Przetarg

Realizacja robót remontowo - budowlanych w zakresie remontów bieżących i interwencyjnych w budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. w branży elektrycznej

29-11-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul.Świętojańska ,83-400 Kościerzyna
tel. 586 863 213
fax. 586 863 213
e-mail: biuro@ktbs.com.pl
http:// https://www.ktbs.com.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 630124-N-2019 z dnia 2019-11-29 r.

Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.: Realizacja robót remontowo - budowlanych w zakresie remontów bieżących i interwencyjnych w budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. w branży elektrycznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 19173696800000, ul. ul.Świętojańska  , 83-400  Kościerzyna, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 863 213, e-mail biuro@ktbs.com.pl, faks 586 863 213.
Adres strony internetowej (URL): https://www.ktbs.com.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.ktbs.com.pl/nprzetarg.htm

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.ktbs.com.pl/nprzetarg.htm

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga aby oferta została złożona w formie pisemnej.
Adres:
Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Świętojańska 5d, 83-400 Koscierzyna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja robót remontowo - budowlanych w zakresie remontów bieżących i interwencyjnych w budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. w branży elektrycznej
Numer referencyjny: KTBS/DI/PN-02/11.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót remontowo-budowlanych w zakresie remontów bieżących i remontów interwencyjnych „w branży elektrycznej” w budynkach wyszczególnionych w załączniku nr A i B do projektu umowy położonych w Kościerzynie administrowanych przez Kościerskie TBS Sp. z o. o. w zakresie określonym w projekcie umowy. Remonty bieżące – w ramach tego typu remontów wykonywane są naprawy, likwidacje przyczyn ewentualnych uszkodzeń elementów budowlanych i wyposażenia budynku. Remonty interwencyjne - wykonywane są w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych różnymi zazwyczaj nagłymi powodami np. pęknięcia rzeczy, pożaru, wybuchu gazu itp. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w: 1) wzorze umowy 5A oraz 5B 2) załącznik nr 9 – kosztorys ofertowy ślepy na prace remontowe w branży elektrycznej, oraz pomiary instalacji elektrycznej i odbromowej . 3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

II.5) Główny kod CPV: 50711000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
74231410-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże - wykonanie co najmniej jedną usługę/robotę budowlaną mającą w swoim zakresie wykonywanie napraw, likwidacje przyczyn ewentualnych uszkodzeń elementów budowlanych i wyposażenia budynku oraz usuwanie awarii w zakresie robót w branży elektrycznej w budynkach mieszkalnych lub użytkowych o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto - składając ofertę na część pierwszą lub drugą, a także w przypadku złożenia oferty na część pierwszą i drugą. Ponadto składając ofertę na część pierwszą: b) - warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował: - osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru i eksploatacji wraz z uprawnieniami kontrolno-pomiarowymi oraz - miernikiem do pomiaru rezystancji izolacji analogowym lub cyfrowym, miernikiem skuteczności zerowania analogowym lub cyfrowym i miernikiem do pomiaru parametrów wyłączników RCD.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 3) aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże - wykonanie co najmniej jedną usługę/robotę budowlaną mającą w swoim zakresie wykonywanie napraw, likwidacje przyczyn ewentualnych uszkodzeń elementów budowlanych i wyposażenia budynku oraz usuwanie awarii w zakresie robót w branży elektrycznej w budynkach mieszkalnych lub użytkowych o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto - składając ofertę na część pierwszą lub drugą, a także w przypadku złożenia oferty na część pierwszą i drugą. 2. Składając ofertę na: CZĘŚĆ 1 na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia wykazu co najmniej 1 osoby - sporządzonego zgodnie z formularzem załącznika nr 7, która będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji (E1) oraz do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (D1) o napięciu do 1 kV. Składając ofertę na: CZĘŚĆ 1 na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w rozdz. VIII ust. 1, pk. 3) ppkt b) siwz Zamawiający żąda przedstawienia wykazu sprzętu, którym dysponuje wykonawca w celu wykonania zamówienia - sporządzonego zgodnie z formularzem załącznika nr 8 do siwz, tj. posiadania mierników z aktualnym świadectwem wzorcowania : - do pomiaru rezystancji izolacji analogowego lub cyfrowego, - skuteczności zerowania analogowego lub cyfrowego, - do pomiaru parametrów wyłączników RCD.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Składając ofertę na: CZĘŚĆ 1 należy przedłożyć kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę na podstawie przedmiarów zawartych w załączniku nr 9 metodą szczegółową wykonany w programie kosztorysowym posiadanym przez Wykonawcę. W kosztorysie ofertowym w cenie materiałów należy uwzględnić koszty ich zakupu. Do kosztorysu ofertowego należy dołączyć zestawienie nakładów robocizny, materiałów i sprzętu w wersji ilościowo - wartościowej (z podaniem ich cen jednostkowych). Kosztorys ofertowy należy dołączyć do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości : 1.000,00 pln – osobno dla każdej z części. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
CZAS REAKCJI40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach, gdy: a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; b) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej), np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nieleżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; c) nastąpi konieczność wykonania innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia skutkujących przesunięciem terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do ich wykonania. 2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej siwz. 3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, korekty omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-16, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j. polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Realizacja remontów bieżących i interwencyjnych w zakresie instalacji elektrycznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) świadczenie usług całodobowego pogotowia technicznego w zakresie wykonywania we wszystkie dni tygodnia na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, pralniach, suszarniach, placach zabaw i innych pomieszczeniach wspólnego użytku następujących prac z materiałów własnych Wykonawcy: -Wymianę i uzupełnienie brakujących żarówek 230V i 24V (z żarnikiem wolframowym), wyłączników, puszek, gniazd, bezpieczników, opraw i innych urządzeń elektrycznych. W przypadku niesprawnego działania lampy ledowej z czujnikiem ruchu Wykonawca ma obowiązek zapewnić na własny koszt oświetlenie zastępcze do czasu otrzymania zlecenia na wymianę lampy na nową ledową. - Naprawa, regulacja, wymiana automatów schodowych. - Usuwanie uszkodzeń instalacji odgromowej (połączeń i złączek). - Eliminowanie przepięć, zwarć, zabezpieczanie tablic licznikowych i skrzynek. - Badanie oporności i skuteczności zerowania instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynków. - Częściowa wymiana uszkodzonej instalacji elektrycznej. - Utrzymanie instalacji elektrycznej na bieżąco we właściwym stanie technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami. W chwili wystąpienia awarii instalacji elektrycznej zagrażającej życiu lub zdrowiu Wykonawca ma obowiązek skutecznie zabezpieczyć miejsce awarii nawet gdyby należało zerwać plombę na mieszkanie i odciąć zasilanie elektryczne. W ostateczności Wykonawca może odciąć zasilanie elektryczne budynku. Dla zachowania bezpieczeństwa Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć skrzynki elektryczne przed dostępem osób trzecich. - Wykonanie napraw od złącza ZK do bezpieczników lokali oraz na obwodzie administracyjnym dla zapewnienia ciągłości zasilania. - Sprawdzenie sprawności przedmiotu zamówienia co najmniej raz w miesiącu. Po wykonanych robotach Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia miejsca wykonywania robót do stanu pierwotnego (otynkować wymalować itp.) 2) Wykonanie drobnych robót remontowych w budynkach objętych postępowaniem realizowane na podstawie oddzielnych zleceń w branży elektrycznej. Drobne roboty remontowe zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu wycen jednostkowych i składników cenotwórczych zgodnych z ofertą przetargową Wykonawcy. Ceny materiałów i sprzętu nie ujętych w ofercie przetargowej nie mogą być wyższe od cen średnich wg. Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa ORGBUD - SERWIS z kwartału poprzedzającego wykonanie zlecenia. Podstawą do sporządzenia kosztorysu będą KNR-y. Materiały i urządzenia nie występujące w S.I.C.B „ORGBUD-SERWIS” będą rozliczane wg faktur zakupu . Wykaz obiektów wraz z ich opisem stanowi załącznik 5A do projektu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50711000-2, 74231410-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ryczałtowa za wykonywanie remontów bieżących i interwencyjnych20,00
Cena za wykonanie drobnych robót remontowych40,00
Czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Realizacja remontów bieżących i interwencyjnych w zakresie instalacji domofonowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Świadczenie usług całodobowego pogotowia technicznego we wszystkie dni tygodnia, które polegają na utrzymaniu w stałej sprawności eksploatacyjnej instalacji domofonowej i wszystkich urządzeń przynależnych oraz wykonywanie następujących prac: a) Usuwanie awarii obwodu instalacji domofonowej oraz ujawnionych usterek na bieżąco poprzez: - Sprawdzenie wywołania poszczególnych abonentów. - Sprawdzenie słyszalności między bramofonem a poszczególnymi unifonami. - Regulacja poziomów wejściowych i wyjściowych wzmacniacza małej częstotliwości. - Regulację sprzężeń (przydźwięków). - Sprawdzenie i regulacja generatora sygnału dźwiękowego. - Sprawdzenie i regulacja zasilacza sieciowego. - Sprawdzenie i regulacja elektrozaczepów. - Wymianę żarówek podświetlających listy lokatorów z materiałów własnych Wykonawcy. b) Naprawę lub wymianę układu elektronicznego wzmacniacza, zasilacza, wymianę wkładek mikrofonowych z materiałów własnych Wykonawcy wraz z usuwaniem ujawnionych usterek na bieżąco. c) Naprawę tablic przywoławczych - bramofonów, usuwanie ujawnionych usterek na bieżąco. d) Naprawa lub wymiana elektrozaczepów na bieżąco z materiałów własnych Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie niezbędne naprawy w terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia awarii. Sprawdzenie sprawności przedmiotu zamówienia co najmniej raz w miesiącu. Wykaz obiektów wraz z ich opisem stanowi załącznik 5B do projektu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50711000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ryczałtowa za wykonywanie remontów bieżących i interwencyjnych60,00
Czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: