Montersi
Fermax Polska Sp. z o.o.	Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PRO-SERVICE Sp. z o.o.	PROFIRE Sp. z o.o.

Oferta pracy

inspektor nadzoru budowlanego

Zielona Góra, lubuskie Dodano: 2019-10-26 2019-10-26 | ID oferty: 175887 Źródło: infopraca.pl


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasto Zielona Góra

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspektor Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasto Zielona Góra

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasto Zielona Góra
ul. Aleja Zjednoczenia 110 b , 65-120 Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • • przygotowanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism,
 • • działalność inspekcyjno - kontrola, w tym przeprowadzenie inspekcji budów, obiektów użytkowanych, przeprowadzenie kontroli obowiązkowych,
 • • prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych
 • • współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych
 • • przyjmowanie stron postępowania
 • • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego


Warunki pracy

Praca poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzeniu oględzin w terenie, kontrolach obowiązkowych oraz kontrolach budów i obiektów użytkowych (praca na wysokościach) Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalny i sztucznym oświetleniu, polegająca na sporządzaniu projektów decyzji, postanowień i pism, zbieraniu oraz analizie materiału dowodowego. Kontakt z petentami, konieczna komunikatywność i odporność na stres związany z obsługą klientów zewnętrznych. Siedziba znajduje się na I i II piętrze bez windy. Praca nie będzie wykonywana w porze nocnej i nie dotyczy pracy zmianowej.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani - poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu o naborze w każdym czasie bez podania przyczyny.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
3 lata w obszarze związanym z budownictwem

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane - w ograniczonym zakresie
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • odporność na stres
 • znajomość prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenie w administracji
 • komunikatywność i samodzielność
 • zdolności mediacyjne
 • prawo jazdy


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia uprawnień budowlanych, świadectwa pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówkserokopia prawa jazdy
Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-05
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Zielona Góra lubuskie

Dane kontaktowe:

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi alarmy.org!
Dziękujemy!