprzętu przeładunkowego i agregatów.2. Całość przedmiotu zamówienia została podzielona na 5 części zgodnie z pkt 18. SIWZ.3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części. 4. Ilość i asortyment zgodnie z formularzem cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ.5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, że oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia w ramach wybranej części.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.7. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach producenta.8. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot umowy był oznaczony w sposób umożliwiający identyfikację. Przedmiot umowy, którego identyfikacja nie będzie możliwa nie będzie przyjęty.9. Wszystkie dostarczone części muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane, zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości i parametrów techniczno – eksploatacyjnych, podczas przechowywania w warunkach magazynowych. 10. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego na koszt wykonawcy. 11. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego telefonicznie (osobę odpowiedzialną za odbiór przedmiotu umowy) na minimum 2 dni (dwa) przed planowanym terminem dostawy.12. W przypadku, gdy dostarczony asortyment (w części lub całości) nie będzie odpowiadał opisowi określonemu w SIWZ (Formularz cenowy), Zamawiający odmówi przyjęcia asortymentu, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia go zgodnego z przedmiotem zamówienia w terminie trwania umowy na swój koszt.13. Ilościowy odbiór przedmiotu zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego w miejscu jego dostawy tj. magazyn, który położony jest w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego, 98 – 113 Buczek, Gucin 58a w godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00)14. Przedmioty zamówienia nie posiadające opakowań producenta powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie transportu i rozładunku – przeładunku.15. Zamawiający wymaga, aby dostawa produktów została zrealizowana jednorazowo na podstawie zawartej umowy.16. Na części obowiązywać będzie gwarancja producenta. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towarów. Przedmiot zamówienia musi posiadać minimum 24 miesięczny, maksimum – 36 miesięczny okres gwarancji, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 31400000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Części zamienne do autobusów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów mechanicznych oraz sprzętu przeładunkowego i agregatów.2. Całość przedmiotu zamówienia została podzielona na 5 części zgodnie z pkt 18. SIWZ.3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części. 4. Ilość i asortyment zgodnie z formularzem cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ.5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, że oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia w ramach wybranej części.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.7. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach producenta.8. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot umowy był oznaczony w sposób umożliwiający identyfikację. Przedmiot umowy, którego identyfikacja nie będzie możliwa nie będzie przyjęty.9. Wszystkie dostarczone części muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane, zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości i parametrów techniczno – eksploatacyjnych, podczas przechowywania w warunkach magazynowych. 10. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego na koszt wykonawcy. 11. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego telefonicznie (osobę odpowiedzialną za odbiór przedmiotu umowy) na minimum 2 dni (dwa) przed planowanym terminem dostawy.12. W przypadku, gdy dostarczony asortyment (w części lub całości) nie będzie odpowiadał opisowi określonemu w SIWZ (Formularz cenowy), Zamawiający odmówi przyjęcia asortymentu, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia go zgodnego z przedmiotem zamówienia w terminie trwania umowy na swój koszt.13. Ilościowy odbiór przedmiotu zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego w miejscu jego dostawy tj. magazyn, który położony jest w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego, 98 – 113 Buczek, Gucin 58a w godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00)14. Przedmioty zamówienia nie posiadające opakowań producenta powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie transportu i rozładunku – przeładunku.15. Zamawiający wymaga, aby dostawa produktów została zrealizowana jednorazowo na podstawie zawartej umowy.16. Na części obowiązywać będzie gwarancja producenta. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towarów. Przedmiot zamówienia musi posiadać minimum 24 miesięczny, maksimum – 36 miesięczny okres gwarancji, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 31400000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Części zamienne do pojazdów ciężarowych i traktorów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów mechanicznych oraz sprzętu przeładunkowego i agregatów.2. Całość przedmiotu zamówienia została podzielona na 5 części zgodnie z pkt 18. SIWZ.3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części. 4. Ilość i asortyment zgodnie z formularzem cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ.5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, że oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia w ramach wybranej części.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.7. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach producenta.8. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot umowy był oznaczony w sposób umożliwiający identyfikację. Przedmiot umowy, którego identyfikacja nie będzie możliwa nie będzie przyjęty.9. Wszystkie dostarczone części muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane, zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości i parametrów techniczno – eksploatacyjnych, podczas przechowywania w warunkach magazynowych. 10. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego na koszt wykonawcy. 11. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego telefonicznie (osobę odpowiedzialną za odbiór przedmiotu umowy) na minimum 2 dni (dwa) przed planowanym terminem dostawy.12. W przypadku, gdy dostarczony asortyment (w części lub całości) nie będzie odpowiadał opisowi określonemu w SIWZ (Formularz cenowy), Zamawiający odmówi przyjęcia asortymentu, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia go zgodnego z przedmiotem zamówienia w terminie trwania umowy na swój koszt.13. Ilościowy odbiór przedmiotu zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego w miejscu jego dostawy tj. magazyn, który położony jest w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego, 98 – 113 Buczek, Gucin 58a w godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00)14. Przedmioty zamówienia nie posiadające opakowań producenta powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie transportu i rozładunku – przeładunku.15. Zamawiający wymaga, aby dostawa produktów została zrealizowana jednorazowo na podstawie zawartej umowy.16. Na części obowiązywać będzie gwarancja producenta. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towarów. Przedmiot zamówienia musi posiadać minimum 24 miesięczny, maksimum – 36 miesięczny okres gwarancji, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34310000-3, 31400000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Akcesoria do pojazdów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów mechanicznych oraz sprzętu przeładunkowego i agregatów.2. Całość przedmiotu zamówienia została podzielona na 5 części zgodnie z pkt 18. SIWZ.3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części. 4. Ilość i asortyment zgodnie z formularzem cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ.5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, że oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia w ramach wybranej części.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.7. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach producenta.8. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot umowy był oznaczony w sposób umożliwiający identyfikację. Przedmiot umowy, którego identyfikacja nie będzie możliwa nie będzie przyjęty.9. Wszystkie dostarczone części muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane, zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości i parametrów techniczno – eksploatacyjnych, podczas przechowywania w warunkach magazynowych. 10. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego na koszt wykonawcy. 11. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego telefonicznie (osobę odpowiedzialną za odbiór przedmiotu umowy) na minimum 2 dni (dwa) przed planowanym terminem dostawy.12. W przypadku, gdy dostarczony asortyment (w części lub całości) nie będzie odpowiadał opisowi określonemu w SIWZ (Formularz cenowy), Zamawiający odmówi przyjęcia asortymentu, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia go zgodnego z przedmiotem zamówienia w terminie trwania umowy na swój koszt.13. Ilościowy odbiór przedmiotu zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego w miejscu jego dostawy tj. magazyn, który położony jest w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego, 98 – 113 Buczek, Gucin 58a w godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00)14. Przedmioty zamówienia nie posiadające opakowań producenta powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie transportu i rozładunku – przeładunku.15. Zamawiający wymaga, aby dostawa produktów została zrealizowana jednorazowo na podstawie zawartej umowy.16. Na części obowiązywać będzie gwarancja producenta. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towarów. Przedmiot zamówienia musi posiadać minimum 24 miesięczny, maksimum – 36 miesięczny okres gwarancji, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34310000-3, 31400000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Części zamienne do sprzętu przeładunkowego i agregatów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów mechanicznych oraz sprzętu przeładunkowego i agregatów.2. Całość przedmiotu zamówienia została podzielona na 5 części zgodnie z pkt 18. SIWZ.3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części. 4. Ilość i asortyment zgodnie z formularzem cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ.5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, że oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia w ramach wybranej części.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.7. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach producenta.8. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot umowy był oznaczony w sposób umożliwiający identyfikację. Przedmiot umowy, którego identyfikacja nie będzie możliwa nie będzie przyjęty.9. Wszystkie dostarczone części muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane, zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości i parametrów techniczno – eksploatacyjnych, podczas przechowywania w warunkach magazynowych. 10. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego na koszt wykonawcy. 11. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego telefonicznie (osobę odpowiedzialną za odbiór przedmiotu umowy) na minimum 2 dni (dwa) przed planowanym terminem dostawy.12. W przypadku, gdy dostarczony asortyment (w części lub całości) nie będzie odpowiadał opisowi określonemu w SIWZ (Formularz cenowy), Zamawiający odmówi przyjęcia asortymentu, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia go zgodnego z przedmiotem zamówienia w terminie trwania umowy na swój koszt.13. Ilościowy odbiór przedmiotu zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego w miejscu jego dostawy tj. magazyn, który położony jest w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego, 98 – 113 Buczek, Gucin 58a w godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00)14. Przedmioty zamówienia nie posiadające opakowań producenta powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie transportu i rozładunku – przeładunku.15. Zamawiający wymaga, aby dostawa produktów została zrealizowana jednorazowo na podstawie zawartej umowy.16. Na części obowiązywać będzie gwarancja producenta. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towarów. Przedmiot zamówienia musi posiadać minimum 24 miesięczny, maksimum – 36 miesięczny okres gwarancji, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34310000-3, 31400000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: