Montersi
Fermax Polska Sp. z o.o.	Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PRO-SERVICE Sp. z o.o.	PROFIRE Sp. z o.o.

Oferta pracy

PRACOWNIK SOCJALNY

Krosno Odrzańskie, lubuskie Dodano: 2019-10-26 2019-10-26 | ID oferty: 175876 Źródło: infopraca.pl

Numer oferty: StPr/19/1039


Obowiązki:

1/ praca socjalna;
2/ dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3/ udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
4/ pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
5/ udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6/ pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
7/ współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
8/ inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
9/ współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:
1/ kierować się zasadami etyki zawodowej;
2/ kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;
3/ przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;
4/ udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
5/ zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
6/ podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • prawo jazdy B

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat)
  • średnie ogólnokształcące

Pozostałe wymagania:

  • Wykształcenie wyższe lub średnie, o którym mowa w art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. tj. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo jazdy kat. B.


Miejsce pracy: PIASTÓW 10H, 66-600 Krosno Odrzańskie, powiat: krośnieński, woj: lubuskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: List motywacyjny. Cv. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych. Oświadczenie o niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w przypadku dokumentacji zawierającej wizerunek.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Skontaktuj się z firmą:

Centralna Baza Ofert Pracy

Krosno Odrzańskie lubuskie

Dane kontaktowe:

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi alarmy.org!
Dziękujemy!