Montersi

Przetarg

Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Ministerstwa Rozwoju przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie

10-02-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5,00-507 Warszawa
tel. +48222500130 , +48222737190
fax. -
e-mail: Pawel.Cichecki@mr.gov.pl, Milena.Rogowska@mr.gov.pl
http:// www.gov.pl/web/rozwoj/zamowienia

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 510708-N-2020 z dnia 2020-02-10 r.

Ministerstwo Rozwoju: Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Ministerstwa Rozwoju przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Rozwoju, krajowy numer identyfikacyjny 36926736100000, ul. Plac Trzech Krzyży   3/5 , 00-507  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48222500130 , +48222737190, e-mail Pawel.Cichecki@mr.gov.pl, Milena.Rogowska@mr.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.gov.pl/web/rozwoj/zamowienia
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.gov.pl/web/rozwoj/zamowienia

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gov.pl/web/rozwoj/zamowienia

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
www.gov.pl/web/rozwoj/zamowienia

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Ministerstwo Rozwoju, Biuro Dyrektora Generalnego, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Ministerstwa Rozwoju przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie
Numer referencyjny: BDG-V.2610.5.2020.PS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Ministerstwa Rozwoju przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie w dwóch etapach. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ – Dokumentacji technicznej, na którą składają się: 2.1 Projekt Wykonawczy 2.2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 2.3 Przedmiar Szczegółowy zakres prac w podziale na etapy zawiera pkt. 6.11 Projektu Wykonawczego. Po zawarciu umowy (wzór Istotnych Postanowień Umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ) Projekt Wykonawczy stanowić będzie Załącznik nr 1 do umowy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik nr 2 do umowy, a Przedmiar – Załącznik nr 3 do umowy.Załączony Przedmiar przeznaczony jest do wykorzystania przez wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem a Projektem Wykonawczym lub Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.3. Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia przez wykonawców wizji lokalnej na przyszłym placu robót. W celu udziału w wizji lokalnej wykonawcy zobowiązani są do zgłoszenia osobie uprawnionej do kontaktowania się z wykonawcami, o której mowa w pkt 18.7 SIWZ, w formie przewidzianej w Rozdziale 18 SIWZ, nazwisk osób, które wezmą udział w wizji lokalnej. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 13.02.2020 r. o godz. 10:00. Osoby, które przybędą na wizję lokalną, zobowiązane są posiadać przy sobie dokument tożsamości. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, wszelkie pytania należy kierować do zamawiającego w trybie art. 38 ustawy Pzp. 4. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 9a ustawy Pzp wyznaczył termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty – wzór wniosku o udostępnienie dokumentów stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 5. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. 6. Zamawiający żąda, stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), kierownika robót, co zostało określone w § 4 ust. 2 pkt. 2.2. wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający wymaga, aby ta osoba otrzymywała świadczenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.). 7. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) – o ile wykonawca wykaże w sposób nie budzący wątpliwości, za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, iż spełniają one wymogi zamawiającego w stopniu nie mniejszym niż określone użytą przez zamawiającego normą, aprobatą, specyfikacja techniczną lub systemem odniesienia. Rozwiązane równoważne musi odpowiadać wymaganiom przepisów prawa dotyczących przedmiotu zamówienia. Zgodnie z orzeczeniem KIO z dnia 20 grudnia 2016 r. (sygn. akt. KIO 2312/16) „jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.” Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi, dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić rękojmi za wady zgodnie z art. 568 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) oraz gwarancji na wykonane zamówienie na okres 36 miesięcy, liczonych od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego zamówienia bez uwag.

II.5) Główny kod CPV: 31625200-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
31625000-3
31620000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1589177,99
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-11-04
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-11-04

II.9) Informacje dodatkowe: Dotyczy sekcji II.8) Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie, w zakresie określonym w Dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, w następujących terminach:1. etap I w zakresie określonym w Dokumentacji technicznej (załącznik nr 1 do SIWZ), w terminie do 250 dni, licząc od dnia zawarcia umowy;2. etap II w zakresie określonym w Dokumentacji technicznej (załącznik nr 1 do SIWZ), w terminie do 250 dni, licząc od dnia przekazania frontu prac dla etapu II, który nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2021 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:1. posiada doświadczenie w przedmiocie zamówienia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie, co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych) każda, polegające na budowie, rozbudowie lub modernizacji systemu sygnalizacji pożaru.2. dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, jedną osobą, która: - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.); oraz -została wpisana na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; c) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumentów dotyczących każdego z wykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. Dowodami potwierdzającymi, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Uwaga: jeżeli w wykazie będą wskazane roboty budowlane o zakresie szerszym niż wymaganyw pkt 4.2.3.1 SIWZ, zaleca się podać wartość brutto robót budowlanych tylko w wymaganym zakresie. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ, b) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ, według wzorów stanowiących odpowiednio Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ, c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 3. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązanie, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ, oraz inne dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 47.000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: Ministerstwo Rozwoju (numer rachunku): 05 1010 1010 0039 0013 9120 0000, z adnotacją „wadium – numer sprawy BDG-V.2610.5.2020.PS. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu gwarancyjnego (gwarancji lub poręczenia). 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Termin realizacji zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Termin realizacji Zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 wzoru umowy może ulec przesunięciu: 1.1. z powodu siły wyższej mającej istotny wpływ na realizację Zamówienia, rozumianej jako zdarzenie nagłe, poza kontrolą zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie tego zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność Strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków, zwanej dalej Siłą Wyższą. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zaistnieniu Siły Wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania Siły Wyższej. Powiadomienia, o którym mowa należy dokonać pisemnie oraz w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia Siły Wyższej. Niedopełnienie powyższego wymogu powiadomienia powoduje utratę prawa do powoływania się na zaistnienie Siły Wyższej. 1.2. na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 1.3. z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, na zasadach, o których mowa w § 3 ust. 8 wzoru umowy. 2. Przesunięcie terminu określonego w § 3 ust. 1 wzoru umowy może nastąpić, jeżeli Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 4.1 lub 4.2 wzoru umowy przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek o przesunięcie terminu wykonania Zamówienia wraz z uzasadnieniem. Zamawiający, po rozpatrzeniu wniosku, w terminie 7 kalendarzowych dni może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu wykonania Zamówienia o zasadny czas uzgodniony przez obie Strony. 3. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego uzasadnienia przesunięcia terminu wykonania Zamówienia sporządzony zostanie aneks do umowy zmieniający termin wykonania Zamówienia. 4. Zamawiający nie ma obowiązku rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 5 wzoru umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 4.1 lub 4.2 wzoru umowy nie zgłosi tego faktu wraz z uzasadnieniem, w formie pisemnej, do zaakceptowania przez Zamawiającego. 5. W przypadku, gdy wystąpią przerwy w realizacji Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o tym fakcie przez Zamawiającego, bieg terminu realizacji Zamówienia zostaje zawieszony na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Zamawiającego. Termin wykonania Zamówienia, określony w § 3 ust. 1 wzoru umowy może wówczas, na pisemny wniosek Wykonawcy ulec przesunięciu o liczbę dni kalendarzowych, wynikających z przerw, które wystąpiły w okresie realizacji. W takim przypadku sporządzony zostanie aneks do umowy zmieniający termin wykonania Zamówienia. 6. Przerwę w realizacji przedmiotu umowy w danym dniu dłuższą niż 4 godziny, z przyczyn określonych w § 3 ust. 8 wzoru umowy uznaje się za przerwę wynoszącą 1 dzień kalendarzowy.7. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w Umowie w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 8. W przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 20 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany Umowy ze wskazaniem jej zakresu, wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego czy zmiana ma lub będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę odpowiedniej części wynagrodzenia, a w szczególności: 8.1. przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak w szczególności umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, 8.2. wskazanie wpływu zmian na wysokość kosztów wykonania umowy przez wykonawcę, 8.3. szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę. 9. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 21 wzoru umowy, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. 10. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w ocenie Zamawiającego – wniosku. W przypadku uwzględnienia wniosku przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. 11. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w § 8 ust. 20 lit a-d wzoru umowy obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo wpłat do pracowniczych planów kapitałowych jeszcze nie wykonano. 12. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w § 8 ust. 20 wzoru umowy na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 wzoru umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia przez Zamawiającego. 13. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy, o której mowa w § 1 ust.1 wzoru umowy, w tym art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, oraz określonych w niniejszej umowie. 14. Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 14.1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Zamówienia lub świadczenia Stron; 14.2. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-25, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH